Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3037/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3037/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai, đưa vào sử dụng phần mềm Quản lý công văn đi/đến cho Cục Thi hành án dân sự các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
21/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 21/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định mẫu trang phục, việc quản lý, sử dụng trang phục của Trợ giúp viên pháp lý
4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 07/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4615/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL của Bộ Tư pháp về việc tiếp nhận thông tin về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại khoản 6 Điều 17 Luật Xử lý vi phạm hành chính
2950/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2950/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế trong lĩnh vực đăng ký giao dịch bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
4551/BTP-CNTT
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4551/BTP-CNTT năm 2014 triển khai Cơ sở dữ liệu quốc gia pháp luật
4447/BTP-BTTP
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4447/BTP-BTTP 2014 lập rà soát điều chỉnh danh sách cá nhân tổ chức giám định tư pháp
2820/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2820/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Ban Chỉ đạo tổ chức Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV và kỷ niệm 70 năm ngày Truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/08/1945 - 28/08/2015)
2794/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2794/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Tổ sưu tầm tài liệu, hiện vật lịch sử phục vụ việc tổ chức phòng truyền thống của ngành Tư pháp
2772/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2772/QĐ-BTP năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực giám định tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp
2768/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2768/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định 2157/QĐ-BTP ngày 22/09/2014 của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
2748/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2748/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định 842/QĐ-TTg ngày 06/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Danh mục các đề mục trong mỗi chủ đề và phân công cơ quan thực hiện pháp điển theo các đề mục và Quyết định 1267/QĐ-TTg ngày 29/07/2014 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án xây dựng Bộ Pháp điển
4253/BTP-VP
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4253/BTP-VP của Bộ Tư pháp về việc trả lời kiến nghị của các Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
2699/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2699/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
2667/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2667/QĐ-BTP năm 2014 phê duyệt Kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của Ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4212/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL công tác thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính 2014
4196/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 06/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4196/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL Báo cáo tình hình thi hành pháp luật biểu mẫu tạm thời 2014
2657/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2657/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 36-NQ/BCSĐ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tổ chức, cán bộ các cơ quan Thi hành án dân sự giai đoạn 2014 - 2016 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2250/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2250/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch triển khai thi hành Luật công chứng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
4151/BTP-BTNN
Ngày ban hành 01/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 4151/BTP-BTNN của Bộ Tư pháp về việc phối hợp xây dựng Báo cáo của Chính phủ về công tác bồi thường của Nhà nước năm 2014
2217/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2217/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế quản lý, cập nhật, sử dụng, khai thác Hệ thống Quản lý văn bản, điều hành và Hồ sơ lưu trữ của Bộ Tư pháp
20/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 20/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Ban hành các biểu mẫu để sử dụng trong quá trình áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn, biện pháp thay thế xử lý hành chính quản lý tại gia đình đối với người chưa thành niên theo quy định của Nghị định số 111/2013/NĐ-CP ngày 30/9/2013 của Chính phủ quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính giáo dục tại xã, phường, thị trấn
4030/BTP-TĐKT
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4030/BTP-TĐKT xét đề nghị khen thưởng 2014 kỷ niệm Ngày truyền thống Tư pháp Đại hội thi đua yêu nước
2157/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2157/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch tổ chức cuộc thi viết "Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"
2143/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2143/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 09/2013/QĐ-TTg và ý kiến chỉ đạo triển khai làm thử việc đánh giá địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 02 năm (2014 - 2016) do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3956/BTP-HTQTCT
Ngày ban hành 18/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3956/BTP-HTQTCT chứng thực chữ ký trong giấy bán cho tặng xe cá nhân xe chuyên dùng
19/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 19/2014/TT-BTP
2096/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2096/QĐ-BTP ban hành về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
224/BC-BTP
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 224/BC-BTP năm 2014 tình hình thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật tại các Bộ, cơ quan ngang Bộ do Bộ Tư pháp ban hành
3810/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3810/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL 2014 kiện toàn nhân sự thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính
18/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 08/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 18/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn việc bán đấu giá tài sản quy định tại Nghị định 53/2013/NĐ-CP ngày 18/05/2013 của Chính phủ về thành lập, tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý tài sản của các tổ chức tín dụng Việt Nam
3798/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL
Ngày ban hành 06/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3798/BTP-QLXLVPHC&TDTHPL năm 2014 thực hiệnLuật Xử lý vi phạm hành chính 2012
3773/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3773/BTP-VĐCXDPL năm 2014 thẩm quyền ban hành giá dịch vụ khám chữa bệnh địa phương
2032/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2032/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Tư pháp
2026/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2026/QĐ-BTP về Bảng tiêu chí chấm điểm thi đua và xếp hạng đối với cơ quan Thi hành án dân sự địa phương năm 2014 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2022/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2022/QĐ-BTP năm 2014 phân công công tác của Bộ trưởng và các Thứ trưởng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2015/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2015/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 1299/QĐ-TTg phê duyệt Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi do Bộ trưởng Bộ Tư Pháp ban hành
1997/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1997/QĐ-BTP năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bãi bỏ trong lĩnh vực luật sư, công chứng thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tư pháp
214/BC-BTP
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 214/BC-BTP năm 2014 đánh giá tình hình một năm thực hiện Chỉ thị 15/CT-TTg tổ chức thực hiện Nghị định 48/2013/NĐ-CP sửa đổi Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ Tư pháp ban hành
3642/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3642/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
1949/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1949/QĐ-BTP năm 2014 về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
17/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1900/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1846/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1754/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
3175/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3175/BTP-PBGDPL năm 2014 Hội đồng đánh giá công nhận biểu dương tiếp cận pháp luật
1696/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1696/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Luật Tiếp công dân của Bộ Tư pháp
1684/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1684/QĐ-BTP năm 2014 tiếp tục ủy quyền giải quyết công việc trong đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
1682/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1682/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Công tác phía Nam với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
1663/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1663/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3120/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3120/BTP-PBGDPL 2014 đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Bộ tư pháp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162