Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
752/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 752/BTP-PBGDPL quản lý hương ước quy ước 2017
301/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 301/QĐ-BTP đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản Công ước quốc tế về các quyền dân sự 2017
751/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 10/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Công văn 751/BTP-PBGDPL nâng cao hiệu quả xây dựng quản lý khai thác tủ sách pháp luật 2017
242/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 242/QĐ-BTP Kế hoạch công tác Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột 2017
220/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 220/QĐ-BTP Kế hoạch Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính theo dõi thi hành pháp luật 2017
216/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Công tác phía Nam 2017
204/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 204/QĐ-BTP phê duyệt kế hoạch công tác Báo Pháp luật Việt Nam 2017
01/2017/TT-BTP
Ngày ban hành 23/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BTP quản lý kho vật chứng tài sản tạm giữ trong thi hành án dân sự
86/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 86/QĐ-BTP Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực ngưng hiệu lực 2016 2017
13/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2016/TT-BTP cập nhật thông tin sử dụng dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính
2694/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2694/QĐ-BTP phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật 2016
2544/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/12/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2544/QĐ-BTP xếp hạng Cục Thi hành án dân sự tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương 2016
2481/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2481/QĐ-BTP phân công công tác của Bộ trưởng và Thứ trưởng 2016
2463/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2463/QĐ-BTP Tổ công tác kiểm tra thực hiện chỉ đạo Chính phủ Thủ tướng Bộ Tư pháp 2016
4048/KH-BTP
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 4048/KH-BTP thực hiện ý kiến chỉ đạo Phó Thủ tướng xây dựng thực hiện hương ước quy ước 2016
3945/BTP-KHTC
Ngày ban hành 04/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3945/BTP-KHTC hướng dẫn đôn đốc xây dựng báo cáo thống kê Thông tư 04/2016/TT-BTP 2016
2289/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2289/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai 32/2016/QĐ-TTg trợ giúp pháp lý cho người nghèo đồng bào
KHONGSO
Ngày ban hành 21/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Nghị định quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Tư Pháp 2016
2069/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2069/QĐ-BTP văn bản pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần thi hành án dân sự 2016
2038/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2038/QĐ-BTP chức năng quyền hạn chức của Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2016
1950/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1950/QĐ-BTP tổng rà soát hồ sơ giấy cập nhật hồ sơ điện tử cán bộ công viên chức 2016
1856/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1856/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành 71/2016/NĐ-CP thủ tục thi hành án hành chính 2016
1797/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1797/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực 2016
2800/VBHN-BTP
Ngày ban hành 19/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2800/VBHN-BTP nghị định áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã phường 2016
1729/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1729/QĐ-BTP công tác phòng chống vi phạm pháp luật tội phạm công tác thi hành án 2016
1719/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1719/QĐ-BTP phối hợp công tác rà soát hệ thống hóa hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2016
1601/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1601/QĐ-BTP theo dõi tình hình thi hành pháp luật đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài 2016
11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành 01/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 11/2016/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC thủ tục thi hành án dân sự phối hợp liên ngành
10/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 10/2016/TT-BTP báo cáo viên pháp luật tuyên truyền viên pháp luật
189/BC-BTP
Ngày ban hành 22/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 189/BC-BTP kết quả công tác tư pháp 6 tháng đầu nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016
1528/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1528/QĐ-BTP chương trình đào tạo trình độ trung cấp chuyên nghiệp ngành Pháp luật 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quản lý kho vật chứng tài sản tạm giữ tại cơ quan thi hành án dân sự 2016
1486/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1486/QĐ-BTP quy chế quản lý hoạt động đối ngoại 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Thông tư quy định cập nhật thông tin khai thác sử dụng dữ liệu quốc gia xử lý vi phạm hành chính 2016
1431/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1431/QĐ-BTP quy chế phát ngôn cung cấp thông tin cho báo chí hệ thống thi hành án dân sự 2016
1423/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1423/QĐ-BTP điều chỉnh danh mục văn bản đề án 561/QĐ-BTP 2016
1422/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1422/QĐ-BTP danh mục thời gian sử dụng tỷ lệ hao mòn tài sản cố định đặc thù vô hình 2016
1368/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1368/QĐ-BTP sửa đổi điều 3 691/QĐ-BTP phân công công tác Bộ trưởng Thứ trưởng 2016
08/2016/TTLT-BTP-BNV
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ viên giúp pháp lý
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất
1343/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1343/QĐ-BTP thành lập ban tổ chức tổ giúp việc Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 2016
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
1326/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1326/QĐ-BTP bảng tiêu chí thi đua thang điểm đánh giá Sở Tư pháp các tỉnh thành phố 2016
1331/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1331/QĐ-BTP đổi mới tổ chức hoạt động Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2016
07/2016/TTLT-BTP-BTC
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
1860/BTP-BTTP
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1860/BTP-BTTP đẩy mạnh việc thành lập hội công chứng viên 2016
1226/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1226/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ngành Tư pháp 2016 2020
1786/BTP-BTTP
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1786/BTP-BTTP triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thừa phát lại 2016
1170/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1170/QĐ-BTP thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC thống kê thi hành án dân sự
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162