tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
21/2011/QH13
Ngày ban hành 26/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2011/QH13 của Quốc hội về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII
19/2011/QH13
Ngày ban hành 26/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2011/QH13
20/2011/QH13
Ngày ban hành 26/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2011/QH13
05/2011/QH13
Ngày ban hành 26/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cơ yếu 2011
18/2011/QH13
Ngày ban hành 25/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/2011/QH13 của Quốc hội về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết 08/1997/QH10 và Nghị quyết 73/2006/QH11 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng
17/2011/QH13
Ngày ban hành 22/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2011/QH13
17/2011/QH13
Ngày ban hành 22/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2011/QH13 của Quốc hội về việc Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) cấp quốc gia
16/2011/QH13
Ngày ban hành 14/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2011/QH13 của Quốc hội về việc phân bổ ngân sách trung ương năm 2012
16/2011/QH13
Ngày ban hành 14/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2011/QH13
03/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật tố cáo 2011
02/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật khiếu nại 2011
15/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2011/QH13 của Quốc hội về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2012
04/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật đo lường 2011
01/2011/QH13
Ngày ban hành 11/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật lưu trữ 2011
14/2011/QH13
Ngày ban hành 10/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quốc hội ban hành Nghị quyết 14/2011/QH13 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2012.
11/2011/QH13
Ngày ban hành 09/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11/2011/QH13 của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2012
12/2011/QH13
Ngày ban hành 09/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quốc hội ban hành Nghị quyết 12/2011/QH13 về kế hoạch vốn trái phiếu chính phủ giai đoạn 2011 - 2015.
11/2011/QH13
Ngày ban hành 09/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11/2011/QH13
13/2011/QH13
Ngày ban hành 09/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2011/QH13 của Quốc hội về chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015
10/2011/QH13
Ngày ban hành 08/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 10/2011/QH13 của Quốc hội : Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2011-2015
06/2011/QH13
Ngày ban hành 06/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/2011/QH13
09/2011/QH13
Ngày ban hành 06/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09/2011/QH13
08/2011/QH13
Ngày ban hành 06/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 08/2011/QH13
07/2011/QH13
Ngày ban hành 06/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 07/2011/QH13
05/2011/QH13
Ngày ban hành 03/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Cơ yếu số 05/2011/QH13 của Quốc hội
04/2011/QH13
Ngày ban hành 03/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Đo lường số 04/2011/QH13 của Quốc hội
03/2011/QH13
Ngày ban hành 02/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 03/2011/QH13 cơ cấu tổ chức Chính phủ số Phó Thủ tướng
03/2011/QH13
Ngày ban hành 01/08/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tố cáo của Quốc hội, số 03/2011/QH13Nguyễn
02/2011/QH13
Ngày ban hành 29/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13 của Quốc hội
01/2011/QH13
Ngày ban hành 21/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Lưu trữ số 01/2011/QH13 của Quốc hội
60/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự
59/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 59/2011/QH12 của Quốc hội về kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII
65/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi của Quốc hội
67/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 của Quốc hội
66/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 của Quốc hội
57/2010/QH12
Ngày ban hành 26/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2010/QH12 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Quốc hội ban hành
58/2010/QH12
Ngày ban hành 26/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 58/2010/QH12 thực hiện Nghị quyết 07/1997/QH10 và 44/2005/QH11 về dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Quốc hội ban hành
61/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 sửa đổ của Quốc hội
64/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 của Quốc hội
55/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành
63/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung số 63/2010/QH12 của Quốc hội
62/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12
54/2010/QH12
Ngày ban hành 17/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 54/2010/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011 do Quốc hội ban hành
60/2010/QH12
Ngày ban hành 17/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Khoáng sản của Quốc hội, số 60/2010/QH12
59/2010/QH12
Ngày ban hành 17/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010
53/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 53/2010/QH12 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 do Quốc hội ban hành
58/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật viên chức 2010
57/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 của Quốc hội
56/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội
52/2010/QH12
Ngày ban hành 10/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 52/2010/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Quốc hội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162