tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
333/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 333/QĐ-BTP 2015 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hộ tịch của Bộ Tư pháp
334/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 334/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính của Bộ Tư pháp năm 2015
332/QĐ-BTP
Ngày ban hành 14/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 332/QĐ-BTP năm 2015 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành án dân sự sửa đổi do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
285/QĐ-BTP
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 285/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
503/BTP-TCCB
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 503/BTP-TCCB 2015 thực hiện Thông tư liên tịch 23/2014/TTLT-BTP-BNV
291/QĐ-BTP
Ngày ban hành 13/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 291/QĐ-BTP 2015 về Kế hoạch công tác của Văn phòng Bộ Tư pháp
91/VĐCXDPL
Ngày ban hành 11/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 91/VĐCXDPL 2015 trả lời công văn 3712/CQLĐBIV-ATGT
467/BTP-PLQT
Ngày ban hành 11/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 467/BTP-PLQT 2015 xúc tiến Hiệp định hợp tác hỗ trợ hành chính Hải quan Việt Nam A-déc-bai-gian
465/VBHN-BTP
Ngày ban hành 11/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 465/VBHN-BTP năm 2015 hợp nhất Thông tư hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi do Bộ Tư pháp ban hành
379/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 379/BTP-VĐCXDPL 2015 xây dựng ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật pháp lệnh
266/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 266/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế tiếp công dân của Bộ Tư pháp
267/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 267/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Nội quy tiếp công dân của Bộ Tư pháp
257/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 257/QĐ-BTP năm 2015 tiếp tục ủy quyền giải quyết công việc trong các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
250/BTP-VP
Ngày ban hành 03/02/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 250/BTP-VP 2015 tổng hợp tiếp nhận trả lời kiến nghị của các bộ ngành Ủy ban nhân dân
241/QĐ-BTP
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 241/QĐ-BTP Kế hoạch năm 2015 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
01/CT-BTP
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BTP về tổ chức Tết Nguyên đán Ất Mùi năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành
227/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 227/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
229/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 229/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2014
182/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 182/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động bình đẳng giới và vì sự tiến bộ phụ nữ ngành Tư pháp năm 2015
228/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 03/01/2015 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2015
265/BTP-KHTC
Ngày ban hành 26/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 265/BTP-KHTC 2015 hướng dẫn thực hiện biểu mẫu báo cáo thống kê điện tử
135/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 135/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch của Chính phủ về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi)
114/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 114/QĐ-BTP năm 2015 về Bộ Tiêu chí đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
02/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 16/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 02/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định một số mẫu giấy tờ về luật sư và hành nghề luật sư
01/2015/TT-BTP
Ngày ban hành 15/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 01/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn về nghiệp vụ thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức pháp chế
58/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 58/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc đôn đốc thực hiện cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
45/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua ngành Tư pháp năm 2015
09/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Tây Bắc
08/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Đồng Hới
25/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 25/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính
4058/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4058/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Ngành Tư pháp năm 2015
5342/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5342/BTP-VĐCXDPL của Bộ Tư pháp về việc xây dựng, ban hành văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh
4077/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4077/QĐ-BTP 2014 Khung bồi dưỡng kiến thức pháp luật nghiệp vụ hòa giải cơ sở
3543/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3543/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2015
3541/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3541/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4080/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4080/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở, xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước năm 2015
3540/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3540/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 tại Bộ Tư pháp
5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5282/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
24/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 29/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 24/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2011/TT-BTP ngày 27 tháng 6 năm 2011 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng biểu mẫu nuôi con nuôi
64/TB-BTP
Ngày ban hành 25/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 64/TB-BTP năm 2014 kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền tại Hội nghị triển khai công tác thi hành án dân sự năm 2015 do Bộ Tư pháp ban hành
4368/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4368/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Vị Thanh
4369/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4369/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Thái Nguyên
4367/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4367/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung cấp Luật Buôn Ma Thuột
3466/QĐ-BTP
Ngày ban hành 23/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3466/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế thực hiện chế độ nâng bậc lương đối với công chức, viên chức và người lao động của Bộ Tư pháp
3449/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3449/QĐ-BTP 2014 ban hành Kế hoạch trọng tâm công tác thi hành án dân sự năm 2015
3416/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3416/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan thi hành án dân sự giai đoạn 2015-2020
23/2014/TTLT-BTP-BNV
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
3326/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3326/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi dưỡng Nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
5049/BTP-BTTP
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 5049/BTP-BTTP 2014 xử phạt vi phạm hành chính bảo hiểm trách nhiệm luật sư
3302/QĐ-BTP
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3302/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Hội đồng thẩm định ấn phẩm brochure, video clip giới thiệu về Bộ, Ngành Tư pháp và phim tài liệu về Ngành Tư pháp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162