tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2178/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 27/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2178/BTNMT-TCMT kiến nghị tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp chế biến
2067/BTNMT-ĐCKS
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2067/BTNMT-ĐCKS 2012 biện pháp cơ chế quản lý khu vực khoáng sản vàng Bắc Kạn
2061/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 19/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2061/BTNMT-TCMTkiểm soát phóng xạ trong phế liệu nhập khẩu từ Nhật Bản
1964/BTNMT-VKTTVMT
Ngày ban hành 13/06/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1964/BTNMT-VKTTVMT năm 2012 kết quả cập nhật Kịch bản biến đổi khí hậu
827/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 827/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành sửa đổi, bổ sung Thể lệ Cuộc thi báo chí về tài nguyên và môi trường
06/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng hệ thống thông tin địa danh Việt Nam và nước ngoài phục vụ công tác lập bản đồ
784/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 784/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn, mức chi thanh toán công tác phí và hội nghị phí sử dụng ngân sách Nhà nước các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường
666/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 09/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 666/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế làm việc của Bộ Tài nguyên và Môi trường
668/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 09/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 668/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy chế cử công chức, viên chức, người lao động đi công tác nước ngoài, đón tiếp khách nước ngoài vào Việt Nam; tổ chức hội nghị, hội nghị, hội thảo quốc tế và ký kết các văn bản hợp tác quốc tế trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Tài nguyên và Môi trường
04/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 08/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định tiêu chí xác định cơ sở gây ô nhiễm môi trường, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng
05/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 08/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định kỹ thuật hiện chỉnh bản đồ địa hình quốc gia tỷ lệ 1:25.000 và 1:50.000 bằng ảnh vệ tinh
03/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc quản lý, sử dụng đất vùng bán ngập lòng hồ thủy điện, thủy lợi
717/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 26/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 717/BTNMT-TCQLĐĐ Định mức kinh tế kỹ thuật cấp giấy chứng nhận
341/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 23/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 341/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục lưu vực sông nội tỉnh
02/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chuẩn thông tin địa lý cơ sở
01/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra, xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết
718/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 16/03/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 718/BTNMT-TCQLĐĐ xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và dữ liệu đất đai
272/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 07/03/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 272/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Dự án "Tăng cường năng lực quy hoạch và điều tra nước ngầm tại các đô thị, giai đoạn 2"
223/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 223/QĐ-BTNMT năm 2012 phê duyệt tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
221/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 221/QĐ-BTNMT năm 2012 về Kế hoạch phát triển Danh mục nhóm sản phẩm, dịch vụ chứng nhận Nhãn xanh Việt Nam giai đoạn 2012-2016 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
250/BTNMT-VP
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 250/BTNMT-VP Chương trình công tác năm 2012
254/BTNMT-TC
Ngày ban hành 09/02/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 254/BTNMT-TC của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc rà soát, chuẩn hóa dữ liệu tài sản nhà nước
107/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 19/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 107/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán Ngân sách nhà nước năm 2012
2476/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2476/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nhân lực ngành Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012 - 2020
48/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 48/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định quản lý và bảo vệ môi trường khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu công nghiệp và cụm công nghiệp
47/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 47/2011/TT-BTNMT quy chuẩn quốc gia về môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
45/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 45/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên Môi Trường về việc tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
44/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 44/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
47/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
46/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 46/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định về bảo vệ môi trường làng nghề
2402/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 21/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2402/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2011-2015
2392/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 20/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2392/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung, điều chỉnh kế hoạch và dự toán chi ngân sách Nhà nước năm 2011
2370/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2370/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên và môi trường sử dụng ngân sách Nhà nước
43/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 43/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy chuẩn quốc gia về môi trường
42/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 42/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định quy trình kỹ thuật và định mức kinh tế - kỹ thuật về tư liệu môi trường
2282/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2282/QĐ-BTNMT năm 2011 phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai tính đến ngày 01/01/2011 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
41/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 41/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch  sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
4439/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 25/11/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4439/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc bổ sung đề xuất nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2011 - 2020
2134/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 23/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2134/QĐ-BTNMT năm 2011 về chế độ tính hao mòn tài sản cố định là phần mềm máy tính đối với cơ quan, đơn vị có sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
40/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 40/2011/TT-BTNMT
39/2011/TTLT-BTNMT-BTC
Ngày ban hành 15/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BTNMT-BTC
2016/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc sửa đổi Đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu và xây dựng phần mềm hỗ trợ việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường theo mức lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng (phần áp dụng cho các doanh nghiệp thực hiện)
3987/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 28/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3987/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện Chỉ thị 1474/CT-TTg
3939/BTNMT-KTTVBĐKH
Ngày ban hành 25/10/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3939/BTNMT-KTTVBĐKH hướng dẫn xây dựng đề xuất dự án ưu tiên
38/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 20/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 38/2011/TT-BTNMT
37/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 14/10/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 37/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Định mức kinh tế - kỹ thuật thành lập bản đồ chuyên đề  tỷ lệ 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000, 1:250.000 bằng tư liệu ảnh vệ tinh
22/2011/TT-BKHCN
Ngày ban hành 22/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về việc quản lý chất lượng đối với dây và cáp cách điện bằng polyvinyl clorua có điện áp danh định đến và bằng 450/750V
36/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 15/09/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 36/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi, bổ sung Quy định về việc cấp phép hành nghề khoan nước dưới đất ban hành kèm theo  Quyết định số 17/2006/QĐ-BTNMT ngày 12 tháng 10 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
3253/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 31/08/2011
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3253/BTNMT-TCQLĐĐ 2011 hướng dẫn thực hiện 5617/VPCP-KTN
35/2011/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 35/2011/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định chi tiết thực hiện Quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162