Văn bản luật tổ chức Bộ Tư Pháp

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
862/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 862/BTP-PBGDPL của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2014
863/KH-ĐA4061
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 863/KH-ĐA4061 Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, chống tham nhũng, Công ước của Liên hợp quốc về chống tham nhũng trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân” (gọi tắt là Đề án 4061) năm 2014 do Ban Điều hành Đề án 4061 Bộ Tư pháp ban hành
671/QĐ-BTP
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 671/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai rà soát, lập danh mục đề xuất văn bản quy phạm pháp luật cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới phù hợp với quy định của Hiến pháp thuộc trách nhiệm rà soát của Bộ Tư pháp
640/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 640/QĐ-BTP ban hành kế hoạch năm 2014 thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
19/TB-BTP
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 19/TB-BTP kết luận của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại cuộc họp Giao ban Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tư pháp ngày 13 tháng 3 năm 2014
624/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 624/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch triển khai công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2014 của Bộ Tư pháp
629/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 629/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc Kế hoạch thực hiện quản lý công tác thanh niên của Bộ Tư pháp năm 2014
592/QĐ-BTP
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 592/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
779/BTP-KTRVB
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 779/BTP-KTrVB năm 2014 báo cáo tình hình hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật
799/BTP-VP
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 799/BTP-VP Chương trình Kế hoạch công tác tư pháp 2014 Bộ Tư pháp
795/BTP-PBGDPL
Ngày ban hành 19/03/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 795/BTP-PBGDPL Dự thảo ban hành mẫu Sổ theo dõi hoạt động hòa giải cơ sở Bộ Tư pháp 2014
590/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 590/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổ chức Hội nghị toàn quốc giới thiệu, phổ biến nội dung, ý nghĩa của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cho báo cáo viên, tuyên truyền viên do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
530/QĐ-BTP
Ngày ban hành 11/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 530/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Cục Bồi thường Nhà nước
480/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 480/QĐ-BTP công bố kết quả hệ thống hóa văn bản thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp đến hết ngày 31/12/2013
485/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 485/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch truyền thông, phổ biến về chế định Thừa phát lại do Bộ Tư pháp ban hành
486/QĐ-BTP
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 486/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải cơ sở và chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân sở tại năm 2014
09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC
Ngày ban hành 28/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 09/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC-BTC
47/BC-BTP
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 47/BC-BTP tình hình văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh trong tháng 02/2014 - nhiệm vụ trong tháng 3 và những tháng tiếp theo của năm 2014 do Bộ Tư pháp ban hành
459/QĐ-BTP
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 459/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Văn phòng Bộ Tư pháp
08/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 26/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 08/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 05/2011/TT-BTP ngày 16 tháng 02 năm 2011 của Bộ Tư pháp hướng dẫn một số vấn đề về đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm, hợp đồng, thông báo việc kê biên tài sản thi hành án theo phương thức trực tiếp, bưu điện, fax, thư điện tử tại Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp và Thông tư số 22/2010/TT-BTP ngày 06 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tư phá
416/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 416/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch tổ chức triển khai thi hành Hiến pháp nước Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
07/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 24/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 07/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc đánh giá tác động của thủ tục hành chính và rà soát, đánh giá thủ tục hành chính
505/BTP-VP
Ngày ban hành 24/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 505/BTP-VP năm 2014 thông cáo báo chí văn bản quy phạm pháp luật
500/BTP-BTTP
Ngày ban hành 24/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 500/BTP-BTTP 2014 phối hợp nâng cao hiệu quả hoạt động công chứng
481/BTP-KTRVB
Ngày ban hành 21/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 481/BTP-KTrVB 2014 kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật kinh doanh có điều kiện
410/QĐ-BTP
Ngày ban hành 21/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 410/QĐ-BTP năm 2014 Kế hoạch đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của Bộ Tư pháp giai đoạn 2014-2015
