Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1171/BTTTT-BC
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1171/BTTTT-BC năm 2014 hàng bưu chính ngoài lãnh thổ chuyển tiếp đi quốc tế
463/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 463/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1082/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1082/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTTT
1085/BTTTT-TCCB
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1085/BTTTT-TCCB tổ chức nhân sự mạng lưới Bộ Thông tin Truyền thông 2014
444/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
19/CT-BTTTT
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
57/TB-BTTTT
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 57/TB-BTTTT năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị thông báo kết quả phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
422/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 422/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông có liên quan đến quy định về quyền con người thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
402/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 402/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
403/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 403/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
405/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 405/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
404/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 404/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
408/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 408/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
406/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 406/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
407/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 407/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16/CT-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông
892/KH-BTTTT
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 892/KH-BTTTT năm 2014 tổ chức ngày sách Việt Nam trên toàn quốc do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
859/BTTTT-CTS
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 859/BTTTT-CTS 2014 báo cáo phương án thành lập Doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng
305/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 305/QĐ-BTTTT về Kế hoạch hoạt động thúc đẩy phát triển IPv6 năm 2014 của Ban Công tác thúc đẩy phát triển IPv6 Quốc gia do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
295/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 295/QĐ-BTTTT năm 2014 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông năm 2013
301/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 301/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Công nghiệp phần mềm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
280/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 280/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
05/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
04/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 04/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số Điều của Nghị định số 88/2012/NĐ-CP ngày 23 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam
238/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 238/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2014
03/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
229/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 229/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch cải cách hành chính năm 2014
02/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
228/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch của Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
222/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 07/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 222/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận phòng đo kiểm
205/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 205/QĐ-BTTTT năm 2014 phê duyệt Biểu trưng số hóa truyền hình tại Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
207/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 207/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
599/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 599/BTTTT-CNTT năm 2014 thủ tục tái nhập khẩu sản phẩm công nghệ thông tin qua sử dụng
588/BTTTT-THH
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 588/BTTTT-THH năm 2014 sử dụng hộp thư điện tử .gov.vn trong cơ quan nhà nước
176/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 176/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
01/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Quy định chi tiết về ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin sản xuất trong nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
442/BTTTT-CXBIPH
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 442/BTTTT-CXBIPH 2014 thông tin văn bản quy phạm pháp luật Bộ Thông tin Truyền thông
413/BTTTT-VP
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 413/BTTTT-VP của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư 26/2013/TT-BTTTT ngày 27/12/2013
21/TB-BTTTT
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 21/TB-BTTTT năm 2014 kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo Đề án số truyền hình Việt Nam tại phiên họp thứ 4 của Ban Chỉ đạo (16/01/2014) do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
126/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 08/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 126/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc điều chỉnh Kế hoạch thông tin, tuyên truyền số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất của Bộ Thông tin và Truyền thông giai đoạn 2013 - 2015 ban hành kèm Quyết định 1260/QĐ-BTTTT ngày 03/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
78/TTRA
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 78/TTra năm 2014 niêm yết cung cấp thông tin giá cước quảng cáo dịch vụ qua tin nhắn
19/TB-BTTTT
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 19/TB-BTTTT năm 2014 Kết luận của Thứ trưởng Lê Nam Thắng tại cuộc họp tổng kết hoạt động năm 2013, triển khai kế hoạch công tác năm 2014 của Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 quốc gia do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
77/TTRA
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 77/TTra năm 2014 thực hiện nghiêm túc quy định pháp luật ngăn chặn tin nhắn rác
344/BTTTT-PC
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 344/BTTTT-PC đính chính Thông tư 27/2013/TT-BTTTT Bộ Thông tin Truyền thông 2014
96/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/QĐ-BTTTT năm 2014 về phổ biến, giáo dục pháp luật và Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2014 do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
80/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 80/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viễn thông Mobifone
75/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 21/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 75/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2014 thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Thông tin và Truyền thông
66/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 66/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
68/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Quy chế giao ban báo chí ngành Thông tin và Truyền thông
2/CT-BTTTT
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 2/CT-BTTTT năm 2014 tổ chức đón Tết Nguyên đán Giáp Ngọ do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162