tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Bảo hiểm

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3235/TB-BHXH
Ngày ban hành 09/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 3235/TB-BHXH tiếp nhận trả kết quả Phiếu giao nhận hồ sơ cơ chế một cửa Hồ Chí Minh
3087/BHXH-TCKT
Ngày ban hành 19/08/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3087/BHXH-TCKT hỗ trợ học nghề người lao động tham gia bảo hiểm thất nghiệp 2015
205/TB-VPCP
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 205/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về tình hình thực hiện tin học hóa trong bảo hiểm y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo 102/TB-VPCP do Văn phòng Chính phủ ban hành
97/2015/TT-BTC
Ngày ban hành 23/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 97/2015/TT-BTC sửa đổi Phụ lục 3 kèm theo Thông tư 115/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách bảo hiểm quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP về chính sách phát triển thủy sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
93/2015/QH13
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/2015/QH13 thực hiện chính sách hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người lao động do Quốc hội ban hành
1683/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1683/QĐ-UBND năm 2015 về Quy chế phối hợp trong thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm y tế đối với đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng do tỉnh Quảng Bình ban hành
140/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 140/TB-VPCP kết luận của Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, bảo hiểm xã hội
05/2015/TT-BLĐTBXH
Ngày ban hành 02/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
1399/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1399/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về tổ chức thực hiện bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh
4644/BHXH-CSYT
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4644/BHXH-CSYT 2014 hóa đơn thanh toán trực tiếp chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
4611/BHXH-CSYT
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4611/BHXH-CSYT 2014 tiếp nhận người bệnh bảo hiểm y tế chuyển tuyến đến Bệnh viện E
4653/BHXH-TCKT
Ngày ban hành 01/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4653/BHXH-TCKT năm 2014 hướng dẫn thanh quyết toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
3780/BHXH-THU
Ngày ban hành 28/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3780/BHXH-THU 2014 hướng dẫn đóng bảo hiểm xã hội y tế thất nghiệp theo mức lương tối thiểu vùng Hồ Chí Minh
4588/BHXH-CSYT
Ngày ban hành 26/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 4588/BHXH-CSYT 2014 khám chữa bệnh đối tượng có thẻ bảo hiểm y tế do Bộ Quốc phòng phát hành
3726/BHXH-KHTC
Ngày ban hành 24/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 3726/BHXH-KHTC năm 2014 mở tài khoản thu bảo hiêm hệ thống Vietcombank
58/2014/QH13
Ngày ban hành 20/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội
1206/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 12/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1206/QĐ-BHXH năm 2014 bãi bỏ khoản 3, Điều 5 Quyết định 1295/QĐ-BHXH về Quy chế hoạt động trang tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet và Điểm 7.3, khoản 7 Công văn 2096/BHXH-TT hướng dẫn thành lập và tổ chức hoạt động trang thông tin điện tử của Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố
37/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp trong công tác thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Nam
2594/TB-BHXH
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 2594/TB-BHXH năm 2014 điều chỉnh Thông báo 2427/TB-BHXH về việc ban hành mới quy trình tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ theo cơ chế một cửa và điều chỉnh Phiếu giao nhận hồ sơ do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh
2262/BHXH-PT
Ngày ban hành 22/08/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 2262/BHXH-PT năm 2014 thu bảo hiểm y tế cho thân nhân người lao động Hà Nội
30/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2014/QĐ-UBND về quản lý, cấp phát thẻ bảo hiểm y tế cho đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Bình Thuận
16/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về hỗ trợ bảo hiểm y tế cho hộ thoát nghèo từ 02 năm lên 05 năm do tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành
06/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP năm 2014 phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Thanh tra Chính phủ - Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
1313/QĐ-BTC
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1313/QĐ-BTC năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
113/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 113/TB-VPCP năm 2014 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Văn phòng Chính phủ ban hành
538/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 538/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt đề án thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020 tại tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
214/2013/TTLT-BTC-BCA
Ngày ban hành 31/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 214/2013/TTLT-BTC-BCA của Bộ Công an-Bộ Tài chính : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 130/2006/NĐ-CP ngày 08/11/2006 và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22/5/2012 quy định chế độ bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
153/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 08/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 153/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2007/NĐ-CP ngày 19 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân
1987/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1987/QĐ-TTg năm 2013 thực hiện Kết luận 63-KL/TW về “một số vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020” do Thủ tướng Chính phủ ban hành
163/KH-UBND
Ngày ban hành 18/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 163/KH-UBND năm 2013 thực hiện Kế hoạch 98-KH/TU về vấn đề cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 do thành phố Hà Nội ban hành
1055/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 02/10/2013
Hiệu lực Hết hiệu lực
Quyết định 1055/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành mẫu thẻ bảo hiểm y tế
54/KH-UBND
Ngày ban hành 01/08/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 54/KH-UBND năm 2013 thực hiện Chương trình hành động 23-CTr/TU về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 – 2020 và chiến lược phát triển ngành bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020
835/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 29/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 835/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
1210/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1210/QĐ-UBND năm 2013 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012 - 2020 do tỉnh Sơn La ban hành
298/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 26/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 298/QĐ-BHXH năm 2013 về bộ quy trình giải quyết thủ tục hành chính theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 trong lĩnh vực cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
717/BHXH-CSYT
Ngày ban hành 20/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn số 717/BHXH-CSYT về việc tăng cường thực hiện chính sách BHYT năm 2013
06/2013/TT-BYT
Ngày ban hành 08/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 06/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm quản lý giá thuốc bằng phương pháp thặng số bán buôn tối đa toàn chặng đối với các thuốc do ngân sách Nhà nước và bảo hiểm y tế chi trả
628/BHXH-BC
Ngày ban hành 07/02/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn số 628/BHXH-BC sử dụng hóa đơn, biên lai quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
373/CTr-BHXH
Ngày ban hành 17/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 373/CTr-BHXH triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
21-NQ/TW
Ngày ban hành 22/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2012 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020 do Bộ Chính trị ban hành
1288/QĐ-BHXH
Ngày ban hành 26/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1288/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ đối với các đơn vị thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam
3759/BHXH-BC
Ngày ban hành 10/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3759/BHXH-BC của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc hướng dẫn thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập
37/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2012/QĐ-TTg về việc thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015.
37/2012/QĐ-TTg
Ngày ban hành 07/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện thí điểm mức chi tiền lương, thu nhập đối với ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam giai đoạn 2012 - 2015
715/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 715/QĐ-UBND năm 2012 về Quy định quy trình, thủ tục thực hiện chính sách đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho đối tượng là người thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng xã hội trên địa bàn tỉnh Điện Biên
3256/BHXH-CSXH
Ngày ban hành 13/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3256/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc phản ánh vướng mắc trong tổ chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội
Quyết định 169/QĐ-TTg
Ngày ban hành 02/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 169/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao dự toán thu, chi năm 2012 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
2648/BHXH-CSXH
Ngày ban hành 09/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2648/BHXH-CSXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc kiểm tra rà soát sổ bảo hiểm xã hội trước khi giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội
1584/BHXH-BT
Ngày ban hành 26/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 1584/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc triển khai thực hiện nâng mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162