tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
73/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 73/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc điều chỉnh chỉ tiêu, nhiệm vụ của dự án trồng mới 5 triệu ha rừng trong giai đoạn 2006 - 2010
73/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bình đẳng giới số 73/2006/QH11 của Quốc hội
75/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 75/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
79/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đê điều số 79/2006/QH11 của Quốc hội
71/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 71/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc phê chuẩn Nghị định thư gia nhập Hiệp định thành lập Tổ chưc Thương mại thế giới (WTO) của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam
80/2006/QH11
Ngày ban hành 29/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 của Quốc hội
69/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 03/11/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 69/2006/NQ-QH11 về việc phân bố ngân sách trung ương 2007 do Quốc Hội ban hành
68/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 31/10/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 68/2006/NQ-QH11 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2007 do Quốc Hội ban hành
1044/2006/NQ-UBTVQH11
Ngày ban hành 08/09/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 1044/2006/NQ-UBTVQH11 của Quốc hội : Về danh sách ban chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng
65/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 12/07/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 65/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về việc thi hành Luật Luật sư
57/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về về kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2006 - 2010 của cả nước
56/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/2006/NQ-QH11
70/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội
63/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội
71/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Không xác định
Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội
65/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 65/2006/NQ-QH11 về việc thi hành luật luật sư do Quốc hội ban hành
66/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hàng không dân dụng Việt Nam số 66/2006/QH11 của Quốc hội
66/2006/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 66/2006/NQ-QH11 của Quốc hội về dự án công trình quan trọng quốc gia trình Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư
69/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Trợ giúp pháp lý số 69/2006/QH11 của Quốc hội
64/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS) số 64/2006/QH11 của Quốc hội
67/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội
62/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Điện ảnh số 62/2006/QH11 của Quốc hộI
56/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/2006/QH11
68/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Quốc hội
65/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Luật sư số 65/2006/QH11 của Quốc hội
57/2006/QH11
Ngày ban hành 29/06/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2006/QH11
51/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội
59/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội
55/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống tham nhũng số 55/2005/QH11 của Quốc hội
60/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội
50/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội
55/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 55/2005/NQ-QH11 của về kết quả giám sát việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang Bộ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
49/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Các công cụ chuyển nhượng số 49/2005/QH11 của Quốc hội
53/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thanh niên số 53/2005/QH11 của Quốc hội
58/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
54/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công an nhân dân số 54/2005/QH11 của Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 12 tháng 12 năm 2005
48/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí số 48/2005/QH11 của Quốc hội
56/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Nhà ở số 56/2005/QH11 của Quốc hội
52/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bảo vệ môi trường số 52/2005/QH11 của Quốc hội
51/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 51/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về nhiệm vụ năm 2006
61/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội
57/2005/QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 của Quốc hội
52/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 29/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 52/2005/NQ-QH11 về việc phê chuẩn hiệp ước giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và vương quốc Campuchia bổ sung hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành
50/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 19/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 50/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006
50/2005/QH11
Ngày ban hành 19/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 50/2005/QH11 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành
49/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 19/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 49/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về Chương trình xây dựng Luật, Pháp lệnh năm 2006
48/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 03/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 48/2005/NQ-QH11 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2006 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành
47/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 01/11/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 47/2005/NQ-QH11 về việc dự toán ngân sách nhà nước năm 2006 do Quốc hội ban hành
45/2005/QH11
Ngày ban hành 27/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội
45/2005/NQ-QH11
Ngày ban hành 27/06/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 45/2005/NQ-QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162