tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
4925/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 11/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4925/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường bảo đảm an toàn lao động trong quá trình hàn, cắt kim loại
4780/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4780/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đối với người lao động
4785/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4785/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động
4753/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4753/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động đối với người lao động
4754/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 02/12/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4754/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật
4646/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 25/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4646/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp mất việc làm khi doanh nghiệp cổ phần hóa
1774/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 19/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1774/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành "Quy chế hoạt động của Ban Quản lý Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm và Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015"
4506/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 15/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4506/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật
4322/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4322/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chế độ trợ cấp thôi việc
4321/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 06/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4321/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc
4270/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 04/11/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4270/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện công tác điều dưỡng người có công năm 2013
4140/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 25/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4140/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc khắc phục hậu quả cơn bão số 11
1642/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 24/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1642/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Dự án 5 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống ma túy giai đoạn 2012 - 2015
4006/LĐTBXH-BVCSTE
Ngày ban hành 17/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4006/LĐTBXH-BVCSTE 2013 đánh giá giữa kỳ Chương trình quốc gia bảo vệ trẻ em 2011-2015
3957/LĐTBXH-QLLĐNN
Ngày ban hành 15/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3957/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông tin tuyên truyền về Nghị định 95/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Quyết định 1465/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1501/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 04/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1501/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt các Dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Việc làm - Dạy nghề giai đoạn 2012 - 2015
1486/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế văn thư và lưu trữ của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
3751/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 02/10/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3751/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy nhanh tiến độ xử lý tài sản nhà nước, rà soát mua sắm tài sản và báo cáo kết quả thực hiện mua sắm tài sản năm 2013
1386/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 19/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
3504/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3504/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn hạch toán hao mòn tài sản cố định
1354/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 16/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
3480/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 13/09/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3480/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương và phụ cấp lương đối với người lao động
1266/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1266/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuyển Văn phòng Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo về trực thuộc Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và đổi tên thành Văn phòng Quốc gia về giảm nghèo
1268/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1268/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương Binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo trợ xã hội
3278/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 30/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3278/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công khai hồ sơ văn bản, thủ tục hành chính
3218/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 26/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3218/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc mức ăn giữa ca
3155/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 23/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3155/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bổ sung nội dung phòng, chống tham nhũng vào chương trình môn học Pháp luật
3141/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3141/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tiền lương trong các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước
1225/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 21/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1225/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Văn phòng Quản lý lao động Việt Nam tại Hàn Quốc theo Chương trình cấp phép việc làm cho người lao động nước ngoài của Hàn Quốc trực thuộc Trung tâm Lao động ngoài nước
3120/TB-LĐTBXH
Ngày ban hành 21/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 3120/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2013
3044/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3044/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động
3043/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 15/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3043/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc trợ cấp thôi việc cho người lao động
1184/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1184/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Gia đình và Trẻ em
2835/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2835/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, thực hiện ngân sách Nhà nước 2013
2813/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 31/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2813/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thống kê số lượng, cơ cấu và đánh giá chất lượng đội ngũ viên chức ngành
1085/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1085/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chỉnh hình - Phục hồi chức năng
2735/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 26/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2735/LĐTBXH-BHXH của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp và trợ cấp thai sản khi sinh con
2690/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 24/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2690/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc
2522/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 11/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2522/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu
1018/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 09/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1018/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Lao động và Xã hội
1011/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1011/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Lao động và Xã hội
1012/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1012/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động phải về nước trước hạn do tình hình bất ổn tại Libya
2452/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2452/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết trợ cấp thôi việc đối với người lao động đã nghỉ hưu khi chấm dứt hợp đồng lao động
978/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 01/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 978/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật công nghệ Dung Quất
989/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 01/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 989/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
2364/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2364/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
2365/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 28/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2365/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
948/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 948/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn Lao động
958/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 958/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc cho phép sử dụng 08 bộ chương trình đào tạo nghề cho 08 nghề trọng điểm cấp độ khu vực ASEAN, quốc tế đã chuyển giao từ Malaysia để áp dụng tổ chức đào tạo thí điểm năm 2013
909/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 20/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 909/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ, chăm sóc trẻ em
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162