tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
08/2016/TTLT-BTP-BNV
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 08/2016/TTLT-BTP-BNV tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức trợ viên giúp pháp lý
1343/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1343/QĐ-BTP thành lập ban tổ chức tổ giúp việc Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác tư pháp 2016
09/2016/TTLT-BTP-BTNMT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/2016/TTLT-BTP-BTNMT đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất tài sản gắn liền với đất
1331/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1331/QĐ-BTP đổi mới tổ chức hoạt động Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật 2016
01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 01/TTLT-VKSNDTC-TANDTC-BCA-BTP-BQP-BTC-BNNPTNT bồi thường Nhà nước 2016
1326/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1326/QĐ-BTP bảng tiêu chí thi đua thang điểm đánh giá Sở Tư pháp các tỉnh thành phố 2016
07/2016/TTLT-BTP-BTC
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 07/2016/TTLT-BTP-BTC bảo đảm tài chính từ ngân sách nhà nước để thi hành án
1860/BTP-BTTP
Ngày ban hành 07/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1860/BTP-BTTP đẩy mạnh việc thành lập hội công chứng viên 2016
1226/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1226/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động ngành Tư pháp 2016 2020
1786/BTP-BTTP
Ngày ban hành 01/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1786/BTP-BTTP triển khai Nghị quyết 107/2015/QH13 thừa phát lại 2016
06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư liên tịch 06/2016/TTLT-BTP-VKSNDTC-TANDTC thống kê thi hành án dân sự
1170/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1170/QĐ-BTP thực hiện 19-2016/NQ-CP giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh 2016
1126/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1126/QĐ-BTP theo dõi tình hình thi hành pháp luật nhà ở xã hội nhà ở cho người có công 2016
1088/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1088/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chứng thực 2016
1084/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1084/QĐ-BTP Kiểm tra khảo sát tình hình ứng dụng công nghệ thông tin Ngành Tư pháp 2016
106/BC-BTP
Ngày ban hành 16/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 106/BC-BTP kết quả kiểm tra xử lý rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 2016
1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL
Ngày ban hành 12/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1526/BTP-QLXLVPH&TDTHPL thực hiện Nghị định 20/2016/NĐ-CP xử lý vi phạm hành chính 2016
1488/BTP-BPBGDPL
Ngày ban hành 10/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1488/BTP-BPBGDPL hướng dẫn sơ kết 3 năm thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật 2016
1454/BTP-BPGDPL
Ngày ban hành 06/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1454/BTP-BPGDPL triển khai nhiệm vụ xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 2016
976/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 976/QĐ-BTP Kế hoạch hành động bình đẳng giới 2016
975/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 975/QĐ-BTP Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016 2020
1336/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 26/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1336/BTP-PBGDPL công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường 2016
960/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 960/QĐ-BTP Kế hoạch thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật 2016
1250/BTP-KHTC
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1250/BTP-KHTC thực hiện chế độ báo cáo thống kê công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2016
1215/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1215/BTP-PBGDPL tăng cường quản lý về xây dựng thực hiện hương ước quy ước 2016
656/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 656/QĐ-BTP thực hiện 28-CTr/BCĐCCTPTW-HĐPHTW cải cách tư pháp hoạt động tư pháp 2016
02/CT-BTP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTP tăng cường công tác quản lý hoạt động hợp tác quốc tế pháp luật 2016
635/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 635/QĐ-BTP kế hoạch triển khai công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp 2016
1082/KH-BTP
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1082/KH-BTP kiểm tra việc thực hiện Luật Hòa giải cơ sở 2016
1083/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1083/BTP-PBGDPL đề án tuyên truyền phổ biến pháp luật phòng chống tham nhũng 2016
498/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 498/QĐ-BTP cơ sở dữ liệu điện tử thông tin người phải thi hành án chưa có điều kiện 2016
919/BTP-BTNN
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 919/BTP-BTNN báo cáo về công tác bồi thường nhà nước 6 tháng đầu năm 2016
879/BTP-KHTC
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 879/BTP-KHTC quản lý sử dụng kinh phí sửa chữa cải tạo bảo trì công trình xây dựng 2016
486/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 486/QĐ-BTP kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm 2016
459/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 459/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành luật tố tụng hành chính 2016
420/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 420/QĐ-BTP kế hoạch thực hiện chương trình phòng chống mua bán người 2016 2020
721/QC-BTP-BLĐTBXH
Ngày ban hành 14/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy chế 721/QC-BTP-BLĐTBXH phối hợp giải quyết nuôi con nuôi trẻ em đang chăm sóc nuôi dưỡng 2016
700/BTP-KHTC
Ngày ban hành 11/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 700/BTP-KHTC hướng dẫn thực hiện ngân sách nhà nước 2016
678/BTP-KSTT
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 678/BTP-KSTT đôn đốc thực hiện quyết định 08/QĐ-TTg đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016
362/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 362/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Tố tụng dân sự 2016
357/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 357/QĐ-BTP kế hoạch công tác cục công nghệ thông tin 2016
04/2016/TT-BTP
Ngày ban hành 03/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BTP nội dung hoạt động thống kê ngành Tư pháp
299/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 299/QĐ-BTP thủ tục hành chính ban hành mới Hộ tịch cơ quan đăng ký hộ tịch trong nước 2016
276/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 276/QĐ-BTP kế hoạch triển khai thi hành bộ luật dân sự 2016
462/VBHN-BTP
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 462/VBHN-BTP nghị định xử phạt vi phạm hành chính tư pháp thi hành án doanh nghiệp 2016
03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BTP-BNG-BCA-BLĐTBXH bảo vệ trẻ em làm con nuôi nước ngoài
228/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-BTP sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ xây dựng văn bản hành chính 2016
383/BTP-TGPL
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 383/BTP-TGPL chỉ tiêu vụ việc tham gia tố tụng cho trợ giúp viên pháp lý 2016
382/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 382/BTP-VĐCXDPL xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh 2016
173/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-BTP phê duyệt kế hoạch công tác của tổng cục thi hành án dân sự 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162