tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
44/2013/QH13'
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 44/2013/QH13 của Quốc hội về việc xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
44/2013/QH13
Ngày ban hành 11/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 44/2013/QH13 kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ
42/2013/QH13'
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 42/2013/QH13 của Quốc hội về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng kiểm toán Nhà nước
43/2013/QH13'
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 43/2013/QH13 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Tài chính
42/2013/QH13
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 42/2013/QH13 miễn nhiệm chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước
43/2013/QH13
Ngày ban hành 24/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 43/2013/QH13 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng bổ nhiệm Bộ trưởng
41/2013/QH13'
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2013/QH13 của Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Tài chính
41/2013/QH13
Ngày ban hành 23/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 41/2013/QH13 năm 2013 phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng miễn nhiệm
40/2012/QH13
Ngày ban hành 23/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 40/2012/QH13
39/2012/QH13
Ngày ban hành 23/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 39/2012/QH13 của Quốc hội về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai
27/2012/QH13
Ngày ban hành 23/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng, chống tham nhũng sửa đổi 2012
38/2012/QH13
Ngày ban hành 23/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 38/2012/QH13 của Quốc hội : Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992
36/2012/QH13
Ngày ban hành 23/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 36/2012/QH13 của Quốc hội : Về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định thừa phát lại
37/2012/QH13
Ngày ban hành 23/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 37/2012/QH13 của Quốc hội về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013
26/2012/QH13
Ngày ban hành 22/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi 2012
35/2012/QH13
Ngày ban hành 21/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 35/2012/QH13 của Quốc hội : Về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn
25/2012/QH13
Ngày ban hành 21/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thủ đô 2012 -25/2012/QH13
21/2012/QH13
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 21/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT QUẢN LÝ THUẾ
23/2012/QH13
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hợp tác xã 2012
19/2012/QH13
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 19/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT XUẤT BẢN
22/2012/QH13
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật dự trữ quốc gia 2012
20/2012/QH13
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 20/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT LUẬT SƯ
24/2012/QH13
Ngày ban hành 20/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật điện lực sửa đổi 2012
33/2012/QH13
Ngày ban hành 15/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 33/2012/QH13
34/2012/QH13
Ngày ban hành 15/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 34/2012/QH13
32/2012/QH13
Ngày ban hành 10/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 32/2012/QH13
31/2012/QH13
Ngày ban hành 08/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31/2012/QH13
26/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế thu nhập cá nhân số 26/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung của Quốc hội
18/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Biển Việt Nam số 18/2012/QH13 của Quốc hội
16/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Quảng cáo số 16/2012/QH13 của Quốc hội
30/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 30/2012/QH13 của Quốc hội về việc chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII
17/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tài nguyên nước của Quốc hội, số 17/2012/QH13
27/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 27/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT PHÒNG, CHỐNG THAM NHŨNG
25/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thủ đô số 25/2012/QH13 của Quốc hội
28/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 28/2012/QH13 của Quốc hội về việc bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 - 2015
29/2012/QH13
Ngày ban hành 21/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 29/2012/QH13 của Quốc hội : VỀ BAN HÀNH MỘT SỐ CHÍNH SÁCH THUẾ NHẰM THÁO GỠ KHÓ KHĂN CHO TỔ CHỨC VÀ CÁ NHÂN
24/2012/QH13
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 24/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT ĐIỆN LỰC
12/2012/QH13
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật công đoàn số 12/2012/QH13 của Quốc hội về
13/2012/QH13
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 của Quốc hội
15/2012/QH13
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật xử lý vi phạm hành chính số 15/2012/QH13 của Quốc hội
14/2012/QH13
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phổ biến, giáo dục pháp luật số 14/2012/QH13 của Quốc hội
11/2012/QH13
Ngày ban hành 20/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 11/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT GIÁ
10/2012/QH13
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ luật lao động số 10/2012/QH13
07/2012/QH13
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng chống rửa tiền số 07/2012/QH13 của Quốc hội
08/2012/QH13
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật giáo dục đại học số 08/2012/QH13 của Quốc hội
06/2012/QH13
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bảo hiểm tiền gửi 2012
09/2012/QH13
Ngày ban hành 18/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật phòng chống tác hại của thuốc lá số 09/2012/QH13 của Quốc hội
06/2012/QH13
Ngày ban hành 13/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 06/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT BẢO HIỂM TIỀN GỬI
23/2012/QH13
Ngày ban hành 12/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật số 23/2012/QH13 của Quốc hội : LUẬT HỢP TÁC XÃ
22/2012/QH13
Ngày ban hành 26/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2012/QH13 của Quốc hội về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Đặng Thị Hoàng Yến đại biểu Quốc hội khóa XIII, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Long An
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162