tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
161/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 161/QĐ-BNV chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh lưu trữ viên trung cấp hạng IV 2016
120/QĐ-BNV
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 120/QĐ-BNV kế hoạch công tác bầu cử đại biểu quốc hội đại biểu hội đồng nhân dân các cấp 2016
02/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BNV tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
67/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của vụ tiền lương 2016
71/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức phi chính phủ 2016
70/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 70/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Tạp chí Tổ chức nhà nước 2016
68/QĐ-BNV
Ngày ban hành 26/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức của Vụ Chính quyền địa phương 2016
66/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 66/QĐ-BNV cơ cấu tổ chức của Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức
64/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-BNV công bố danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần
52/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-BNV bổ sung nhiệm vụ bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý ngạch chuyên viên đại học nội vụ
354/BNV-ĐT
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 354/BNV-ĐT báo cáo công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016
01/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BNV hướng dẫn thực hiện dân chủ hoạt động cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp
01/2016/TTLT-BKHCN-BNV
Ngày ban hành 11/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-BKHCN-BNV bổ nhiệm xếp lương viên chức ngành khoa học công nghệ 2016
2025/QĐ-BNV
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2025/QĐ-BNV phê duyệt danh mục vị trí việc làm cơ quan tổ chức hành chính Cao Bằng 2015
220/2015/TTLT-BTC-BNV
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 220/2015/TTLT-BTC-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu sở phòng tài chính kế hoạch
6171/BNV-TCBC
Ngày ban hành 29/12/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 6171/BNV-TCBC vướng mắc 29/2014/TTLT-BKHCN-BNV cơ quan chuyên môn khoa học công nghệ
08/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BNV thời gian tập sự bổ nhiệm xếp lương chức danh viên chức chuyên ngành lưu trữ
5873/BNV-TCBC
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5873/BNV-TCBC chính sách tinh giản biên chế Nghị định 108/2014/NĐ-CP 2015
10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức nghệ thuật biểu diễn điện ảnh
51/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 51/2015/TTLT-BYT-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Phòng Y tế
07/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BNV chức danh mã số tiêu chuẩn ngạch công chức chuyên ngành nông nghiệp
21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 21/2015/TTLT-BKHĐT-BNV chức năng quyền hạn tổ chức Sở Kế hoạch Đầu tư
09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức di sản văn hóa
06/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2015/TT-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức của tổ chức văn thư lưu trữ
56/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn viên chức quan trắc tài nguyên môi trường
55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
53/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
52/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức địa chính
57/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức đo đạc bản đồ
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức điều tra tài nguyên
05/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 25/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BNV Danh mục tài liệu hạn chế sử dụng tại Lưu trữ lịch sử
29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 29/2015/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH sửa đổi 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH
07/2015/TTLT-BXD-BNV
Ngày ban hành 16/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BXD-BNV chức năng cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban ngành xây dựng
28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 06/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BGDĐT-BNV bổ nhiệm xếp lương viên chức giảng dạy cơ sở giáo dục đại học
34/2015/TTLT-BCT-BNV
Ngày ban hành 27/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 34/2015/TTLT-BCT-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức quản lý thị trường ở địa phương
01/2015/TTLT-VPCP-BNV
Ngày ban hành 23/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2015/TTLT-VPCP-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Ủy ban nhân dân
37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 37/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp chăn nuôi thú y
36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 36/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp ngành chăn nuôi thú y
38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV
Ngày ban hành 20/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 38/2015/TTLT-BNNPTNT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp kiểm nghiệm thủy sản
39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV
Ngày ban hành 19/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 39/2015/TTLT-BLĐTBXH-BGDĐT-BNV tổ chức trung tâm giáo dục nghề nghiệp thường xuyên
1585/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1585/QĐ-BNV Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Nội vụ 2015
28/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 28/2015/TTLT-BYT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dinh dưỡng
26/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 26/2015/TTLT-BYT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề điều dưỡng hộ sinh kỹ thuật y
27/2015/TTLT-BYT-BNV
Ngày ban hành 07/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 27/2015/TTLT-BYT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp dược
4536/BNV-TCBC
Ngày ban hành 06/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4536/BNV-TCB báo cáo tình hình biên chế 2015
07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 14/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2015/TTLT-BVHTTDL-BNV chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức sở phòng văn hoá thể thao
4156/BNV-TH
Ngày ban hành 11/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4156/BNV-TH biên chế chính sách công chức chuyên trách văn phòng điều phối nông thôn mới
4124/BNV-TCBC
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4124/BNV-TCBC chuyển đơn vị sự nghiệp doanh nghiệp nhà nước sang thuộc cơ quan hành chính
04/2015/TT-BNV
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BNV sửa đổi 15/2012/TT-BNV tuyển dụng ký hợp đồng đền bù chi phí viên chức
868/QĐ-BNV
Ngày ban hành 17/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 868/QĐ-BNV thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162