tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
37/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 23/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2004/QĐ-BTNMT quy định nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
36/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đo đạc và Bản đồ phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành
35/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 20/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/2004/QĐ-BTNMT
1767/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/12/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1767/QĐ-BTNMT về định mức lao động phục chế tài liệu lưu trữ khí tượng thủy văn do Bộ Tài Nguyên và Môi trường ban hành
585QĐ/ĐCKS-VP
Ngày ban hành 19/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 585QĐ/ĐCKS-VP về Quy chế làm việc của Cục Địa chất và Khoáng Sản Việt Nam do Cục trưởng Cục địa chất và khoáng sản Việt Nam ban hành
09/CĐ-BTNMT
Ngày ban hành 18/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 09/CĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003 và Nghị định số 181/2004/NĐ-CP
31/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 09/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2004/QĐ-BTNMT
24/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 01/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 24/2004/QĐ-BTNMT
27/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 01/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Tư vấn dịch vụ và Phát triển công nghệ tài nguyên – môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
28/2004/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 28/2004/TT-BTNMT
29/2004/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 29/2004/TT-BTNMT
25/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 01/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2004/QĐ-BTNMT
30/2004/TT-BTNMT
Ngày ban hành 01/11/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 30/2004/TT-BTNMT
26/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều tra quy hoạch đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
23/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 28/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 23/2004/QĐ-BTNMT
20/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 04/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 20/2004/QĐ-BTNMT
19/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 04/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2004/QĐ-BTNMT
22/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 04/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2004/QĐ-BTNMT
21/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 04/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Bảo vệ môi trường khu vực Đông Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
18/2004/TT-BTNMT
Ngày ban hành 23/08/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2004/TT-BTNMT
2544/BTNMT-TTR
Ngày ban hành 28/07/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2544/BTNMT-TTr tổng hợp báo cáo kết quả thanh tra, kiểm tra quản lý, sử dụng đất đai
17/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 14/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Khí tượng Thủy văn và Môi trường phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
16/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 14/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phân viện Nghiên cứu Địa chính phía Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
15/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 05/07/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2162/BTNMT-ĐĐ
Ngày ban hành 02/07/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2162/BTNMT-ĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thi hành Luật Đất đai năm 2003 trong thời gian chưa có các nghị định hướng dẫn thi hành
1959/BTNMT-KHTC
Ngày ban hành 17/06/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1959/BTNMT-KHTC hướng dẫn nội dung kế hoạch bảo vệ môi trường 2005 của Bộ, Ngành
11/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
14/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Thẩm định và Đánh giá tác động môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
12/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Đo đạc và Bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành
13/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/2004/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
10/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 15/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 10/2004/QĐ-BTNMT phê duyệt điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Đo đạc Địa chính và Công trình do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1833/BTNMT-BVMT
Ngày ban hành 08/06/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1833/BTNMT-BVMT giám định phế liệu nhập khẩu
09/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 02/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2004/QĐ-BTNMT về việc đổi tên công ty Xuất nhập khẩu và Tư vấn dịch vụ đo đạc bản đồ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
02/2004/CT-BTNMT
Ngày ban hành 02/06/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/2004/CT-BTNMT
07/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 26/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Khoa học - Công nghệ do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
08/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 26/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2004/QĐ-BTNMT
06/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 17/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2004/QĐ-BTNMT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Vụ Đăng ký và Thống kê đất đai do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
05/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 04/05/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2004/QĐ-BTNMT
1343/BTNMT-BVMT
Ngày ban hành 28/04/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1343/BTNMT-BVMT tổ chức các hoạt động hưởng ứng ngày Đa dạng sinh học thế giới 22/5/2004
04/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 05/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt kế hoạch về bảo tồn và phát triển bền vững các vùng đất ngập nước 2004 - 2010
04/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 05/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2004/QĐ-BTNMT
03/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 02/04/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2004/QĐ-BTNMT
14/BTNMT-VP
Ngày ban hành 09/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch số 14/BTNMT-VP ngày 09/03/2004 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về kế hoạch thực hiện kế hoạch số 05 -KH/TW ngày 10/9/2003 của Bộ Chính trị và tiếp tục thực hiện Quyết định số 273/QĐ-TTg ngày 12/4/2002 của Thủ tướng Chính phủ
528/BTNMT-BVMT
Ngày ban hành 04/03/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 528/BTNMT-BVMT giới thiệu, đề nghị xét tặng Giải thưởng Môi trường 2004
475/BTNMT-KHTC
Ngày ban hành 02/03/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 475/BTNMT-KHTC về nội dung chi sự nghiệp môi trường năm 2004 của các Bộ, ngành do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
462/BTNMT-BVMT
Ngày ban hành 01/03/2004
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 462/BTNMT-BVMT tổ chức hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường Thế giới 5/6/2004
02/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 01/03/2004
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 02/2004/QĐ-BTNMT
01/2004/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 06/02/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2004/QĐ-BTNMT
19/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 19/2003/QĐ-BTNMT Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc ban hành Quy định về thủ tục chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đã hành thành việc thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng Chính phủ
18/2003/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/12/2003
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 18/2003/QĐ-BTNMT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Nghiên cứu Địa chính do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162