tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
656/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 656/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp môi trường phế liệu nhập khẩu 2016
637/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 637/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu
638/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 638/QĐ-BTNMT tổ chức tham gia chứng nhận phù hợp quy chuẩn kỹ thuật phế liệu nhập khẩu
634/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 634/QĐ-BTNMT công bố thủ tục hành chính quản lý nhà nước Bộ Tài nguyên Môi trường 2016
967/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 967/BTNMT-TCQLĐĐ thế chấp bằng quyền sử dụng đất 2016
533/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 533/QĐ-BTNMT danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực 2016
03/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 03/2016/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường 2016
487/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 487/QĐ-BTNMT các điểm đặc trưng kỹ thuật xác định đường mực nước triều cao trung bình 2016
02/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BTNMT
107/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 107/QĐ-BTNMT ủy quyền giải quyết quản lý chất thải nguy hại 2016
104/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 104/QĐ-BTNMT ủy quyền giải quyết thủ tục chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường
106/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 106/QĐ-BTNMT ủy quyền thủ tục giải quyết bảo vệ môi trường nhập khẩu phế liệu
105/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/QĐ-BTNMT ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính bảo vệ môi trường chi tiết 2016
01/2016/TT-BTNMT
Ngày ban hành 13/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BTNMT quy định kỹ thuật thăm dò cát sỏi lòng sông đất đá làm vật liệu san lập
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quản lý chất thải y tế
76/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 76/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
79/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 79/2015/TT-BTNMT kỹ thuật định mức kinh tế kỹ thuật đo địa chấn phản xạ đất liền trạm địa chấn
78/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 78/2015/TT-BTNMT sửa đổi yêu cầu nộp bản sao giấy tờ văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
3584/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3584/QĐ-BTNMT thông tin tuyên truyền sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật 2015 2016
3510/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3510/QĐ-BTNMT kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2015
3509/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3509/QĐ-BTNMT phổ biến giáo dục pháp luật tài nguyên môi trường 2016
3540/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3540/QĐ-BTNMT kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính 2015
3507/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3507/QĐ-BTNMT pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật về tài nguyên môi trường 2015
74/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 74/2015/TT-BTNMT thăm dò phân cấp trữ lượng và tài nguyên khoáng sản apatit
73/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 73/2015/TT-BTNMT thăm dò phân cấp trữ lượng tài nguyên khoáng sản đồng
72/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 72/2015/TT-BTNMT định mức kinh tế kỹ thuật đo vẽ bản đồ địa hình đáy biển
71/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 71/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật đặt chụp ảnh viễn thám
70/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 23/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 70/2015/TT-BTNMT
69/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 69/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý bằng ảnh vệ tinh
69/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 69/2015/TT-BTNMT quy định kỹ thuật cập nhật cơ sở dữ liệu nền địa lý bằng ảnh vệ tinh
3353/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3353/QĐ-BTNMT kiểm tra nghiệm thu đề án dự án nhiệm vụ chuyên môn lĩnh vực tài nguyên nước
63/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 63/2015/TT-BTNMT kiểm tra thẩm định nghiệm thu chất lượng công trình sản phẩm đo đạc bản đồ
64/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 64/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
66/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 66/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
67/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 67/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
65/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 65/2015/TT-BTNMT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia môi trường
3326/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3326/QĐ-BTNMT thu thập đăng ký lưu giữ công bố thông tin nhiệm vụ khoa học công nghệ
5421/BTNMT-KH
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 5421/BTNMT-KH nội dung chi sự nghiệp môi trường 2016
62/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 62/2015/TT-BTNMT
59/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 14/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 59/2015/TT-BTNMT
56/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 56/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn viên chức quan trắc tài nguyên môi trường
58/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 58/2015/TT-BTNMT dự án ứng dụng công nghệ thông tin tài nguyên môi trường
55/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 55/2015/TTLT-BTNMT-BNV tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành kiểm soát khí tượng thủy văn
53/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 53/2015/TTLT-BTNMT-BNV tiêu chuẩn viên chức chuyên ngành điều tra tài nguyên môi trường
52/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 52/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức địa chính
57/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 57/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức đo đạc bản đồ
54/2015/TTLT-BTNMT-BNV
Ngày ban hành 08/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 54/2015/TTLT-BTNMT-BNV mã số tiêu chuẩn chức danh viên chức điều tra tài nguyên
198/2015/TTLT-BTC-BTNMT
Ngày ban hành 07/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 198/2015/TTLT-BTC-BTNMT của Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc quy định phương pháp tính, phương thức thu, chế độ quản lý và sử dụng tiền sử dụng khu vực biển
51/2015/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 51/2015/TT-BTNMT hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành khoáng sản
2948/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 20/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2948/QĐ-BTNMT duyệt chương trình hành động phát triển bền vững ngành tài nguyên môi trường
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162