tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Uỷ ban Dân tộc

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
37/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 01/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-UBDT 2018 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước
75/KH-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 75/KH-UBDT 2018 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2017
14/QĐ-UBNDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/QĐ-UBNDT 2018 Nội quy tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
13/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-UBDT 2018 Quy chế tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
817/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc
797/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 797/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch xây dựng văn bản quy phạm pháp luật Chính phủ
818/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm tra hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2018
820/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2018
821/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 821/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính 2018
779/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 779/QĐ-UBDT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước
213/KH-UBDT
Ngày ban hành 13/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 213/KH-UBDT tuyên truyền công tác dân tộc thực hiện chính sách dân tộc 2017
25/BC-UBDT
Ngày ban hành 07/03/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 25/BC-UBDT công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo 2011 2016 2017
87/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 87/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương I thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
86/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 06/03/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 86/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
75/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 24/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 75/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Tuyên truyền thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
72/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Pháp chế thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
57/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Văn phòng Điều phối Chương trình 135 2017
58/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Trung tâm Thông tin thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
73/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 73/QĐ-UBDT hoạt động Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
68/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Nhà khách Dân tộc 2017
71/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương III thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
55/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng 2017
56/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Tạp chí Dân tộc thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
53/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017
52/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Tổng hợp thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
18/BC-UBDT
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 18/BC-UBDT tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 2016 2017
17/BC-UBDT
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 17/BC-UBDT công tác kiểm tra xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật 2016 2017
50/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/QĐ-UBDT Kế hoạch thăm hỏi hỗ trợ gia đình gặp nạn do nghi ngộ độc thực phẩm 2017
49/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/QĐ-UBDT hoạt động của Vụ Địa phương II thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
48/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 15/02/2017
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 48/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Dân tộc thiểu số thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
16/BC-UBDT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 16/BC-UBDT tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia bình đẳng giới 2016 2017
15/BC-UBDT
Ngày ban hành 14/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 15/BC-UBDT thực hiện pháp luật bình đẳng giới mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới 2016 2017
42/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
45/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/QĐ-UBDT kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác Văn phòng Ủy ban Dân tộc 2017
37/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
35/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 35/QĐ-UBDT Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính 2017
36/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/QĐ-UBDT Chương trình thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2017
06A/BC-UBDT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 06a/BC-UBDT kết quả công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ công viên chức 2016 2017
08/BC-UBDT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 08/BC-UBDT tổng kết công tác dân tộc triển khai nhiệm vụ 2016 2017
17/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/QĐ-UBDT công bố thủ tục hành chính mới phạm vi chức năng quản lý Ủy ban Dân tộc 2017
160/BC-UBDT
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 160/BC-UBDT công tác kiểm soát thủ tục hành chính Ủy ban Dân tộc 2016
633/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 633/QĐ-UBDT kế hoạch thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết 2016
627/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 627/QĐ-UBDT giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 2016
625/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 625/QĐ-UBDT kế hoạch kiểm tra sát hạch công chức loại D 2016
144/BC-UBDT
Ngày ban hành 09/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 144/BC-UBDT kết quả công tác đối ngoại kế hoạch hoạt động đối ngoại 2016 2017
1109/UBDT-TT
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1109/UBDT-TT công tác thông tin đối ngoại về công tác dân tộc với Campuchia 2017 2020 2016
578/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 578/QĐ-UBDT kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 2017 2016
583/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 583/QĐ-UBDT gặp mặt cán bộ lão thành người có uy tín dân tộc thiểu số miền Tây Nam Bộ 2016
579/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 579/QĐ-UBDT thi đua cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới 2016 2020
524/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 524/QĐ-UBDT thành lập Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc thuộc Học viện Dân tộc 2016
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940