tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tỉnh An Giang

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND quyết toán kinh phí bảo đảm xây dựng văn bản quy phạm An Giang
57/KH-UBND
Ngày ban hành 31/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 57/KH-UBND 2018 thực hiện công tác phòng chống tham nhũng An Giang
186/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 186/QĐ-UBND 2018 Hỗ trợ cơ giới hóa tự động hóa trong sản xuất thủy sản An Giang
188/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-UBND 2018 Định mức kinh tế kỹ thuật trong quản lý công trình thủy lợi An Giang
33/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 33/KH-UBND 2018 xây dựng xã phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật An Giang
34/KH-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 34/KH-UBND 2018 hoạt động thông tin đối ngoại An Giang
32/KH-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 32/KH-UBND 2018 Đề án tăng cường quản lý nhà nước chất lượng thống kê An Giang
26/KH-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 26/KH-UBND 2018 thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở An Giang
21/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 21/KH-UBND 2018 thực hiện 117/QĐ-TTg ứng dụng công nghệ thông tin dạy học An Giang
112/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 112/QĐ-UBND 2018 triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen tiếng Anh An Giang
20/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 20/KH-UBND 2018 Đề án Hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp An Giang
18/KH-UBND
Ngày ban hành 16/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 18/KH-UBND 2018 thu gom vận chuyển và xử lý chất thải y tế An Giang 2018 2020
82/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo nghề nghiệp An Giang
83/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 83/QĐ-UBND 2018 Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội An Giang
13/KH-UBND
Ngày ban hành 15/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 13/KH-UBND 2018 thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên An Giang
48/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện An Giang
46/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46/QĐ-UBND 2018 công bố Bộ thủ tục hành chính Sở Văn hóa Thể thao Du lịch An Giang
47/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội An Giang
21/CT-UBND
Ngày ban hành 05/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 21/CT-UBND 2018 nâng cao vai trò trong công tác thi hành án hình sự tại xã phường An Giang
15/QĐ-UBND
Ngày ban hành 04/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-UBND 2018 Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động An Giang
3910/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3910/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban tỉnh An Giang
100/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước An Giang
3939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3939/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin An Giang 2018
3932/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3932/QĐ-UBND 2017 diện tích biện pháp tưới tiêu mức thu cấp bù thủy lợi phí An Giang
3949/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3949/QĐ-UBND 2017 Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn An Giang
98/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 98/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 43/2012/QĐ-UBND phát triển cụm công nghiệp An Giang
792/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 792/KH-UBND 2017 cải cách hành chính An Giang 2018
3947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3947/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức An Giang
782/KH-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 782/KH-UBND 2017 công tác phổ biến giáo dục pháp luật hòa giải ở cơ sở An Giang
3950/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3950/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình phát triển đô thị Long Xuyên An Giang
99/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2017/QĐ-UBND quy định mức chi hoạt động Hội đồng thẩm định giá đất An Giang
3931/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3931/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện An Giang
3878/QĐ-UBND
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3878/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững An Giang
97/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 97/2017/QĐ-UBND Quy chế phối hợp kiểm soát thủ tục hành chính An Giang
3838/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3838/QĐ-UBND 2017 Danh mục kế hoạch thanh tra kiểm tra doanh nghiệp An Giang
3823/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3823/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Ban Quản lý Khu kinh tế An Giang
769/KH-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 769/KH-UBND 2017 thực hiện Nghị quyết 98/NQ-CP về phát triển kinh tế tư nhân An Giang
96/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 96/2017/QĐ-UBND quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải An Giang
3815/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3815/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp An Giang 2018
760/KH-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 760/KH-UBND 2017 thực hiện 07/CT-TTg xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia dân cư An Giang
761/KH-UBND
Ngày ban hành 21/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 761/KH-UBND 2017 triển khai thi hành Luật Quản lý sử dụng tài sản công An Giang
759/KH-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 759/KH-UBND 2017 sưu tầm bảo quản trưng bày di sản văn hóa truyền thống An Giang
94/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/2017/QĐ-UBND quy định Bảng giá tính thuế đối với tài nguyên An Giang
758/KH-UBND
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 758/KH-UBND 2017 thực hiện 419/QĐ-TTg 886/QĐ-TTg phát triển lâm nghiệp An Giang
91/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 91/2017/QĐ-UBND định mức kinh phí hỗ trợ lập kế hoạch đầu tư cấp xã An Giang
3748/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3748/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục thuộc thẩm quyền Sở Nông nghiệp An Giang
754/KH-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 754/KH-UBND 2017 thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính An Giang 2018
3766/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3766/QĐ-UBND 2017 định mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo An Giang
3747/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3747/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông An Giang
89/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 89/2017/QĐ-UBND quy định hệ số điều chỉnh giá đất An Giang
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162