tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Tỉnh Nghệ An

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND quy định giá thóc tính thuế sử dụng đất nông nghiệp Nghệ An
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quản lý vận hành bảo dưỡng công trình sử dụng vốn 135 Nghệ An
216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Nghệ An 2017
28/KH-UBND
Ngày ban hành 17/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 28/KH-UBND 2018 phòng chống buôn lậu sản xuất kinh doanh phân bón giả Nghệ An
156/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 156/QĐ-UBND 2018 Chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 125/2014/QĐ-UBND Nghệ An
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý thuốc bảo vệ thực vật Nghệ An
111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 bổ sung Quy hoạch phát triển kinh doanh xăng dầu Nghệ An
105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 105/QĐ-UBND 2018 nhiệm vụ giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội Nghệ An
11/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Đề án phát triển làng nghề và làng có nghề Nghệ An
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND cơ quan xác định giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Nghệ An
77/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 77/2017/QĐ-UBND quản lý đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất Nghệ An
13/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An 2016
18/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/2017/NQ-HĐND quy định mức thu lệ phí cấp giấy phép xây dựng Nghệ An
13/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Nghệ An
15/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/NQ-HĐND 2017 kế hoạch đầu tư công Nghệ An 2018
25/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 25/2017/NQ-HĐND mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra nhân dân Nghệ An
26/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26/2017/NQ-HĐND tăng cường quản lý thực hiện dự án sử dụng đất đô thị Nghệ An
19/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2017/NQ-HĐND quy định mức chi công tác phí chi hội nghị Nghệ An
27/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 27/2017/NQ-HĐND Đề án nâng cao chất lượng hoạt động Hội đồng nhân dân Nghệ An
17/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/NQ-HĐND 2017 chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đất rừng phòng hộ Nghệ An
15/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2017/NQ-HĐND sử dụng phí bình tuyển công nhận cây mẹ vườn cây đầu dòng Nghệ An
21/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/2017/NQ-HĐND mức kinh phí bảo đảm hoạt động giám sát phản biện xã hội Nghệ An
14/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/NQ-HĐND 2017 phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An
19/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/NQ-HĐND 2017 số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập Nghệ An
20/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/NQ-HĐND 2017 giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri tại kỳ họp thứ 4 Nghệ An
22/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/NQ-HĐND 2017 chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018
20/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20/2017/NQ-HĐND quy định nội dung chi mức chi các cuộc điều tra thống kê Nghệ An
21/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21/NQ-HĐND 2017 kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ Hội đồng nhân dân Nghệ An 2018
16/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2017/NQ-HĐND định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách Nghệ An
18/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 18/NQ-HĐND 2017 giao biên chế công chức trong cơ quan hành chính Nghệ An 2018
12/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/NQ-HĐND 2017 điều chỉnh quyết toán thu ngân sách nhà nước Nghệ An
17/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 17/2017/NQ-HĐND quy định mức chi thực hiện Giảm nghèo bền vững Nghệ An
23/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND cơ chế thực hiện Chương trình Sữa học đường cho học sinh Nghệ An
16/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/NQ-HĐND 2017 thông qua danh mục công trình dự án cần thu hồi đất Nghệ An
14/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2017/NQ-HĐND chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp nông thôn Nghệ An
22/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22/2017/NQ-HĐND sửa đổi 70/2012/NQ-HĐND Quy hoạch phát triển giáo dục Nghệ An
24/2017/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND mức giá dịch vụ khám bệnh không thanh toán Nghệ An
6108/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6108/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Nghệ An
36/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 16/03/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 36/2017/QĐ-UBND phân công phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng Nghệ An
34/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2017/QĐ-UBND bãi bỏ 72/2010/QĐ-UBND 02/2011/QĐ-UBND Nghệ An
116/CTR-UBND
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 116/CTr-UBND công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tỉnh Nghệ An 2017
33/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 33/2017/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức Sở Giáo dục Đào tạo Nghệ An
32/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2017/QĐ-UBND sử dụng chi phí duy tu tái tạo hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An
94/KH-UBND
Ngày ban hành 25/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 94/KH-UBND tổ chức hoạt động du lịch Cửa Lò Nghệ An 2017
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND chi phí duy tu tái tạo kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cấm Nghệ An
93/KH-UBND
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 93/KH-UBND thực hiện công tác pháp chế Nghệ An 2017
655/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 655/QĐ-UBND thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giáo dục thường xuyên Nghệ An 2017
86/KH-UBND
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 86/KH-UBND hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp Nghệ An 2017
78/KH-UBND
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 78/KH-UBND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cai nghiện quản lý sau cai nghiện Nghệ An 2017
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162