Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1844/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1844/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
1842/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1842/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm
19/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 19/2014/TT-BTTTT
20/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định về các sản phẩm phần mềm nguồn mở được ưu tiên mua sắm, sử dụng trong cơ quan, tổ chức nhà nước
17/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
18/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 18/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết thi hành Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ đối với việc cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
1765/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1765/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông
1758/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1758/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
1758/QĐ-BTTT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1758/QĐ-BTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1756/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1756/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Phần mềm nguồn mở và điện toán đám mây trực thuộc Viện Công nghiệp phần mềm và nội dung số Việt Nam
1739/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1739/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phân công nhiệm vụ triển khai Kế hoạch hành động Phát triển ngành công nghiệp điện tử thực hiện Chiến lược công nghiệp hóa của Việt Nam trong khuôn khổ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản hướng đến năm 2020, tầm nhìn 2030
3386/BTTTT-THH
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3386/BTTTT-THH của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc xây dựng lộ trình cung cấp dịch vụ công trực tuyến theo quy định của Nghị định 43/2011/NĐ-CP
16/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 16/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc xác định hoạt động sản xuất sản phẩm phần mềm
15/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Danh mục hàng hóa theo mã số HS thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Thông tin và Truyền thông
14/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 14/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng tín hiệu truyền hình cáp số DVB - C tại điểm kết nối thuê bao"
1648/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1648/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Chiến lược Thông tin và Truyền thông
1649/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1649/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà xuất bản Thông tin và Truyền thông
1614/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1614/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL LLC - US0065
1598/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1598/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Thông tin và Truyền thông
1610/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 31/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1610/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia
1526/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 1526/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II thuộc Cục Tần số vô tuyến điện
1518/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1518/QĐ-BTTTT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Bưu chính 2015
1519/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1519/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thông tin cơ sở
1456/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1456/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua - Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1441/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1441/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Tổ chức cán bộ do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
13/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định mối quan hệ công tác giữa Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, Cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông
145/2014/TTLT-BTC-BTTTT
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 145/2014/TTLT-BTC-BTTTT của Bộ Tài chính-Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí thực hiện Đề án thông tin, tuyên truyền về số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất
12/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 02/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 12/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet băng rộng cố định mặt đất
2803/BTTTT-THH
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2803/BTTTT-THH năm 2014 kỹ thuật liên thông quản lý văn bản điều hành cơ quan nhà nước
1386/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386/QĐ-BTTTT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
1354/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1354/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC, Hillsboro Lab - US0017
1353/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1353/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Hewlett-Packard Company Houston Product Compliance Center - US0007
1357/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1357/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL LLC - US0067
1363/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1363/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187
1359/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1359/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Northwest EMC, Bothell Lab - US0157
1361/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1361/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm SIEMIC, INC. - US0160
1355/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1355/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Apple Inc.,RF Laboratory - US056
1358/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1358/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV Rheinland of North America Inc. - US0112
2662/BTTTT-CTS
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2662/BTTTT-CTS của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công tác phối hợp bộ ngành, địa phương trong việc thẩm định các dự án đầu tư có sử dụng tần số vô tuyến điện
1318/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1318/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Đài truyền hình kỹ thuật số VTC tại Thành phố Hồ Chí Minh
1305/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1305/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Khoa học và Công nghệ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1304/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1304/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Thông tin điện tử đối ngoại trực thuộc Cục Thông tin đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1288/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1288/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1278/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1278/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Xuất bản, In và Phát hành
1281/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1281/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn thông tin
1260/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 06/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1260/QĐ-BTTTT năm 2014 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 31/NQ-CP, 22-NQ/TW về hội nhập quốc tế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
11/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2014/TT-BTTTT
1235/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1235/QĐ-BTTTT năm 2014 sửa đổi Quyết định 1601/QĐ-BTTTT công bố Định mức lắp đặt phần cứng và cài đặt phần mềm trong ứng dụng công nghệ thông tin do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1230/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1230/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2015 - 2017
10/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 28/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 10/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ truy nhập Internet trên mạng viễn thông di động mặt đất IMT-2000"
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162