tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3744/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3744/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3769/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3769/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
04/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3722/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3722/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3779/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3779/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3746/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3746/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3782/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3782/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3771/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3771/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3723/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3723/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3719/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3719/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
3764/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3764/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3737/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3737/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3711/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3711/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3731/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3731/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3745/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3745/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3677/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3677/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3765/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3765/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3740/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3740/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3781/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3781/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3747/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3747/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3748/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3748/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3720/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3720/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3783/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3783/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3708/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3708/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3713/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3713/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3766/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3766/QĐ-BKHCN công bố Tiêu chuẩn quốc gia Hoạt động thư viện
3712/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3712/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3728/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3728/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3760/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3760/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3718/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3718/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3768/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3768/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3710/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3710/QĐ-BKHCN năm 2014 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
05/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
02/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3767/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3767/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
03/VBHN-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định và hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3721/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3721/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3660/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3660/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3614/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3614/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3662/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3662/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3658/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3658/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3661/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3661/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4877/BKHCN-KHTH
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4877/BKHCN-KHTH 2014 hướng dẫn kế hoạch khoa học công nghệ năm 2015
3616/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3616/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3615/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3615/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3597/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3597/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3596/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 27/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3596/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
3509/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3509/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế quy định tạm thời quản trị, vận hành, sử dụng phần mềm quản lý xây dựng đề án tại Bộ Khoa học và Công nghệ
3500/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3500/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2015
40/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc quy định quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ khoa học và công nghệ tiềm năng do Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia tài trợ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162