Văn bản luật tổ chức Bộ Xây Dựng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
107/BXD-KTXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 107/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
1484/QĐ-BXD
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1484/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Kế hoạch rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng năm 2015
19/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 10/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 19/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông tư số 20/2010/TT-BXD ngày 27/10/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thí điểm xây dựng và công bố một số chỉ số đánh giá thị trường bất động sản
80/BXD-QLN
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 80/BXD-QLN năm 2014 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
3214/BXD-KTXD
Ngày ban hành 09/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3214/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng
106/BXD-KTXD
Ngày ban hành 08/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 106/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh hợp đồng hoạt động xây dựng
549/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 549/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà công trình
550/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 550/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD An toàn cháy cho nhà công trình
3185/BXD-QLN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3185/BXD-QLN năm 2014 hướng dẫn phân biệt dự án phát triển nhà ở
552/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 552/BXD-KHCN năm 2014 Hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD an toàn cháy cho nhà công trình
551/BXD-KHCN
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 551/BXD-KHCN 2014 hướng dẫn áp dụng QCVN 06:2010/BXD an toàn cháy cho nhà và công trình
3182/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3182/BXD-KTXD năm 2014 thanh quyết toán hợp đồng xây dựng
3181/BXD-KTXD
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3181/BXD-KTXD 2014 điều chỉnh đơn giá xây dựng chuyên ngành
3168/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3168/BXD-HĐXD năm 2014 trả lời kiến nghị tự thực hiện thẩm tra
3167/BXD-KTXD
Ngày ban hành 04/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3167/BXD-KTXD năm 2014 xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu cấu kiện xây dựng
3141/BXD-GĐ
Ngày ban hành 02/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3141/BXD-GĐ của Bộ Xây dựng về việc báo cáo tình hình chất lượng và công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng năm 2014
3121/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3121/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
3123/BXD-KTXD
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3123/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng
1413/QĐ-BXD
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1413/QĐ-BXD năm 2014 Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2015
18/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định số 18/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 02/2013/TT-BXD ngày 08 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu căn hộ các dự án nhà ở thương mại, dự án đầu tư xây dựng khu đô thị và chuyển đổi nhà ở thương mại sang làm nhà ở xã hội hoặc công trình dịch vụ
3072/BXD-KTXD
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3072/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình
3064/BXD-VLXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3064/BXD-VLXD năm 2014 kiểm điểm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
3063/BXD-VLXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3063/BXD-VLXD 2014 kiểm điểm thực hiện Chương trình phát triển vật liệu xây không nung
1388/QĐ-BXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1388/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị xã Đồng Xoài là đô thị loại III trực thuộc tỉnh Bình Phước
3062/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3062/BXD-KTXD năm 2014 suất vốn đầu tư xây dựng công trình cao tầng
3059/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3059/BXD-KTXD năm 2014 dự toán chi phí đầu tư xây dựng công trình
3056/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3056/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3055/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3055/BXD-KTXD 2014 chi phí quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình
3058/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3058/BXD-KTXD năm 2014 lập thẩm định phê duyệt dự toán công việc dự án mở rộng Quốc lộ 1
3057/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3057/BXD-KTXD năm 2014 chi phí tư vấn thiết kế xây dựng công trình
3060/BXD-KTXD
Ngày ban hành 25/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3060/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh cơ cấu trong tổng mức đầu tư dự án
3049/BXD-KTXD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3049/BXD-KTXD năm 2014 áp dụng hệ số không ổn định sản xuất đơn giá nhân công
73/BXD-VLXD
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 73/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
75/BXD-QLN
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 75/BXD-QLN năm 2014 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước
3017/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3017/BXD-KTXD 2014 quản lý thực hiện hợp đồng thi công xây dựng xử lý chất thải rắn Hải Phòng
3016/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3016/BXD-KTXD năm 2014 thời gian thực hiện hợp đồng xây dựng
3022/BXD-KTXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3022/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn áp dụng định mức dự toán xây dựng công trình
1379/QĐ-BXD
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1379/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Kỳ Anh mở rộng, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV
2996/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2996/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn thực hiện hợp đồng tư vấn xây dựng
2995/BXD-KTXD
Ngày ban hành 19/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2995/BXD-KTXD 2014 hướng dẫn quyết toán hợp đồng xây dựng
2981/BXD-KTXD
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2981/BXD-KTXD 2014 điều chỉnh tổng mức đầu tư hạ tầng khu tái định cư Hải Dương
2985/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2985/BXD-HĐXD 2014 vướng mắc thu phí thẩm tra thiết kế
17/2014/TT-BXD
Ngày ban hành 18/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 17/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng : Sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 07/2013/TT-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2013 và Thông tư số 18/2013/TT-BXD ngày 31 tháng 10 năm 2013 về hướng dẫn việc xác định các đối tượng được vay vốn hỗ trợ nhà ở theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ
2971/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2971/BXD-HĐXD của Bộ Xây dựng về đề nghị hướng dẫn hồ sơ chỉ định đơn vị tư vấn thực hiện công tác thẩm tra thiết kế xây dựng
2979/BXD-QLN
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2979/BXD-QLN của Bộ Xây dựng về việc mua lại dự án nhà ở cho người có thu nhập thấp từ nguồn vốn ngân sách địa phương
2959/BXD-KTXD
Ngày ban hành 17/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2959/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định định mức dự toán vận chuyển vật liệu xây dựng
2953/BXD-QLN
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2953/BXD-QLN năm 2014 nội dung chuyển đổi mục tiêu hình thức đầu tư dự án
2954/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2954/BXD-HĐXD năm 2014 cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư quy hoạch đô thị
2949/BXD-HĐXD
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2949/BXD-HĐXD năm 2014 thẩm tra thiết kế nghiệm thu công trình xây dựng
2950/BXD-KTXD
Ngày ban hành 14/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2950/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng tư vấn do kéo dài tiến độ hợp đồng EPC
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162