tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ kế hoạch và đầu tư

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
127/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 07/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 127/BKHĐT-TCTK báo cáo tiến độ thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê
1852/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1852/QĐ-BKHĐT năm 2012 về Quy chế quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10890/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10890/BKHĐT-KTNN 2012 vốn xây dựng kè bảo vệ sông Kỳ Cùng thành phố Lạng Sơn
10944/BKHĐT-KTĐPLT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10944/BKHĐT-KTĐPLT điều chuyển vốn ngân sách năm 2012 Bộ Kế hoạch Đầu tư
1808/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 27/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1808/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chi tiết kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10883/BKHĐT-GSTĐĐT
Ngày ban hành 27/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10883/BKHĐT-GSTĐĐT lập gửi báo cáo giám sát đánh giá đầu tư 2012
1768/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 24/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1768/QĐ-BKHĐT năm 2012 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10696/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 24/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10696/BKHĐT-ĐTNN dự án thành lập Công ty TNHH Aureole Associates Asia
1756/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 20/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1756/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chi tiết Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
1735/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 19/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1735/QĐ-BKHĐT năm 2012 về Quy chế quản lý, sử dụng kinh phí được trích từ khoản tiền phát hiện qua thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước của Thanh tra Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10543/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 18/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10543/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận mặt hàng trong nước sản xuất được
10481/BKHĐT-KTĐN
Ngày ban hành 17/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10481/BKHĐT-KTĐN thực hiện chế độ báo cáo các chương trình dự án ODA
10286/BKHĐT-KTĐP<
Ngày ban hành 11/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10286/BKHĐT-KTĐP< triển khai thực hiện các Kết luận của Bộ Chính trị
1658/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 06/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1658/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
09/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 06/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định về việc xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
10186/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 05/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10186/BKHĐT-KTCN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc xác nhận mặt hàng trong nước chưa sản xuất được
1655/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 05/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1655/QĐ-BKHĐT năm 2012 giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10188/BKHĐT-KTCN
Ngày ban hành 05/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10188/BKHĐT-KTCN hướng dẫn thực hiện Quyết định 827/2006/QĐ-BKH
1642/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 04/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1642/QĐ-BKHĐT năm 2012 Chương trình, tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ công tác thống kê theo tiêu chuẩn các ngạch thống kê do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
10052/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 30/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10052/BKHĐT-TH 2012 kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ 2013
10045/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 30/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 10045/BKHĐT-TCTT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thuế nhập khẩu máy móc, thiết bị
9928/BKHĐT-QLĐT
Ngày ban hành 27/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9928/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc báo cáo tình hình thực hiện công tác đấu thầu năm 2012
1587/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 26/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1587/QĐ-BKHĐT năm 2012 về kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
9652/BKHĐT-TCTT
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9652/BKHĐT-TCTT 2012 Chương trình mục tiêu quốc gia 2013
9598/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9598/BKHĐT-TH báo cáo tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP
1567/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1567/QĐ-BKHĐT năm 2012 phê duyệt danh sách thành viên của Ủy ban Phát triển bền vững về kinh tế và Nâng cao năng lực cạnh tranh và Tổ chuyên viên giúp việc Ủy ban do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành
9590/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9590/BKHĐT-TH báo cáo nợ đọng xây dựng cơ bản và danh mục dự án
1548/QĐ-BKHĐT
Ngày ban hành 19/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1548/QĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2011 - 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
9461/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 15/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9461/BKHĐT-TH điều chỉnh kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước năm
9268/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 08/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9268/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
9250/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 08/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9250/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến Hồ sơ thành lập công ty TNHH Saigon Co-op
9265/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 08/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9265/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến cho hồ sơ điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư
08/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 07/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định Chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với Cục Thống kê tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
9005/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 02/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9005/BKHĐT-TH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn chi và điều chuyển vốn Ngân sách Nhà nước và vốn trái phiếu Chính phủ kế hoạch năm 2012
9010/BKHĐT-TCTK
Ngày ban hành 02/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 9010/BKHĐT-TCTK báo cáo tình hình thực hiện Đề án Đổi mới đồng bộ
8911/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 31/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8911/BKHĐT-KTNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi một số tiêu chí của Bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới
8861/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 30/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8861/BKHĐT-ĐTNN thẩm định điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư của Công ty
8860/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 30/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8860/BKHĐT-ĐTNN góp ý hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
8684/BKHĐT-TTr
Ngày ban hành 29/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8684/BKHĐT-TTr của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra chuyên ngành năm 2013
8556/BKHĐT-PTDN
Ngày ban hành 25/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8556/BKHĐT-PTDN thực hiện Kế hoạch phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
8576/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 25/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 8576/BKHĐT-KTNN nguồn vốn ngân sách Trung ương xây dựng nông thôn mới 2012
8516/BKHĐT-TH
Ngày ban hành 24/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8516/BKHĐ-TH dự kiến kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước
07/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 22/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Quy định nội dung Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới của quốc gia; Bộ chỉ tiêu thống kê phát triển giới cấp tỉnh, huyện, xã
06/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 19/10/2012
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 06/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam
05/2012/TT-BKHĐT
Ngày ban hành 19/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2012/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn xét tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp ngành Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam”
8149/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 17/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 8149/BKHĐT-KTNN năm 2012 dự án di dân khỏi vùng sạt lở đất lũ ống lũ quét
31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT
Ngày ban hành 10/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 31/2012/TTLT-BCT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư-Bộ Công thương : Hướng dẫn xử lý cụm công nghiệp hình thành trước khi Quy chế quản lý cụm công nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực
7728/BKHĐT-KTNN
Ngày ban hành 04/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7728/BKHĐT-KTNN năm 2012 Dự án đường lâm nghiệp kết hợp đường băng cản lửa Lạng Sơn
7677/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7677/BKHĐT-ĐTNN góp ý hồ sơ điều chỉnh giấy phép chứng nhận đầu tư
7680/BKHĐT-ĐTNN
Ngày ban hành 03/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 7680/BKHĐT-ĐTNN góp ý kiến hồ sơ thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162