tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1378/BTTTT-VT
Ngày ban hành 17/12/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1378/BTTTT-VT hướng dẫn các doanh nghiệp triển khai quản lý thuê bao
1369/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành 14/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 1369/BTTTT-KHTC năm 2007 về việc xây dựng kế hoạch cung ứng dịch vụ viễn thông công ích năm 2008 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
02/2007/TT-BTTTT
Ngày ban hành 13/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2007/TT-BTTTT
06/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 06/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc sửa đổi một số điều của Quy định quản lý tem bưu chính ban hành kèm theo Quyết định số 16/2005/QĐ-BBCVT ngày 29/4/2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông
05/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 05/CĐ-BTTTT về việc đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống bão cơn bão số 7 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1086/BTTTT-VT
Ngày ban hành 21/11/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 1086/BTTTT-VT dự thảo Nghị định Internet
07/CĐ-VT
Ngày ban hành 17/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 07/CĐ-VT về việc khôi phục nhanh thông tin liên lạc tại các xã bị chia cắt, cô lập trong đợt lũ, lụt để phục vụ công tác chỉ đạo, khắc phục hậu quả lũ lụt do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
04/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 13/11/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện số 04/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Công điện về để đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ chỉ đạo, điều hành công tác phòng, chống lũ, lụt
05/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 26/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 05/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển nguồn nhân lực công nghệ thông tin Việt Nam đến năm 2020
296/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 296/QĐ-BTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
03/CĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công điện 03/CĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn
281/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 281/QĐ-BTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng Đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành
280/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 18/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 280/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
641/BTTTT-HTQT
Ngày ban hành 12/10/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 641/BTTTT-HTQT tổ chức cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 37 của Việt Nam
225/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 225/QĐ-BTTTT năm 2007 chỉ định Phòng Đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành
226/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 05/10/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 226/QĐ-BTTTT năm 2007 về việc chỉ định phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông ban hành
191/QĐ-BTTT
Ngày ban hành 28/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 191/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc đính chính Quyết định 02/2007/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 ngày 14 tháng 9 năm 2007
190/QĐ-BTTT
Ngày ban hành 28/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 190/QĐ-BTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc đính chính Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT ngày 29/8/2007 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 ngày 14 tháng 9 năm 2007
191/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 191/QĐ-BTTTT năm 2007 đính chính Quyết định 02/2007/QĐ-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 ngày 14 tháng 9 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành để
190/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 28/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 190/QĐ-BTTTT năm 2007 đính chính Quyết định 01/2007/QĐ-BTTTT ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế đã đăng Công báo số 670+671 năm 2007 do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành
04/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 04/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về dịch vụ dành riêng cho Bưu chính Việt Nam 
112/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 14/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 112/QĐ-BTTTT năm 2007 đính chính thời điểm hiệu lực Thông tư 02/2007/TT-BBCVT hướng dẫn Quyết định 169/2006/QĐ-TTg, Quyết định 223/2006/QĐ-TTg về việc đầu tư, mua sắm các sản phẩm CNTT của các cơ quan, tổ chức sử dụng nguồn vốn NSNN và vốn có nguồn gốc NSNN do Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông ban hành
332/BTTTT-KHTC
Ngày ban hành 12/09/2007
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 332/BTTTT-KHTC xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010
03/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 03/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành Quy định quản lý thuê bao di động trả trước
03/2007/QÐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/09/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 03/2007/QÐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành Quy định quản lý thuê bao di động trả trước
02/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 02/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế và mạng viễn thông cố định nội hạt, nội tỉnh mặt đất đối với dịch vụ điện thoại quốc tế
01/2007/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/08/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 01/2007/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Về việc ban hành cước kết nối giữa mạng viễn thông di động mặt đất và mạng viễn thông cố định mặt đất quốc tế đối với dịch vụ điện thoại quốc tế
23/2007/TT-BVHTT
Ngày ban hành 27/07/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 23/2007/TT-BVHTT của Bộ Văn hóa - Thông tin : Hướng dẫn xét tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162