tư vấn pháp luật

Văn bản luật tổ chức Uỷ ban Thường vụ Quốc hội

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
466/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 27/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 466/NQ-UBTVQH14 2017 điều chỉnh đầu tư hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng
343/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành 19/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 343/2017/UBTVQH14 lập thẩm tra quyết định kế hoạch tài chính đầu tư công trung hạn 5 năm
334/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 334/2017/UBTVQH14 Quy chế tổ chức thực hiện hoạt động giám sát Quốc hội
333/2017/UBTVQH14
Ngày ban hành 11/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 333/2017/UBTVQH14 quy chế phối hợp quản lý các Tòa án quân sự về tổ chức
330/2016/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 04/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 330/2016/NQ-UBTVQH14 bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước cho Bộ Nông nghiệp địa phương
297/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 02/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 297/NQ-UBTVQH14 phát triển khoa học công nghệ thúc đẩy công nghiệp hóa 2015 2020 2016
266/2016/UBTVQH14
Ngày ban hành 04/10/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 266/2016/UBTVQH14 định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước 2017
234/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 24/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 234/NQ-UBTVQH14 thực hiện điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh 2016
231/NQ-UBTVQH14
Ngày ban hành 22/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 231/NQ-UBTVQH14 tổ chức giám sát giải quyết kiến nghị cử tri gửi đến kỳ họp thứ 11 2016
1213/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1213/2016/UBTVQH13 quy chế tổ chức hoạt động Đoàn Hội thẩm
1214/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 13/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1214/2016/UBTVQH13 trang phục Thẩm phán Hội thẩm nhân dân giấy chứng minh
1138/HD-UBTVQH13
Ngày ban hành 03/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 1138/HD-UBTVQH13 nội dung tổ chức kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân các cấp 2016 2021
1210/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1210/2016/UBTVQH13 phân loại đô thị
1211/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 tiêu chuẩn đơn vị hành chính phân loại đơn vị hành chính
1129/UBTVQH13-PL
Ngày ban hành 17/05/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1129/UBTVQH13-PL hướng dẫn điều 73 luật bầu cử đại biểu quốc hội hội đồng nhân dân 2016
1206/2016/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 13/05/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 1206/2016/NQ-UBTVQH13 chính sách điều kiện bảo đảm hoạt động đại biểu Hội đồng nhân dân
1072/UBTVQH13-CTDB
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1072/UBTVQH13-CTDB điều chỉnh lần thứ hai cơ cấu thành phần số lượng đại biểu Quốc hội khóa XIV
1170/2016/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 17/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1170/2016/NQ-UBTVQH13 Quy chế hoạt động đối ngoại Quốc hội
11/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Pháp lệnh quản lý thị trường 2016
1054/KH-UBTVQH13
Ngày ban hành 05/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 1054/KH-UBTVQH13 giám sát kiểm tra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV Hội đồng nhân dân 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 19/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh án phí lệ phí Tòa án 2016
1041/UBTVQH13-CTĐB
Ngày ban hành 05/02/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1041/UBTVQH13-CTĐB 2016 dự kiến phân bổ số lượng và cơ cấu đại biểu Quốc hội khóa XIV
1135/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 22/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1135/2016/UBTVQH13 dự kiến số lượng cơ cấu thành phần đại biểu Quốc hội khóa XIV
1132/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 16/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1132/NQ-UBTVQH13 dự kiến cơ cấu thành phần phân bổ người được giới thiệu ứng cử Hội đồng nhân dân
1130/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1130/2016/UBTVQH13 thành lập Ban dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh huyện thị xã thành phố
1129/2016/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1129/2016/UBTVQH13 công bố ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV hội đồng nhân dân
1097/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 22/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1097/2015/UBTVQH13 thành lập chức năng nhiệm vụ tổ chức Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội
1093/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 21/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1093/2015/UBTVQH13 nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu Ban thư ký
1094/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 18/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1094/NQ-UBTVQH13 Cơ chế quản lý tài chính biên chế tổng cục thuế tổng cục hải quan 2015
1083/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 16/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1083/2015/UBTVQH13 chi phí quản lý Bảo hiểm xã hội bảo hiểm thất nghiệp
1076/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 15/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1076/NQ-UBTVQH13 thành lập Đoàn giám sát phát triển khoa học công nghệ 2015
1074/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1074/2015/UBTVQH13 quy định bộ máy giúp việc của Hội đồng bầu cử quốc gia
1075/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 11/12/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1075/2015/UBTVQH13 quy chế làm việc của ủy ban thường vụ Quốc hội 2015
1084/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 10/12/2015
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Nghị quyết 1084/2015/UBTVQH13 ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
1059/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 09/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1059/NQ-UBTVQH13 kết quả giám sát đẩy mạnh chính sách pháp luật kết hợp kinh tế quốc phòng an ninh 2015
1052/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 24/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1052/NQ-UBTVQH13 định hướng nhiệm vụ giải pháp thúc đẩy quá trình hội nhập kinh tế quốc tế 2015
958/BC-UBTVQH13
Ngày ban hành 16/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 958/BC-UBTVQH13 kết quả giám sát quản lý sử dụng đất đai nông lâm trường quốc doanh 2004 2014
1050/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 09/10/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1050/2015/UBTVQH13 chức năng quyền hạn cơ cấu tổ chức của Viện nghiên cứu lập pháp
1033/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 30/09/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1033/2015/UBTVQH13 Chương trình xây dựng luật pháp lệnh nhiệm kỳ XIII 2015 2016
KHONGSO
Ngày ban hành 16/09/2015
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh vị trí chức năng nhiệm vụ quyền hạn Quản lý thị trường
1023/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị Quyết 1023/NQ-UBTVQH13 nguyên tắc tiêu chí định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển ngân sách 2016 2020
1023/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 19/08/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1023/NQ-UBTVQH13 điều chỉnh và xây dựng Chương trình xây dựng luật pháp lệnh
KHONGSO
Ngày ban hành 27/07/2015
Hiệu lực Không xác định
Pháp lệnh Quản lý thị trường 2015
973/2015/UBTVQH13
Ngày ban hành 14/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 973/2015/UBTVQH13 sửa đổi bảng phụ cấp chức vụ đối với cán bộ lãnh đạo của Nhà nước
972/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 13/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 972/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi) do Uỷ ban Thường vụ Quốc hội ban hành
885/UBTVQH13
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 885/UBTVQH13 2015 thành lập giải thể nhập chia điều chỉnh địa giới hành chính dưới cấp tỉnh
952/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 952/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
954/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 954/NQ-UBTVQH13 năm 2015 về thành lập, giải thể các Viện kiểm sát quân sự quân khu và tương đương, Viện kiểm sát quân sự khu vực do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
951/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 951/NQ-UBTVQH13 năm 2015 phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát nhân dân tối cao do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
955/NQ-UBTVQH13
Ngày ban hành 28/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 955/NQ-UBTVQH13 năm 2015 phê chuẩn quyết định của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao về bộ máy làm việc của Viện kiểm sát quân sự các cấp do Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban hành
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162