Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1198/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1198/QĐ-BTTTT điều chỉnh Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
1197/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1197/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định Phòng đo kiểm Trung tâm Chính phủ điện tử
09/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 09/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về hoạt động quản lý, cung cấp, sử dụng thông tin trên trang thông tin diện tử và mạng xã hội
1146/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1146/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Công tác phía Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1090/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1090/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KOSTEC Co., Ltd. – KR0041
1087/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1087/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1086/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1086/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1085/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1085/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTERNATIONAL STANDARD TECHNOLOGY Co., Ltd. - KR0018
1091/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1091/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Global Standard Testing Laboratory Co., Ltd. – KR0146
1089/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1089/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Compliance Ltd. – KR0040
1088/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1088/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
42/CT-BTTTT
Ngày ban hành 01/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 42/CT-BTTTT năm 2014 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về văn học, nghệ thuật trên báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
08/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định"
1069/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1069/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1062/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1062/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Integrity, Inc. - US0168
1066/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1066/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Electro Magnetic Test, Inc. – US0036
1070/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1070/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL Verification Services Inc. (formerly UL CCS) – US0104
1060/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1060/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KEYSTONE COMPLIANCE - US0188
1068/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1068/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTEL CORPORATION EPSD REGULATORY COMPLIANCE LABORATORY – US0023
1067/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1067/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm IBM Rochester EMC Lab – US0024
1061/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1061/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm SGS North America, Consumer Testing Services - US0186
1065/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1065/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTEL CORPORATION OREGON CERTIFICATION EMC LAB – US0069
1064/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1064/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV SUD AMERICA INC. – US0080
1063/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1063/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm SIEMIC, INC. - US0160
07/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2014/TT-BTTTT
2031/BTTTT-THH
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2031/BTTTT-THH 2014 triển khai 1605/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin 2015
981/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 981/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
984/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 984/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
964/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 964/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
938/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 938/QĐ-BTTTT năm 2014 áp dụng đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
933/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 933/QĐ-BTTTT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
849/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 849/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. - US0057
854/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 854/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm MET Laboratories, Inc. -US0109
851/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 851/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088
853/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 853/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
846/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 846/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm National Technical Systems - Silicon Valley - US0027
855/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 855/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
848/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 848/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0171
852/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 852/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
847/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 847/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187
850/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 850/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Corporation - US0064
1714/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1714/BTTTT-CNTT 2014 số lượng hàng mẫu nhập khẩu
777/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 777/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
735/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 735/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
730/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 730/QĐ-BTTTT 2014 giao trung tâm đo kiểm dịch vụ triển khai Đo lường định lượng khán giả truyền hình
730/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 730/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hợp tác cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đo kiểm AMI triển khai Dự án "Đo lường định lượng khán giả truyền hình"
635/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 635/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm Trung tâm đo lường và ứng dụng công nghệ
06/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1184/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1184/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp dụng Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
498/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 498/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162