398/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 398/QĐ-BTP phê duyệt Kế hoạch công tác năm 2014 của Văn phòng Bộ Tư pháp
394/QĐ-BTP
Ngày ban hành 19/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 394/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch hoạt động hướng tới tổ chức kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống Ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2015) và Đại hội thi đua yêu nước Ngành Tư pháp lần thứ IV do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
376/QĐ-BTP
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 376/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Quy chế mẫu về phối hợp liên ngành tại địa phương về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài
438/BTP-KHTC
Ngày ban hành 18/02/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 438/BTP-KHTC 2014 thanh toán vốn đầu tư theo 207/2013/NĐ-CP
06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP
Ngày ban hành 14/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 06/2014/TTLT-BTP-TTCP-BQP của Bộ Quốc phòng-Thanh tra Chính phủ-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn khiếu nại, giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự
339/QĐ-BTP
Ngày ban hành 12/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 339/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp năm 2013
01/CT-BTP
Ngày ban hành 11/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01/CT-BTP năm 2014 tăng cường phòng, chống tiêu cực, tham nhũng trong thi hành án dân sự do Bộ Tư pháp ban hành
299/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 299/QĐ-BTP năm 2014 về Quy chế Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn thông tin hệ thống mạng máy tính do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
298/QĐ-BTP
Ngày ban hành 08/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 298/QĐ-BTP năm 2014 phê duyệt Đề án Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác thống kê của ngành Tư pháp giai đoạn 2014-2018 do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
05/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 07/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 05/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn công bố, niêm yết thủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính
290/QĐ-BTP
Ngày ban hành 06/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 290/QĐ-BTP năm 2014 về Kế hoạch thực hiện Quyết định 73/QĐ-TTg triển khai Nghị quyết 67/2013/QH13 tăng cường công tác triển khai thi hành luật, pháp lệnh, nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
282/QĐ-BTP
Ngày ban hành 27/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 282/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật
04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC
Ngày ban hành 23/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 04/2014/TTLT-BTP-TANDTC-VKSNDTC của Viện Kiểm sát nhân dân tối cao-Tòa án nhân dân tối cao-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn thực hiện trách nhiệm hoàn trả của người thi hành công vụ
236/BTP-KHTC
Ngày ban hành 22/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 236/BTP-KHTC 2014 hướng dẫn quy trình xây dựng kế hoạch Bộ Tư pháp
15/BC-BTP
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 15/BC-BTP của Bộ Tư pháp về việc tổng kết công tác tư pháp năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu công tác năm 2014
197/QĐ-BTP
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 197/QĐ-BTP năm 2014 về Chương trình hành động của Ngành Tư pháp thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành
191/BTP-KTRVB
Ngày ban hành 20/01/2014
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 191/BTP-KTrVB năm 2014 chỉ đạo công tác kiểm tra xử lý văn bản pháp luật Bộ Tư pháp
03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN
Ngày ban hành 17/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 03/2014/TTLT-BTP-NHNNVN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc xác minh điều kiện thi hành án của Thừa phát lại tại các tổ chức tín dụng
02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN
Ngày ban hành 14/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 02/2014/TTLT-BTP-BTC-BLĐTBXH-NHNNVN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam-Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội-Bộ Tài chính-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn việc cung cấp thông tin về tài khoản, thu nhập của người phải thi hành án và thực hiện phong tỏa, khấu trừ để thi hành án dân sự
01/2014/TT-BTP
Ngày ban hành 03/01/2014
Hiệu lực Hết hiệu lực
Thông tư số 01/2014/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Hướng dẫn tập sự hành nghề công chứng
3198/QĐ-BTP
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3198/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính của Bộ Tư pháp năm 2014
22/2013/TT-BTP
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông tư số 22/2013/TT-BTP của Bộ Tư pháp : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 24/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 3 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài
3165/QĐ-BTP
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3165/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt và công bố 10 sự kiện nổi bật năm 2013 của ngành Tư pháp
8249/TB-BTP
Ngày ban hành 30/12/2013
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 8249/TB-BTP của Bộ Tư pháp về ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Hà Hùng Cường tại Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Luật Lý lịch tư pháp và Quyết định 2369/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162