tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Thông tin và Truyền thông

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1070/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1070/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm UL Verification Services Inc. (formerly UL CCS) – US0104
1064/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1064/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV SUD AMERICA INC. – US0080
1067/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1067/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm IBM Rochester EMC Lab – US0024
1065/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1065/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm INTEL CORPORATION OREGON CERTIFICATION EMC LAB – US0069
1060/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1060/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm KEYSTONE COMPLIANCE - US0188
1066/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1066/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Electro Magnetic Test, Inc. – US0036
1061/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1061/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm SGS North America, Consumer Testing Services - US0186
07/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2014/TT-BTTTT
2031/BTTTT-THH
Ngày ban hành 21/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2031/BTTTT-THH 2014 triển khai 1605/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin 2015
981/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 981/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cục phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
984/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 984/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Báo chí
964/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 964/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Hợp tác quốc tế
938/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 938/QĐ-BTTTT năm 2014 áp dụng đơn giá hỗ trợ sản xuất mới chương trình truyền hình sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
933/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 933/QĐ-BTTTT năm 2014 công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Thông tin và Truyền thông
855/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 855/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
853/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 853/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
848/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 848/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm TUV RHEINLAND OF NORTH AMERICA INC. - US0171
846/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 846/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm National Technical Systems - Silicon Valley - US0027
852/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 852/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
851/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 851/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Nemko USA, Inc. - San Diego EMC Division - US0088
854/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 854/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm MET Laboratories, Inc. -US0109
847/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 847/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm Cetecom Inc. - US0187
849/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 849/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm BAY AREA COMPLIANCE LABORATORIES CORP. - US0057
850/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 850/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thừa nhận Phòng đo kiểm EMC Corporation - US0064
1714/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1714/BTTTT-CNTT 2014 số lượng hàng mẫu nhập khẩu
777/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 777/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Thông tin và Truyền thông
735/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 735/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
730/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 02/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 730/QĐ-BTTTT 2014 giao trung tâm đo kiểm dịch vụ triển khai Đo lường định lượng khán giả truyền hình
730/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 01/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 730/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc giao Trung tâm Đo kiểm và Dịch vụ phát thanh, truyền hình thuộc Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử hợp tác cùng với Công ty trách nhiệm hữu hạn Đo kiểm AMI triển khai Dự án "Đo lường định lượng khán giả truyền hình"
635/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 635/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chỉ định phòng đo kiểm Trung tâm đo lường và ứng dụng công nghệ
06/2014/TT-BTTTT
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 06/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông : Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
1184/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 23/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1184/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc áp dụng Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin theo quy định tại Thông tư 03/2014/TT-BTTTT
1171/BTTTT-BC
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1171/BTTTT-BC năm 2014 hàng bưu chính ngoài lãnh thổ chuyển tiếp đi quốc tế
498/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 498/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tổng thể đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư năm 2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông
463/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 463/QĐ-BTTTT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thông tin đối ngoại do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
1082/BTTTT-CNTT
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1082/BTTTT-CNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc thực hiện ưu tiên đầu tư, mua sắm sản phẩm, dịch vụ công nghệ thông tin theo quy định trong Thông tư 01/2014/TT-BTTTT
1085/BTTTT-TCCB
Ngày ban hành 16/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1085/BTTTT-TCCB tổ chức nhân sự mạng lưới Bộ Thông tin Truyền thông 2014
444/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 444/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2014 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông
19/CT-BTTTT
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 19/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2014
422/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 422/QĐ-BTTTT năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông có liên quan đến quy định về quyền con người thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
57/TB-BTTTT
Ngày ban hành 11/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 57/TB-BTTTT năm 2014 kết luận của Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tại Hội nghị thông báo kết quả phiên họp ngày 31/3/2014 của Thường trực Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ về đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
406/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 406/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Kiểm soát thủ tục hành chính
402/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 402/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
405/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 405/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
403/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 403/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
407/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 407/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
404/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 404/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
408/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 408/QĐ-BTTTT năm 2014 thừa nhận phòng đo kiểm do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành
16/CT-BTTTT
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 16/CT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng dịch vụ viễn thông
859/BTTTT-CTS
Ngày ban hành 26/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 859/BTTTT-CTS 2014 báo cáo phương án thành lập Doanh nghiệp truyền dẫn phát sóng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162