tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Nội Vụ

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
13/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định mã số và tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành lưu trữ
15/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
12/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2014/TT-BNV
1121/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1121/QĐ-BNV năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
4443/BNV-TL
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4443/BNV-TL năm 2014 chi trả trợ cấp lần đầu và trợ cấp chuyển vùng
4420/BNV-VKH
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4420/BNV-VKH 2014 thống kê đội ngũ cán bộ công chức xã phường thị trấn
13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 13/2014/TTLT-BVHTTDL-BNV
4387/BNV-VP
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4387/BNV-VP năm 2014 sưu tầm hiến tặng hiện vật Tư liệu phòng truyền thống
4393/BNV-CCVC
Ngày ban hành 17/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4393/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2014
1052/QĐ-BNV
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1052/QĐ-BNV năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH
Ngày ban hành 10/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BNV-BQP-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Nội vụ-Bộ Quốc phòng : Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 56/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Pháp lệnh quy định Danh hiệu vinh dự Nhà nước "Bà mẹ Việt Nam anh hùng"
11/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 09/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Quy định chức danh, mã số ngạch và tiêu chuẩn nghiệp vụ chuyên môn các ngạch công chức chuyên ngành hành chính
09/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lưu trữ
10/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ quy định về việc sử dụng tài liệu tại Phòng đọc của các Lưu trữ lịch sử
08/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 19/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2014/TT-BNV
02/2014/TTLT-BNV-UBDT
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BNV-UBDT của Ủy ban Dân tộc-Bộ Nội vụ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành chính sách cán bộ, công chức, viên chức người dân tộc thiểu số quy định tại Điều 11 Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc
949/QĐ-BNV
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 949/QĐ-BNV năm 2014 cho phép thành lập Hội Hỗ trợ khắc phục hậu quả bom mìn Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
02/CT-BNV
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BNV năm 2014 tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu và của công, viên chức, người lao động Bộ Nội vụ trong thực thi nhiệm vụ, công vụ
923/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 923/QĐ-BNV năm 2014 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Nội vụ
3492/BNV-TL
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3492/BNV-TL 2014 phụ cấp khu vực thuộc tỉnh Phú Thọ
07/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng, Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2014
922/QĐ-BNV
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 922/QĐ-BNV năm 2014 về Chương trình hành động Ngành Nội vụ thực hiện Chỉ thị 07/CT-TTg đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý công, viên chức và thi đua, khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
3475/BNV-CQĐP
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3475/BNV-CQĐP 2014 thống kê số liệu diện tích dân số đơn vị hành chính Bộ Nội vụ
06/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 09/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Hướng dẫn chế độ báo cáo định kỳ hàng năm về hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của trường trong các cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, lực lượng vũ trang nhân dân
3051/BNV-ĐT
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3051/BNV-ĐT năm 2014 đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015
3083/BNV-ĐT
Ngày ban hành 07/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3083/BNV-ĐT năm 2014 hướng dẫn đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức 2015
2895/BNV-TL
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2895/BNV-TL 2014 truy thu bảo hiểm xã hội cán bộ cấp xã là bệnh binh theo 09/1998/NĐ-CP
2880/BC-BNV
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 2880/BC-BNV năm 2014 kết quả 3 năm thực hiện Quyết định 1374/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2011 – 2015 do Bộ Nội vụ ban hành
2875/BNV-CTTN
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2875/BNV-CTTN 2014 quy hoạch bố trí sử dụng đội viên Dự án 600 Phó Chủ tịch xã Bộ Nội vụ
2843/BNV-CCVC
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2843/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện đúng quy định của pháp luật về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức
2845/BNV-CCVC
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2845/BNV-CCVC 2014 vướng mắc bảo hiểm xã hội cán bộ công viên chức người lao động
04/VBHN-BNV
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công, viên chức và lực lượng vũ trang do Bộ Nội vụ ban hành
2754/KH-BNV
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 2754/KH-BNV năm 2014 triển khai Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2020 do Bộ Nội vụ ban hành
746/QĐ-BNV
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 746/QĐ-BNV 2014 về Tài liệu bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương
03/NĐHN-BNV
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 03/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định xử lý trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị khi để xảy ra tham nhũng trong cơ quan, tổ chức, đơn vị do mình quản lý, phụ trách do Bộ Nội vụ ban hành
02/NĐHN-BNV
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 02/NĐHN-BNV năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định danh mục vị trí công tác và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công, viên chức do Bộ Nội vụ ban hành
690/QĐ-BNV
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 690/QĐ-BNV năm 2014 bổ sung điều kiện miễn thi môn ngoại ngữ trong kỳ thi nâng ngạch chuyên viên cao cấp hoặc tương đương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
678/QĐ-BNV
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 678/QĐ-BNV năm 2014 về Quy chế xây dựng, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
677/QĐ-BNV
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 677/QĐ-BNV năm 2014 Quy chế thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính, tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Nội vụ
2347/BNV-TL
Ngày ban hành 27/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2347/BNV-TL 2014 đánh giá phụ cấp lương cán bộ công viên chức lực lượng vũ trang
05/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2014/TT-BNV
04/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2014/TT-BNV
637/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 637/QĐ-BNV năm 2014 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công, viên chức; quản lý, sử dụng biên chế công chức, số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập; công tác cán bộ tại doanh nghiệp Nhà nước từ năm 2010 đến hết Quý II năm 2014 và kết quả thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức tại một số Bộ, ngành, địa phương do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành
03/2014/TT-BNV
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2014/TT-BNV của Bộ Nội vụ : Sửa đổi Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16 tháng 4 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP
646/QĐ-BNV
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 646/QĐ-BNV năm 2014 về thăm hỏi ốm đau, phúng viếng tang gia trong cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ
2063/BNV-TCBC
Ngày ban hành 13/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2063/BNV-TCBC 2014 văn phòng giảm nghèo ở tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương
555/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 555/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam
1586/BNV-CCVC
Ngày ban hành 16/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn số 1586/BNV-CCVC 2014 tăng cường quản lý công tác tuyển dụng công chức viên chức
1448/BNV-CCVC
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1448/BNV-CCVC của Bộ Nội vụ về việc giải quyết chế độ nghỉ hưu đối với công chức, viên chức, người quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước đang kéo dài thời gian công tác
1377/BNV-CTTN
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1377/BNV-CTTN 2014 chọn trí thức trẻ tình nguyện về xã phát triển nông thôn miền núi 2013 2020
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162