tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
13/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 29/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 13/2015/TT-BTP sửa đổi Thông tư 03/2013/TT-BTP quản lý nhà nước công tác bồi thường
1701/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1701/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự
1700/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1700/QĐ-BTP Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động cơ quan thi hành án dân sự
1697/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1697/QĐ-BTP bồi dưỡng nghề công chứng 2015
1689/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1689/QĐ-BTP chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức cục trợ giúp pháp lý 2015
1686/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1686/QĐ-BTP thực hiện công ước chống tra tấn đối xử trừng phạt tàn bạo hạ nhục con người
1682/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1682/QĐ-BTP Tiêu chí chấm điểm thi đua xếp hạng cơ quan thi hành án 2015
1676/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1676/QĐ-BTP thi hành Nghị định 62/2015/NĐ-CP hướng dẫn luật thi hành án dân sự 2015
1663/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1663/QĐ-BTP Kế hoạch triển khai 52/2015/NĐ-CP Cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật
1665/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1665/QĐ-BTP văn bản quy phạm pháp luật còn hiệu lực quản lý nhà nước Bộ Tư pháp
1654/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1654/QĐ-BTP Quản lý khai thác hệ thống quản lý đánh giá kiểm soát thủ tục hành chính
3272/BTP-VP
Ngày ban hành 09/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3272/BTP-VP trả lời kiến nghị của bộ ngành ủy ban nhân dân tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
11/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 01/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 11/2015/TT-BTP đăng ký giao dịch bảo đảm hợp đồng thông báo kê biên tài sản thi hành án
10/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 10/2015/TT-BTP báo cáo quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
1615/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1615/QĐ-BTP phân công các đơn vị xây dựng văn bản đề án thuộc thẩm quyền Bộ Tư pháp
1557/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1557/QĐ-BTP thủ tục hành chính mới lĩnh vực thi hành án dân sự
3081/BTP-BTTP
Ngày ban hành 25/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3081/BTP-BTTP quy định pháp luật công chứng bán đấu giá tài sản giao dịch bảo đảm 2015
1543/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1543/QĐ-BTP đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 2025
3042/BTP-PLQT
Ngày ban hành 20/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3042/BTP-PLQT bãi bỏ 03/2000/TTLT-TCHQ-BNG và 03/2001/TTLT-TCHQ-BNG
3017/BTP-BTTP
Ngày ban hành 19/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3017/BTP-BTTP quản lý sử dụng phôi thẻ công chứng viên
1500/QĐ-BTP
Ngày ban hành 13/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1500/QĐ-BTP 2015 công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Bộ Tư pháp
2797/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 04/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2797/BTP-VĐCXDPL 2015 văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh
1453/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1453/QĐ-BTP 2015 bổ sung lĩnh vực đơn vị địa bàn phụ trách với các Thứ trưởng
1452/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1452/QĐ-BTP 2015 thực hiện 1076/QĐ-TTg ý kiến Nhân dân về dự thảo luật Hình sự (sửa đổi)
1382/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1382/QĐ-BTP thủ tục hành chính mới Quản tài viên hành nghề quản lý thanh lý tài sản 2015
1386/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1386/QĐ-BTP 2015 phê duyệt Biểu trưng Thuyết minh Biểu trưng Ngành Tư pháp
2579/BTP-KSTT
Ngày ban hành 17/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2579/BTP-KSTT 2015 thực hiện 13/CT-TTg công tác cải cách thủ tục hành chính
1332/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1332/QĐ-BTP 2015 sơ kết 03 năm thực hiện Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
1296/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1296/QĐ-BTP sơ kết phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng 2015
2423/BTP-THA
Ngày ban hành 07/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2423/BTP-THA hướng dẫn Luật thi hành án dân sự sửa đổi giai đoạn chuyển tiếp
1288/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1288/QĐ-BTP 2015 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật
2319/VBHN-BTP
Ngày ban hành 01/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2319/VBHN-BTP 2015 Chế độ báo cáo thống kê thi hành án dân sự
2271/BTP-BTTP
Ngày ban hành 29/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2271/BTP-BTTP công chứng chứng thực hợp đồng văn bản thực hiện quyền người sử dụng đất
09/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 09/2015/TT-BTP
08/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 26/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 08/2015/TT-BTP
2238/BTP-HTQTCT
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2238/BTP-HTQTCT 2015 thực hiện 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT đăng ký khai sinh trẻ em dưới 6 tuổi
1136/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1136/QĐ-BTP năm 2015 công bố thủ tục hành chính mới ban hành, bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
1112/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1112/QĐ-BTP năm 2015 Quy định cụ thể về quy mô đầu tư xây dựng và yêu cầu cơ bản đối với phương án thiết kế xây dựng công trình trụ sở làm việc và kho vật chứng cho các cơ quan thi hành án dân sự địa phương giai đoạn 2016 - 2020 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2065/BTP-BTTP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2065/BTP-BTTP 2015 khen thưởng đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
1092/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1092/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch tổng kết Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" do Bộ Tư pháp ban hành
2064/BTP-BTTP
Ngày ban hành 16/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2064/BTP-BTTP 2015 tổng kết Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp
07/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 07/2015/TT-BTP Quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số quy định của Nghị định 113/2014/NĐ-CP về quản lý hợp tác quốc tế về pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2042/BTP-ĐKGDBĐ
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2042/BTP-ĐKGDBĐ 2015 quản lý Nhà nước về đăng ký giao dịch bảo đảm quyền sử dụng đất
06/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 15/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2015/TT-BTP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành
1063/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1063/QĐ-BTP năm 2015 Kế hoạch tập huấn kỹ năng quản trị, biên tập, cập nhật thông tin trên Trang thông tin điện tử cho các Cục Thi hành án dân sự tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1062/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1062/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch Triển khai tập huấn Hướng dẫn cài đặt, sử dụng chữ ký số cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1932/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1932/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chỉ đạo điểm Đề án 4061 năm 2015
1056/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1056/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015-2020" của Bộ Tư pháp năm 2015
1869/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 02/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1869/BTP-PBGDPL phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2015
1865/BTP-TCCB
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1865/BTP-TCCB 2015 triển khai rà soát đội ngũ công chức làm công tác hộ tịch
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162