tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
881/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 881/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Diễn đàn trẻ em năm 2013
2119/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2119/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội chỉ đạo thực hiện việc xác định mức độ khuyết tật và chính sách đối với người khuyết tật tại địa phương
854/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 06/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 854/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm giai đoạn 2011 - 2015 và định hướng đến năm 2020
1980/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 05/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1980/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường công tác quản lý tài chính, thực hành tiết kiệm
1935/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 03/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1935/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chấm dứt hợp đồng lao động
1921/LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành 03/06/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1921/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chế độ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công với cách mạng
817/QĐ-BLĐTBXH
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đính chính Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH ngày 20/12/2012 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần
798/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Bình đẳng giới
788/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 788/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
1715/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 21/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1715/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc xin ý kiến Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 1956/QĐ-TTg
1635/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 14/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1635/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý cán bộ, công chức, viên chức và người quản lý doanh nghiệp
749/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 13/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 749/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2012
1596/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 09/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1596/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về chế độ đối với người lao động khi doanh nghiệp cổ phần hóa
1490/LĐTBXH-BTXH
Ngày ban hành 03/05/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1490/LĐTBXH-BTXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ cứu đói giáp hạt năm 2013
697/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 03/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 697/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi bổ sung lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
01/CT-LĐTBXH
Ngày ban hành 18/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đẩy mạnh phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Ngành năm 2013, lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc - Ngày truyền thống Thi đua yêu nước (11/06/1948 - 11/06/2013)
623/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 17/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 623/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Chương trình phát triển thanh niên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội giai đoạn 2013 - 2020
614/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 16/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 614/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ
601/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 12/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 601/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2013
1265/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 12/04/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1265/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc giải quyết chính sách đối với người lao động khi tạm ngừng hoạt động
592/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 11/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 592/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội
579/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 579/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2013 - 2016
519/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 519/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng
517/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 517/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Việc làm
977/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 27/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 977/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện bảo trì công trình xây dựng
946/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 25/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 946/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công khai quyết toán ngân sách Nhà nước thực hiện chính sách ưu đãi người có công năm 2011 và kinh phí trợ cấp khó khăn theo Quyết định 471/QĐ-TTg
895/LĐTBXH-NCC
Ngày ban hành 21/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 895/LĐTBXH-NCC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn giải quyết chế độ ưu đãi người có công
864/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 20/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 864/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động
856/LĐTBXH-BHXH
Ngày ban hành 19/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 856/LĐTBXH-BHXH 2013 vướng mắc chế độ bảo hiểm xã hội
474/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 15/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 474/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính
453/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 14/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 453/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học Lao động và Xã hội
442/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 08/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 442/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Người có công
640/LĐTBXH-TCCB
Ngày ban hành 04/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn về việc thay đổi tỷ lệ công chức, viên chức được nâng bậc lương trước thời hạn trong một năm
651/LĐTBXH-TCDN
Ngày ban hành 04/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 651/LĐTBXH-TCDN rà soát, điều chỉnh nghề trọng điểm và trường được lựa chọn nghề trọng điểm theo QĐ 826/QĐ-LĐTBXH
397/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 28/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 397/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thành lập Ban vận động để tổ chức vận động, đóng góp, ủng hộ Quỹ vì Trường Sa thân yêu
543/TB-LĐTBXH
Ngày ban hành 25/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 543/TB-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về tình hình tai nạn lao động năm 2012
499/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 21/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 499/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đề nghị hướng dẫn phương pháp xác định giá nhân công đối với công trình xây dựng sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
327/LĐTBXH-VL
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 327/LĐTBXH-VL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động bị mất việc làm trong doanh nghiệp có chủ doanh nghiệp bỏ trốn
331/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 331/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về đối tượng vận dụng bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ
312/LĐTBXH-ATLĐ
Ngày ban hành 29/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 312/LĐTBXH-ATLĐ của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đảm bảo an toàn trong dịp tết Quý Tỵ năm 2013 và dịp Tuần lễ Quốc gia an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ lần thứ 15
289/LĐTBXH-BĐG
Ngày ban hành 28/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 289/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai thực hiện công tác bình đẳng giới năm 2013
01/CĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 01/CĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc người lao động nghỉ việc tham gia diễu hành bảo vệ chủ quyền lãnh thổ
237/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 237/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn chính sách đối với người lao động dôi dư
170/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 21/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 170/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành chương trình công tác lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2013
152/LĐTBXH-KHTC
Ngày ban hành 16/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 152/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc chuẩn bị đón Tết Nguyên đán năm 2013 cho các đối tượng người có công và đối tượng bảo trợ xã hội
113/LĐTBXH-PC
Ngày ban hành 14/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 113/LĐTBXH-PC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai Đề án 31 giai đoạn II
4960/LĐTBXH-LĐTL
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4960/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc đôn đốc thực hiện chính sách đối với người lao động
34/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 24/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 34/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với dụng cụ điện cầm tay truyền động bằng động cơ
33/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 20/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 33/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn thực hiện chính sách đối với người lao động theo Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần
32/2012/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 19/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 32/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang cuốn và băng tải chở người
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162