tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-BKHCN 2018 Quy chế thi đua khen thưởng của Bộ Khoa học và Công nghệ
3827/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3827/QĐ-BKHCN 2017 chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
3768/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3768/QĐ-BKHCN 2017 Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin tại Bộ Khoa học 2018
3767/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3767/QĐ-BKHCN 2017 Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến Bộ Khoa học 2018
351/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 351/QĐ-BKHCN chương trình thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2016 2020 2017
346/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 346/QĐ-BKHCN Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên 2017
238/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 16/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BKHCN danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ đặt hàng phát triển thị trường 2017
224/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 224/QĐ-BKHCN xây dựng dự toán chi công lao động khoa học Chương trình chuyển giao 2017
183/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 183/QĐ-BKHCN danh mục nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Quốc gia bắt đầu thực hiện 2017
4245/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4245/QĐ-BKHCN Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2017 2016
4235/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4235/QĐ-BKHCN danh sách tổ chức giám định tư pháp theo vụ việc hoạt động khoa học 2016
4237/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4237/QĐ-BKHCN Lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến 2017
3756/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3756/QĐ-BKHCN tăng dự toán chi ngân sách nhà nước Trung tâm tin học 2016
3401/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3401/QĐ-BKHCN giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 2016
3390/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3390/QĐ-BKHCN điều chỉnh giảm dự toán chi ngân sách nhà nước 2016
3391/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3391/QĐ-BKHCN điều chỉnh tăng dự toán chi ngân sách nhà nước cho đơn vị trực thuộc 2016
3348/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3348/QĐ-BKHCN giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 2016
3298/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3298/QĐ-BKHCN dự toán chi ngân sách nhà nước cho đơn vị Bộ Khoa học Công nghệ 2016
3190/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/10/2016
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 3190/QĐ-BKHCN dự toán chi ngân sách nhà nước cho đơn vị thuộc Bộ 2016
3133/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 24/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3133/QĐ-BKHCN thực hiện 105/2016/NĐ-CP điều kiện tổ chức kiểm định chuẩn đo lường 2016
4274/BKHCN-TC
Ngày ban hành 17/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4274/BKHCN-TC Luật phí lệ phí dịch vụ chuyển phí sang cơ chế thị trường Nhà nước không định giá
2966/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2966/QĐ-BKHCN giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước Đợt 11 cho đơn vị trực thuộc 2016
2963/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 11/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2963/QĐ-BKHCN dự toán chi ngân sách nhà nước Đợt 12 Cục Năng lượng nguyên tử 2016
2817/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2817/QĐ-BKHCN chi ngân sách nhà nước Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học 2016
2818/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 03/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2818/QĐ-BKHCN chi ngân sách nhà nước Cục Phát triển thị trường doanh nghiệp khoa học 2016
2770/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2770/QĐ-BKHCN thực hiện Nghị quyết 21/NQ-CP phân cấp quản lý nhà nước 2016
2775/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2775/QĐ-BKHCN bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước Đợt 10 Cục Phát triển thị trường 2016
3921/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 20/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3921/BKHCN-ĐTG thực hiện 23/2015/TT-BKHCN nhập khẩu dây chuyền công nghệ đã qua sử dụng
2555/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 08/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2555/QĐ-BKHCN quy chế quản lý thống nhất hoạt động đối ngoại 2016
17/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 17/2016/TT-BKHCN chương trình bảo tồn sử dụng nguồn gen 2025 2030
2473/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2473/QĐ-BKHCN bồi dưỡng theo chức danh nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên hạng III 2016
2476/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2476/QĐ-BKHCN bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ kỹ sư hạng III 2016
2471/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2471/QĐ-BKHCN chức danh nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên cao cấp hạng I 2016
2475/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2475/QĐ-BKHCN bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh công nghệ kỹ sư chính hạng II 2016
2474/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2474/QĐ-BKHCN chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh kỹ sư cao cấp hạng I 2016
2472/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2472/QĐ-BKHCN bồi dưỡng chức danh nghiên cứu khoa học nghiên cứu viên chính hạng II 2016
2076/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2076/QĐ-BKHCN tăng dự toán chi ngân sách đơn vị thuộc Bộ Khoa học Công nghệ 2016
1901/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1901/QĐ-BKHCN công bố các Tiêu chuẩn Quốc gia 2016
1791/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1791/QĐ-BKHCN thành lập Hội đồng thi đua Khen thưởng 2016
10/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BKHCN báo cáo phân tích an toàn cấp phép xây dựng nhà máy điện hạt nhân
09/2016/TT-BKHCN
Ngày ban hành 09/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2016/TT-BKHCN trình tự thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm chất ôxy hóa
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN
Ngày ban hành 08/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN trình tự thủ tục thay đổi thu hồi tên miền vi phạm luật sở hữu trí tuệ
77/2016/TTLT-BTC-BKHCN
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 77/2016/TTLT-BTC-BKHCN cơ chế một cửa quốc gia kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu
1391/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1391/QĐ-BKHCN kiện toàn c Nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm
1348/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1348/QĐ-BKHCN chương trình thực hiện 19-2016/NQ-CP cải thiện môi trường kinh doanh 2016
1111/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1111/QĐ-BKHCN công bố tiêu chuẩn quốc gia 2016
1059/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 09/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1059/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
1011/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 04/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1011/QĐ-BKHCN danh mục đặt hàng nhiệm vụ quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp 2016
965/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 965/QĐ-BKHCN mục tiêu nội dung dự kiến sản phẩm chương trình khoa học cấp quốc gia 2016
950/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 950/QĐ-BKHCN biểu mẫu tạm thời phục vụ tuyển chọn thực hiện nhiệm vụ khoa học 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162