tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3642/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 25/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3642/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2014
1949/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1949/QĐ-BTP năm 2014 về kế hoạch thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg về biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
17/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 13/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định về lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
1900/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổng kết thi hành Bộ luật tố tụng dân sự trong Ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1846/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1846/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 54/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1754/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1754/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Nghị quyết 75/2014/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn liên quan đến công tác thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
3175/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3175/BTP-PBGDPL năm 2014 Hội đồng đánh giá công nhận biểu dương tiếp cận pháp luật
1696/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1696/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Luật Tiếp công dân của Bộ Tư pháp
1684/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 1684/QĐ-BTP năm 2014 tiếp tục ủy quyền giải quyết công việc trong đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
1682/QĐ-BTP
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1682/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế phối hợp công tác giữa Cục Công tác phía Nam với các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp
3120/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3120/BTP-PBGDPL 2014 đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật Bộ tư pháp
1663/QĐ-BTP
Ngày ban hành 15/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1663/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
3103/BTP-BTTP
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3103/BTP-BTTP năm 2014 nghĩa vụ mua bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp của luật sư
3079/BTP-KHTC
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3079/BTP-KHTC 2014 hướng dẫn lập kế hoạch hàng năm lĩnh vực chuyên môn
3064/BTP-TCTHADS
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3064/BTP-TCTHADS năm 2014 thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại
3028/BTP-CCN
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3028/BTP-CCN năm 2014 phối hợp quản lý giới thiệu nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
1598/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1598/QĐ-BTP năm 2014 về thẩm định dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1577/QĐ-BTP
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1577/QĐ-BTP 2014 đo lường sự hài lòng của người dân tổ chức đối với cơ quan hành chính
1573/QĐ-BTP
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1573/QĐ-BTP năm 2014 sửa đổi Kế hoạch thực hiện Quyết định 52/2010/QĐ-TTg về chính sách hỗ trợ pháp lý nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo giai đoạn 2011 - 2020 kèm theo Quyết định 2497/QĐ-BTP do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2961/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 03/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2961/BTP-PBGDPL 2014 dự toán ngân sách phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở 2015
2938/BTP-ĐKGDBĐ
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2938/BTP-ĐKGDBĐ 2014 thực hiện 01/2014/TTLT-NHNN-BXH-BTP-BTNMT thủ tục thế chấp nhà ở tương lai
2939/BTP-ĐKGDBĐ
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2939/BTP-ĐKGDBĐ năm 2014 thực hiện 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN xử lý tài sản bảo đảm
2908/VBHN-BTP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2908/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin trực tuyến giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án do Bộ Tư pháp ban hành
1536/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1536/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Thi đua – Khen thưởng do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1538/QĐ-BTP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1538/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 19/NQ-CP về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
2831/BTP-ĐKGDBĐ
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2831/BTP-ĐKGDBĐ 2014 lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm Bộ Tư pháp
2782/VBHN-BTP
Ngày ban hành 23/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Văn bản hợp nhất 2782/VBHN-BTP năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp
1435/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1435/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Chỉ thị 08/CT-TTg năm 2013 thực hiện biện pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Hội Luật gia Việt Nam trong giai đoạn mới do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1949/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1949/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị 17/CT-TTg ngày 20/06/2014 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện pháp chấn chỉnh tình trạng lạm dụng yêu cầu nộp bản sao có chứng thực đối với giấy tờ, văn bản khi thực hiện thủ tục hành chính
2712/BTP-BTTP
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2712/BTP-BTTP 2014 chứng nhận giao dịch bất động sản khu công nghiệp
2676/BTP-KTRVB
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2676/BTP-KTrVB 2014 báo cáo kết quả thực hiện hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
1340/QĐ-BTP
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1340/QĐ-BTP phê duyệt Quy hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ công, viên chức trẻ có trình độ chuyên môn sâu của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014 - 2020
16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
Ngày ban hành 06/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 16/2014/TTLT-BTP-BTNMT-NHNN
1266/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1266/QĐ-BTP năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1209/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1209/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai Hệ thống quản lý và đánh giá về kiểm soát thủ tục hành chính năm 2014
1191/QĐ-BTP
Ngày ban hành 28/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1191/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc đính chính Thông tư 20/2013/TT-BTP ngày 03/12/2013 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về hoạt động thống kê của Ngành Tư pháp
2468/BTP-BTTP
Ngày ban hành 27/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2468/BTP-BTTP 2014 thực hiện Luật giám định tư pháp
1163/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1163/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Bồi thường Nhà nước
2366/BTP-VĐCXDPL
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2366/BTP-VĐCXDPL tình hình thi hành pháp luật thuộc quản lý liên ngành 2014 Bộ tư pháp
1108/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1108/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật về an toàn thực phẩm theo chuỗi sản phẩm rau, củ, quả và chè do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
15/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 15/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn tìm gia đình thay thế ở nước ngoài cho trẻ em khuyết tật, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo, trẻ em từ 5 tuổi trở lên, hai trẻ em trở lên là anh chị em ruột cần tìm gia đình thay thế
14/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 14/2014/TT-BTP
2238/BTP-KHTC
Ngày ban hành 09/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2238/BTP-KHTC 2014 lấy số liệu thống kê quý IV/2013
24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP
Ngày ban hành 08/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn liên ngành 24/HD-VKSTC-TATC-BCA-BTP-BQP năm 2014 về phân loại đơn khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp do Viện kiểm sát nhân dân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Công an - Bộ Tư pháp - Bộ Quốc phòng ban hành
2196/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2196/BTP-PBGDPL hướng dẫn công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường năm 2014
1021/QĐ-BTP
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1021/QĐ-BTP năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, được thay thế trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp
13/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 13/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc thực hiện pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
12/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 12/2014/TT-BTP về mẫu; nguyên tắc sử dụng trang phục; nguyên tắc cấp phát, sử dụng Thẻ Thừa phát lại do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
1158/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1158/BTP-PBGDPL năm 2014 đẩy mạnh thực hiện 409/QĐ-TTg và 1133/QĐ-TTg
894/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 894/QĐ-BTP năm 2014 về ban hành Kế hoạch kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện Luật Lý lịch tư pháp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162