tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2018/TT-BNV mã số chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
28/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-BNV 2018 kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước
01/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP bồi dưỡng cán bộ công chức
22/QĐ-BNV
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/QĐ-BNV 2018 kế hoạch triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ
09/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố
2948/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2948/QĐ-BNV 2017 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ
1342/BNV-VKH
Ngày ban hành 15/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1342/BNV-VKH ứng dụng công nghệ thông tin quản lý hồ sơ cán bộ công chức viên chức 2017
669/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 669/QĐ-BNV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần 2017
01/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BNV phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối Đội trưởng Phó Đội nghiệp vụ thanh tra Giao thông
5601/BNV-TL
Ngày ban hành 29/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5601/BNV-TL Chế độ phụ cấp thu hút công chức viên chức Ban quản lý kinh tế Dung Quất 2016
4194/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4194/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2017 2016
5228/TB-BNV
Ngày ban hành 07/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 5228/TB-BNV kết luận kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Lạng Sơn 2016
3962/QĐ-BNV
Ngày ban hành 03/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3962/QĐ-BNV tổ chức thi thăng hạng viên chức hành chính làm việc trong đơn vị sự nghiệp 2016
5039/BNV-TCCB
Ngày ban hành 26/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5039/BNV-TCCB hoán đổi ngày nghỉ hàng tuần các dịp nghỉ lễ Tết 2017
3927/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3927/QĐ-BNV giao biên chế công chức cơ quan thuộc bộ cơ quan ngang bộ chính phủ 2016
3853/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3853/QĐ-BNV năng lực đội ngũ công chức thực hiện công tác cải cách hành chính 2016 2020
4842/BNV-TH
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4842/BNV-TH bảo đảm bình đẳng giới nữ cán bộ công viên chức 2016 2020
4832/BNV-CCVC
Ngày ban hành 13/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4832/BNV-CCVC chế độ nghỉ hưu cán bộ công viên chức người quản lý doanh nghiệp 2017 2016
3490/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3490/QĐ-BNV duyệt Đề án Tăng cường thông tin tuyên truyền cải cách hành chính 2016 2020
4369/BNV-ĐT
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4369/BNV-ĐT hướng dẫn thực hiện Thông tư 19/2014/TT-BNV đào tạo bồi dưỡng viên chức 2016 kỹ năng lãnh đạo
3248/BNV-VP
Ngày ban hành 11/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3248/BNV-VP góp ý dự thảo thông tư quy định thông tin báo cáo ngành Nội vụ 2016
06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành văn hóa cơ sở
07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BVHTTDL-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức ngành mỹ thuật
13/2016/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BTNMT-BNV điều kiện thi thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức
11/2016/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 29/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 11/2016/TTLT-BXD-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành xây dựng
1668/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1668/QĐ-BNV kiện toàn ban chỉ đạo hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ địa giới hành chính 2016
1642/QĐ-BNV
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1642/QĐ-BNV tổ chức thi nâng ngạch công chức cơ quan nhà nước đơn vị sự nghiệp 2016
2904/BNV-CCVC
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2904/BNV-CCVC hướng dẫn tổ chức thi nâng ngạch từ Chuyên viên lên Chuyên viên chính 2016
08/2016/TTLT-BTP-BNV
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ viên giúp pháp lý
19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 22/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV tiêu chuẩn nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật
04/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
2591/BNV-TCBC
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2591/BNV-TCBC quản lý biên chế công chức biên chế sự nghiệp tinh giản biên chế 2016
05/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 05/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối tượng hưởng lương phụ cấp
03/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BNV thành lập hoạt động hội đồng quản lý đơn vị sự nghiệp công lập
1412/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1412/QĐ-BN chương trình ngành Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 2016
1059/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1059/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Vụ Công chức Viên chức 2016
916/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 916/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp viên chức ngành Lưu trữ 2016
08/2016/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 08/2016/TTLT-BYT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dân số
1659/BNV-TCBC
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1659/BNV-TCBC danh mục vị trí việc làm định mức số lượng người đơn vị sự nghiệp công lập 2016
1601/KH-BNV
Ngày ban hành 12/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1601/KH-BNV triển khai 04/2015/NĐ-CP thực hiện dân chủ cơ quan hành chính 2016
11/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành 07/04/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTTTT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức Biên tập viên Phóng viên
601/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 601/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính
490/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 490/QĐ-BNV quy chế đào tạo bồi dưỡng công viên chức người lao động 2016
1220/BNV-TCPCP
Ngày ban hành 21/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1220/BNV-TCPCP thành lập hội công chứng viên tỉnh Phú Thọ 2016
412/QĐ-BNV
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 412/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức vụ đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2016
323/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 323/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ 2016
1032/BNV-CTTN
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1032/BNV-CTTN nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước thanh niên 2016
06/2016/TTLT-BTTTT-BNV
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2016/TTLT-BTTTT-BNV sở thông tin truyền thông phòng văn hóa thông tin
162/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-BNV chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên hạng III
163/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 163/QĐ-BNV chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên chính hạng II 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162