tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tài nguyên và Môi trường

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
130/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 30/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 130/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc chỉ định tạm thời tổ chức đủ điều kiện giám định phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
106/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 29/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 106/QĐ-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành và liên tịch ban hành hết hiệu lực thi hành
01/2013/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2013/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về phế liệu được phép nhập khẩu để làm nguyên liệu sản xuất
221/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 221/BTNMT-TCMT không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp
55/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 55/BTNMT-TCMT không tiêu thụ sản phẩm động vật hoang dã nguy cấp
2481/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2481/QĐ-BTNMT về bộ đơn giá lĩnh vực tài nguyên nước năm 2012 theo mức tiền lương tối thiểu chung 830.000 đồng/tháng và 1.050.000 đồng/tháng do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
24/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sử dụng mẫu chuẩn được chứng nhận trong phân tích mẫu địa chất, khoáng sản rắn
23/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 23/2012/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về lập bản đồ địa chất khoáng sản tỷ lệ 1:50.000 phần đất liền” do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
27/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 27/2012/TT-BTNMT quy định quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
26/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 26/2012/TT-BTNMT
29/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 29/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra Tài nguyên và Môi trường
25/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 25/2012/TT-BTNMT
28/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 28/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về nội dung, chế độ báo cáo tình hình quản lý hoạt động điều tra cơ bản, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo
22/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 22/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc lập và thực hiện Kế hoạch quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường vùng ven biển
21/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 21/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc đảm bảo chất lượng và kiểm soát chất lượng trong quan trắc môi trường
20/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 19/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 20/2012/TT-BTNMT
2199/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2199/QĐ-BTNMT năm 2012 về Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2012 - 2015 do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
2198/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2198/QĐ-BTNMT về Chương trình tổng thể cải cách hành chính của Bộ Tài nguyên và Môi trường giai đoạn 2012 - 2020
4721/BTNMT-KH
Ngày ban hành 12/12/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4721/BTNMT-KH báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 27/NQ-CP
17/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về điều kiện của tổ chức hành nghề thăm dò khoáng sản
16/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 29/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định về đề án thăm dò khoáng sản, đóng cửa mỏ khoáng sản và mẫu báo cáo kết quả hoạt động khoáng sản, mẫu văn bản trong hồ sơ cấp phép hoạt động khoáng sản, hồ sơ phê duyệt trữ lượng khoáng sản, hồ sơ đóng cửa mỏ khoáng sản
4556/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 27/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4556/BTNMT-TCQLĐĐ thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trồng lúa
14/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2012/TT-BTNMT
15/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 26/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 15/2012/TT-BTNMT
1928/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 12/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1928/QĐ-BTNMT năm 2012 về Bảng chấm điểm thi đua hàng năm của ngành Tài nguyên và môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
13/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2012/TT-BTNMT về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong đất do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
4196/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 05/11/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4196/BTNMT-TCQLĐĐ của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đôn đốc, hướng dẫn thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ liên quan đến các dự án chậm đưa đất và sử dụng
1805/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 31/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1805/QĐ-BTNMT năm 2012 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Tài nguyên và Môi trường về “Đổi mới cơ chế hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập, đẩy mạnh xã hội hóa loại hình dịch vụ sự nghiệp công” theo Nghị quyết 40/NQ-CP
12/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 30/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Sửa đổi một số quy định của Quy trình và Định mức kinh tế - kỹ thuật xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên và môi trường ban hành kèm theo Thông tư số 30/2009/TT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Bộ Tài nguyên và Môi trường
4097/BTNMT-CNTT
Ngày ban hành 30/10/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 4097/BTNMT-CNTT 2014 lưu trữ quản lý cơ sở dữ liệu đất đai
10/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 12/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường
13/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 07/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giới hạn cho phép của dioxin trong một số loại đất
1630/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 01/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1630/QĐ-BTNMT năm 2012 về Danh mục chế phẩm sinh học trong xử lý chất thải được lưu hành tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
3248/BTNMT-TCMT
Ngày ban hành 14/09/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3248/BTNMT-TCMT hướng dẫn thực hiện Thông tư 01/2012/TT-BTNMT
1482/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1482/QĐ-BTNMT năm 2012 Phê duyệt và công bố kết quả thống kê diện tích đất đai của cả nước năm 2011 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT
Ngày ban hành 05/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 22/2012/TTLT-BLĐTBXH-BTNMT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài nguyên và Môi trường : Hướng dẫn về quản lý và bảo vệ môi trường trong các cơ sở chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng thuộc ngành Lao động-Thương binh và Xã hội
3039/BTNMT-ĐCKS
Ngày ban hành 28/08/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 3039/BTNMT-ĐCKS 2012 rà soát kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản
3046/ĐC-BTNMT
Ngày ban hành 28/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đính chính 3046/ĐC-BTNMT năm 2012 về việc đính chính Thông tư 35/2010/TT-BTNMT về Định mức kinh tế - kỹ thuật đo đạc, thành lập bản đồ địa hình đáy biển bằng máy đo sâu hồi âm đa tia do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
09/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 22/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định việc cung cấp, trao đổi thông tin và dữ liệu về sinh vật biến đổi gen
2900/ĐC-BTNMT
Ngày ban hành 15/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Đính chính 2900/ĐC-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc đính chính Thông tư liên tịch 03/2008/TTLT-BTNMT-BNV ngày 15/07/2008 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ
1286/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1286/QĐ-BTNMT năm 2012 điều chỉnh kế hoạch và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1262/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1262/QĐ-BTNMT năm 2012 Phê duyệt danh mục đề tài khoa học và công nghệ thực hiện từ năm 2013 thuộc Chương trình khoa học và công nghệ phục vụ Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
08/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 08/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2012/TT-BTNMT
172/TB-BTNMT
Ngày ban hành 07/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 172/TB-BTNMT năm 2012 ý kiến kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Mạnh Hiển tại Hội nghị đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà theo Nghị quyết 30/2012/QH13 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
1193/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1193/QĐ-BTNMT năm 2012 về Quy chế quản lý và sử dụng Trụ sở Bộ Tài nguyên và Môi trường
2470/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 17/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2470/BTNMT-TCQLĐĐ thống nhất thực hiện giải pháp đẩy nhanh cấp Giấy
2419/BTNMT-TCQLĐĐ
Ngày ban hành 13/07/2012
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2419/BTNMT-TCQLĐĐ đẩy mạnh cấp Giấy chứng nhận cơ bản hoàn thành
1044/QĐ-BTNMT
Ngày ban hành 11/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1044/QĐ-BTNMT năm 2012 về Định mức kinh tế - kỹ thuật công tác điều tra địa chất – khoáng sản do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành
07/2012/TT-BTNMT
Ngày ban hành 04/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2012/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường : Quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục công nhận túi ni lông thân thiện với môi trường
01/CT-BTNMT
Ngày ban hành 29/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc xây dựng Kế hoạch, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2013 và Kế hoạch đầu tư từ ngân sách Nhà nước 3 năm 2013 - 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162