tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
26/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 26/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường
946/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 946/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ trong lĩnh vực địa chất, khoáng sản thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
23/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
24/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về hồ sơ địa chính
25/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về bản đồ địa chính
1789/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 14/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1789/BTNMT-TCMT hưởng ứng Ngày quốc tế Đa dạng sinh học năm 2014
1641/BTNMT-TCBHĐVN
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1641/BTNMT-TCBHĐVN tổ chức hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển Hải đảo Việt Nam 2014
1622/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1622/BTNMT-TCQLĐĐ 2014 chuyển mục đích sử dụng đất lúa rừng thực hiện công trình dự án
22/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 22/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định và hướng dẫn thi hành Nghị định số 35/2014/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
759/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 759/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ kỹ thuật thực hiện thí điểm cơ chế hải quan một cửa quốc gia của Bộ Tài nguyên và Môi trường
01/VBHN-BTNMT
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 01/VBHN-BTNMT năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn quy chế báo áp thấp nhiệt đới, bão, lũ do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
20/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:50.000
21/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật về mô hình cấu trúc, nội dung cơ sở dữ liệu nền địa lý tỷ lệ 1:10.000
19/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về tiêu chuẩn và thẻ công chức thanh tra chuyên ngành tài nguyên và môi trường
18/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động quan trắc môi trường không khí xung quanh, nước mặt lục địa, đất, nước dưới đất, nước mưa axit, nước biển, khí thải công nghiệp và phóng xạ
17/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn việc xác định ranh giới, diện tích và xây dựng cơ sở dữ liệu đất trồng lúa
1394/BTNMT-TC
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1394/BTNMT-TC 2014 sắp xếp địa điểm làm việc cơ quan đơn vị địa bàn Hà Nội Bộ TNMT
16/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1299/BTNMT-ĐCKS
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1299/BTNMT-ĐCKS 2014 khảo sát thăm dò khai thác mỏ sắt Lũng Viền Ngân Sơn Bắc Kạn
559/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 559/QĐ-BTNMT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Điều dưỡng - Phục hồi chức năng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
487/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 27/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 487/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài nguyên và Môi trường
15/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc xây dựng, cấp Thư xác nhận, cấp Thư phê duyệt dự án theo Cơ chế phát triển sạch trong khuôn khổ Nghị định thư Kyoto
874/BTNMT-TĐKTTT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 874/BTNMT-TĐKTTT giao lưu trực tuyến quản lý tài nguyên môi trường 2014
14/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thanh Hóa
855/BTNMT-KH
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 855/BTNMT-KH 2014 xây dựng dự toán ngân sách sự nghiệp môi trường 2015
384/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 384/QĐ-BTNMT phê duyệt Danh mục dự án, nhiệm vụ chuyên môn thực hiện theo hình thức đấu thầu, đặt hàng năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
629/BTNMT-KH
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 629/BTNMT-KH 2014 kiểm tra tình hình quản lý sử dụng ngân sách sự nghiệp môi trường
216/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế quản lý tài chính trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài Nguyên và Môi trường
11/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 11/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:200.000
12/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước mặt
13/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật điều tra, đánh giá tài nguyên nước dưới đất
10/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:100.000
08/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:25.000
09/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật lập bản đồ chất lượng nước dưới đất tỷ lệ 1:50.000
07/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Thừa Thiên Huế
03/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Nghệ An
05/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Bắc Giang
04/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Bình
06/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ phần đất liền tỉnh Quảng Trị
154/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 154/QĐ-BTNMT năm 2014 công bố tiêu chí Nhãn xanh Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
02/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định Chế độ báo cáo thống kê ngành tài nguyên và môi trường
192/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 192/BTNMT-TCMT năm 2014 đẩy mạnh tuyên truyền không buôn bán tiêu thụ động vật quý hiếm
88/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 88/QĐ-BTNMT năm 2014 về Quy chế đấu thầu, đặt hàng cung cấp dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước tại Bộ Tài nguyên và Môi trường
64/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 15/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 64/QĐ-BTNMT năm 2014 về Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước
118/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 15/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 118/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc báo cáo kết quả thực hiện và kinh phí đầu tư đo đạc, cấp giấy chứng nhận và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai
01/2014/TT-BTNMT
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, biển hiệu của thanh tra viên, cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra nhà nước về Tài nguyên và Môi trường
58/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 58/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác hệ thống thông tin chuyên ngành khí tượng thủy văn phục vụ dự báo
57/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 57/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
56/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 56/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định kỹ thuật đo từ biển theo tàu
2686/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2686/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc phê duyệt Đề án thành lập Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162