tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Khoa học và Công nghệ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
13/2014/TTLT-BKHCN-BYT
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT
11/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2014/TT-BKHCN
12/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2014/TT-BKHCN
10/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư 10/2014/TT-BKHCN
09/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 27/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2014/TT-BKHCN
07/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Qui định trình tự, thủ tục xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước
08/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2014/TT-BKHCN
1581/BKHCN-TĐC
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1581/BKHCN-TĐC 2014 đánh giá cấp Giấy chứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001
889/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 28/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 889/QĐ-BKHCN năm 2014 về Quy chế cử công, viên chức đi công tác nước ngoài và sử dụng, quản lý hộ chiếu thuộc thẩm quyền của Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
847/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 25/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 847/QĐ-BKHCN năm 2014 về Kế hoạch của Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam
06/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 25/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ : Quy định nguyên tắc, tiêu chí xét chọn nhiệm vụ khoa học và công nghệ thuộc Quỹ đổi mới công nghệ quốc gia
3203/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 19/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3203/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
1203/BKHCN-ĐTG
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1203/BKHCN-ĐTG 2014 xác nhận ưu đãi Hợp đồng chuyển giao công nghệ đã đăng ký
04/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2014/TT-BKHCN
644/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 644/QĐ-BKHCN năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng giải thưởng Tạ Quang Bửu do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
611/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 02/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 611/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
588/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 588/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng cơ sở dữ liệu chuyên gia của Bộ Khoa học và Công nghệ
02/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2014/TT-BKHCN
03/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 31/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2014/TT-BKHCN
444/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 444/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
443/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 443/QĐ-BKHCN năm 2014 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
352/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 352/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ban hành Quy chế Quản lý hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của Bộ Khoa học và Công nghệ
01/2014/TT-BKHCN
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2014/TT-BKHCN
217/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 217/QĐ-BKHCN Điều lệ Tổ chức hoạt động Cục An toàn bức xạ và hạt nhân
4227/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4227/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4238/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4238/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4085/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4085/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia của quạt do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4212/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4212/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4252/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4252/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4247/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4247/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4244/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4244/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về Chai chứa khí do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4267/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4267/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4226/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4226/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4270/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4270/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4256/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4256/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4213/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4213/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về ổ lăn do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4285/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4285/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4217/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4217/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4246/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4246/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4219/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4219/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4222/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4222/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4214/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4214/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4264/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4264/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4265/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4265/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4251/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4251/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4209/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4209/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia về Máy giặt gia dụng - Hiệu suất năng lượng và phương pháp xác định hiệu suất năng lượng do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4248/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4248/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4263/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4263/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4257/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4257/QĐ-BKHCN năm 2013 hủy bỏ Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
4266/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4266/QĐ-BKHCN năm 2013 công bố Tiêu chuẩn quốc gia do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162