Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
42/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 42/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà Xuất bản Bưu điện
05/2008/CT-BTTTT
Ngày ban hành 08/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 05/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về đẩy mạnh phát triển công nghiệp công nghệ thông tin Việt Nam
41/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 41/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Viễn thông
40/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 40/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành định mức hỗ trợ duy trì và phát triển cung ứng dịch vụ viễn thông công ích giai đoạn 2008-2010
962/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/07/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 962/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm: PHÒNG ĐO KIỂM VIỄN THÔNG do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
39/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 30/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 39/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam
38/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 38/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chế liên kết trong hoạt động xuất bản
35/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 35/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
35/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 35/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
37/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 37/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
36/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 36/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại
891/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 891/QĐ-BTTTT năm 2008 về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm chứng thực chữ ký số quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
865/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/06/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 865/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Sửa đổi Điều 1 Quyết định số 630/QĐ-BTTTT ngày 22/4/2008 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông về việc Chỉ định phòng đo kiểm
1654/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 27/05/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1654/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ t
34/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 34/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ
04/2008/CT-BTTTT
Ngày ban hành 22/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 04/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về quản lý và phát triển hạ tầng viễn thông
1594/BTTTT-ƯDCNTT
Ngày ban hành 22/05/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1594/BTTTT-ƯDCNTT hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009-2010
32/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 32/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và truyền thông
33/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 33/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ
31/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 31/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về việc thiết kế, lắp đặt thùng thư bưu chính trong các toà nhà nhiều tầng có nhiều chủ sử dụng
29/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2008/QĐ-BTTTT về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
03/2008/CT-BTTTT
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 03/2008/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6
30/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 30/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
28/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/05/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 28/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Báo chí và Hợp tác truyền thông Quốc tế
27/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 27/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục dịch vụ viễn thông bắt buộc quản lý chất lượng
26/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 26/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục công trình viễn thông bắt buộc kiểm định
630/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 630/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
629/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 629/QĐ-BTTTT năm 2008 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
23/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 23/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Ứng dụng công nghệ thông tin
24/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 24/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Công nghệ thông tin
25/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 25/2008/QĐ-BTTTT phê duyệt Quy hoạch băng tần cho các hệ thống thông tin di động tế bào số của Việt Nam trong các dải tần 821 – 960 MHz và 1710 – 2200 MHz do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
22/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 22/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Báo Bưu điện Việt Nam
21/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 21/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
20/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 20/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
20/2008/QÐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 20/2008/QÐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục tiêu chuẩn về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
02/2008/TT-BTTTT
Ngày ban hành 04/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2008/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Hướng dẫn về cấp giấy phép băng tần
18/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành "Quy định về hoạt động vô tuyến điện nghiệp dư"
16/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 16/2008/QĐ-BTTTT quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 16/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin
17/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 17/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tạp chí Công nghệ thông tin và truyền thông
14/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 14/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
15/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/04/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 15/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc sửa đổi, bổ sung vùng được cung cấp dịch vụ viễn thông công ích đến năm 2010
12/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 12/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chế đào tạo và cấp Giấy chứng nhận Vô tuyến điện viên Hàng hải
506/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 506/QĐ-BTTTT năm 2008 thành lập Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 13/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Vụ Tổ chức cán bộ
11/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 11/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông
919/BTTTT-VT
Ngày ban hành 27/03/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 919/BTTTT-VT quản lý thuê bao di động trả trước
920/BTTTT-VT
Ngày ban hành 27/03/2008
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 920/BTTTT-VT triển khai quản lý thuê bao di động trả trước
09/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 09/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
10/2008/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2008
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 10/2008/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162