tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
1025/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1025/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch năm 2015 triển khai thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018
1749/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1749/BTP-TCTHADS 2015 thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan
966/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 966/QĐ-BTP năm 2015 về Chương trình khung bồi dưỡng kiến thức pháp lý cho người giám định tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
956/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 956/QĐ-BTP năm 2015 phê duyệt Đề án Thiết lập Hệ thống thông tin tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính và tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại các cấp chính quyền do Bộ Tư pháp ban hành
929/QĐ-BTP
Ngày ban hành 19/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 929/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật theo chuyên đề về thuế, hải quan
05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
Ngày ban hành 15/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 05/2015/TTLT-BTP-BCA-BYT
1623/BTP-CNTT
Ngày ban hành 14/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1623/BTP-CNTT của Bộ Tư pháp về việc xây dựng, vận hành Trang Thông tin điện tử cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
1585/BTP-VDCXDPL
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1585/BTP-VDCXDPL 2015 văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh
1585/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1585/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp về việc ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
909/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 909/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật năm 2015
892/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 892/QĐ-BTP 2015 Phong trào Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới
1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1503/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 sử dụng biểu mẫu kèm theo Thông tư 20/2014/TT-BTP
872/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 872/QĐ-BTP về Kế hoạch thực hiện "Quy hoạch tổng thể phát triển tổ chức hành nghề công chứng đến năm 2020" trong năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành
869/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 869/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, ngành Tư pháp năm 2015
1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1483/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2015 văn bản trong chống buôn lậu gian lận thương mại
868/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 868/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Đại học Luật Hà Nội
857/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 857/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2015 của Bộ Tư pháp
846/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 846/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua theo chuyên đề "Cơ quan tư pháp địa phương thi đua, lập thành tích, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình hành động của ngành Tư pháp năm 2015"
1388/BTP-KHTC
Ngày ban hành 27/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1388/BTP-KHTC của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện chế độ báo cáo thống kê về công tác tư pháp 6 tháng đầu năm 2015
1306/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1306/BTP-PBGDPL 2015 rà soát đánh giá tình hình xây dựng thực hiện hương ước quy ước
1324/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1324/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2015
760/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 760/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch xác định Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính thuộc Bộ Tư pháp năm 2015
722/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 722/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP ngày 23/07/2012 của Chính phủ về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1255/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc triển khai Kế hoạch sơ kết 03 năm thi hành Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
1242/BTP-KHTC
Ngày ban hành 16/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1242/BTP-KHTC 2015 nhiệm vụ chi thường xuyên ngân sách nhà nước Nghị quyết 01/NQ-CP
04/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 15/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2015/TT-BTP
1199/BTP-KHTC
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1199/BTP-KHTC 2015 nhu cầu tiền lương cho cán bộ 2,34 xuống 17/2015/NĐ-CP
714/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 714/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công thẩm định, góp ý, tham gia soạn thảo dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật năm 2015
693/QĐ-BTP
Ngày ban hành 09/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 693/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tổ chức họp trong hoạt động của cơ quan Bộ Tư pháp
1106/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 08/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1106/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị
672/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 672/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch sơ kết công tác cải cách hành chính của Bộ Tư pháp giai đoạn I (2011-2015) và đề xuất phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn II (2016-2020)
662/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 662/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự và sơ kết công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2015
03/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 01/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 03/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam và đăng ký khai sinh, kết hôn cho người di cư tự do tại các huyện của Việt Nam tiếp giáp với Lào
973/BTP-BTNN
Ngày ban hành 31/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 973/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp về việc phối hợp triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm về công tác bồi thường Nhà nước năm 2015
547/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 547/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Viện Khoa học pháp lý
539/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 539/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp về việc triển khai kết quả, tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật về quyền con người với quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
535/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 535/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phân công các đơn vị xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền ban hành của Bộ Tư pháp hoặc liên tịch ban hành năm 2015
541/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 541/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Tư pháp triển khai thực hiện Nghị định 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính Nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
501/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 501/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm
485/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp năm 2015
452/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 452/QĐ-BTP năm 2015 phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 - 2020” do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
659/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 659/BTP-PBGDPL hướng dẫn triển khai làm thử đánh giá tiếp cận pháp luật 2015
02/CT-BTP
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 02/CT-BTP năm 2015 tăng cường xây dựng, quản lý, sử dụng và khai thác Cơ sở dữ liệu lý lịch tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành
431/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 431/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2015 của Vụ Tổ chức cán bộ
614/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 614/BTP-TCTHADS của Bộ Tư pháp hướng dẫn việc thanh toán tiền thi hành án liên quan đến lãi chậm thi hành án
611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 611/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhà nước bảo đảm cho công tác theo dõi thi hành pháp luật
544/BTP-BTTP
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 544/BTP-BTTP 2015 từ chối cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư
555/BTP-BTTP
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 555/BTP-BTTP 2015 chuyển Đoàn luật sư quy định Luật luật sư
341/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 341/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 35-CT/TW ngày 26/05/2014 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
02a/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 23/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư 02a/2015/TT-BTP
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162