tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
974/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 974/LĐTBXH-KHTC tăng cường dạy học ngoại ngữ hệ thống giáo dục quốc dân 2016
01/CĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công điện số 01/CĐ-LĐTBXH tăng cường an toàn lao động ổn định tình hình lao động việc làm 2016
59/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
1872/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1872/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực việc làm thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
4789/LĐTBXH-VPQGGN
Ngày ban hành 23/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4789/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tổng điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015
4755/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 19/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4755/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ ăn giữa ca
4732/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4732/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động đưa thực tập sinh Việt Nam sang Nhật Bản
4738/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 18/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4738/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hợp đồng thử việc
1683/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1683/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính về lĩnh vực An toàn lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
4604/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 10/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4604/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, xây dựng danh mục dịch vụ sự nghiệp công lập sử dụng ngân sách Nhà nước
1520/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1520/QĐ-LĐTBXH phê duyệt quy hoạch mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội 2016 2025
31/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH tiền lương thưởng thù lao Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng
31/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 30/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 31/2015/TT-BLĐTBXH tiền lương thưởng thù lao Công ty Quản lý tài sản tổ chức tín dụng
29/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 31/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2015/TT-BLĐTBXH thương lượng tập thể thỏa ước lao động tập thể theo 05/2015/NĐ-CP
2231/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2231/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
2219/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2219/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai phần mềm "Quản lý tài chính trợ cấp ưu đãi người có công"
2176/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 09/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2176/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai đưa lao động sang Đài Loan làm việc
759/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 759/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Tiểu Đề án 1, Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2015
740/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 740/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
2081/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2081/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tính chi phí tiền lương trong giá nước sinh hoạt
2076/LĐTBXH-VP
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2076/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về việc tặng Kỷ niệm chương của Ngành Lao động Thương binh và Xã hội cho người nghỉ hưu trước năm 1995
2080/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2080/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xếp lương đối với ban kiểm soát
1983/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1983/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết chế độ cho người lao động
710/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 710/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Lao động Xã hội
1846/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 21/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1846/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện Quyết định 09/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
629/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 629/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
1735/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1735/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2015
1711/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 13/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1711/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg ngày 02/04/2015 của Thủ tướng Chính phủ
1655/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1655/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách Nhà nước năm 2015 theo Chỉ thị 06/CT-TTg
1672/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1672/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về việc chi trả trợ cấp thôi việc
1626/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1626/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc
1630/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1630/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc
1592/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1592/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết vướng mắc về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trước năm 1995
1497/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 25/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1497/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát, báo cáo tình hình triển khai dự toán kinh phí thực hiện Pháp lệnh ưu đãi Người có công năm 2015
1450/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 23/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1450/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xử lý kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi người có công cuối năm 2014
1317/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1317/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc điều chỉnh thang lương, bảng lương
1290/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1290/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
1287/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1287/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tính trả lương ngày nghỉ hằng năm
507/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 13/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 507/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch hành động của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP ngày 12/03/2014 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia hai năm 2015-2016
1211/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 07/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1211/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấn chỉnh hoạt động của các cơ sở bảo trợ xã hội
1127/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1127/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ghi nhận ý kiến, kiến nghị của người lao động
1123/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1123/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Thông tư 11/2015/TT-BLĐTBXH quy định chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về Lao động Thương binh và Xã hội
1132/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1132/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động ở công ty cổ phần
1055/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1055/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Nghị định 20/2015/NĐ-CP về điều chỉnh mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng
1054/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1054/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ trợ cấp đối với chuyên gia giúp Lào, Campuchia
383/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 383/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai công tác đảm bảo an toàn thông tin mạng theo Chỉ thị 28-CT/TW ngày 16/09/2013 của Ban Bí thư và Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 17/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ
382/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 382/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch đẩy mạnh triển khai Luật xử lý vi phạm hành chính của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
932/BLĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 19/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 932/BLĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đánh giá tình hình thực hiện và rà soát địa bàn áp dụng mức lương tối thiểu vùng
335/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 335/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch hoạt động thực hiện dự án "Tăng cường hệ thống bảo vệ trẻ em" năm 2015-2016
924/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 924/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn về thời gian làm việc để tính cấp thôi việc
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162