Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1126/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1126/QĐ-BTP theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhà ở xã hội nhà ở cho người có công 2016
1088/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1088/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chứng thực 2016
1084/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1084/QĐ-BTP Kiểm tra khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp 2016
106/BC-BTP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 106/BC-BTP kết quả kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2016
1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính 2016
1488/BTP-BPBGDPL
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1488/BTP-BPBGDPL hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2016
1454/BTP-BPGDPL
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016
975/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-BTP Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 2020
976/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 976/QĐ-BTP Kế hoạch hành động bình đẳng giới 2016
1336/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1336/BTP-PBGDPL công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường 2016
960/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 960/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 2016
1250/BTP-KHTC
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1250/BTP-KHTC thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
1215/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1215/BTP-PBGDPL tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước quy ước 2016
656/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 656/QĐ-BTP thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp hoạt động tư pháp 2016
635/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 635/QĐ-BTP kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016
02/CT-BTP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTP tăng cường công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế pháp luật 2016
1082/KH-BTP
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1082/KH-BTP kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải cơ sở 2016
1083/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1083/BTP-PBGDPL đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2016
919/BTP-BTNN
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016
498/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 498/QĐ-BTP cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện 2016
879/BTP-KHTC
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 879/BTP-KHTC quản lý sử dụng kinh phí sửa chữa cải tạo bảo trì công trình xây dựng 2016
486/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 486/QĐ-BTP kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 2016
459/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016
721/QC-BTP-BLĐTBXH
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế 721/QC-BTP-BLĐTBXH phối hợp giải quyết nuôi con nuôi trẻ em đang chăm sóc nuôi dưỡng 2016
420/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 420/QĐ-BTP kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mua bán người 2016 2020
700/BTP-KHTC
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 700/BTP-KHTC hướng dẫn thực hiện ngân sách nhà nước 2016
678/BTP-KSTT
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 678/BTP-KSTT đôn đốc thực hiện quyết định 08/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016
362/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 362/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2016
357/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 357/QĐ-BTP kế hoạch công tác cục công nghệ thông tin 2016
04/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTP nội dung hoạt động thống kê ngành Tư pháp
299/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 299/QĐ-BTP thủ tục hành chính ban hành mới Hộ tịch cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 2016
276/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 276/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành bộ luật dân sự 2016
03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH bảo vệ trẻ em làm con nuôi nước ngoài
228/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-BTP sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng văn bản hành chính 2016
462/VBHN-BTP
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP nghị định xử phạt vi phạm hành chính tư pháp thi hành án doanh nghiệp 2016
382/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016
383/BTP-TGPL
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 383/BTP-TGPL chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho trợ giúp viên pháp lý 2016
173/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-BTP phê duyệt kế hoạch công tác của tổng cục thi hành án dân sự 2016
164/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 164/QĐ-BTP sửa đổi phân công công tác của bộ trưởng các thứ trưởng 2016
01/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 01/2016/TT-BTP
02/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 02/2016/TT-BTP
152/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 152/QĐ-BTP cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện thi hành
131/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 131/QĐ-BTP chương trình hành động của ngành Tư pháp thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế
142/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 142/QĐ-BTP quy chế công tác văn thư lưu trữ 2016
134/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 134/QĐ-BTP công bố danh mục văn bản hết hiệu lực toàn bộ một phần 2015
264/BTP-BTNN
Ngày ban hành 27/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 264/BTP-BTNN phối hợp triển khai nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường 2016
92/QĐ-BTP
Ngày ban hành 19/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 92/QĐ-BTP quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động 2016
28/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-BTP sửa đổi chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Văn phòng Bộ Tư pháp
01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP
Ngày ban hành 06/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/2016/TTLT-TANDTC-VKSNDTC-BTP hướng dẫn thi hành Luật hôn nhân gia đình
2285/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2285/QĐ-BTP phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở thực hiện hương ước quy ước 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162