tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Cơ cấu tổ chức

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
12/2015/NQ-HĐND
Ngày ban hành 25/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12/2015/NQ-HĐND về tổ chức Trung tâm hành chính công cấp tỉnh, cấp huyện trên địa bàn tỉnh Thái Bình
02/2015/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2015/QĐ-UBND về Quy chế Tổ chức và hoạt động của Phòng Nội vụ Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh
75/TB-VPCP
Ngày ban hành 09/03/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 75/TB-VPCP năm 2015 kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp bàn về tổ chức, hoạt động của Bệnh viện Bưu điện sau khi chuyển giao nguyên trạng từ Bộ Thông tin và Truyền thông sang Bộ Y tế do Văn phòng Chính phủ ban hành
350/HD-UBND
Ngày ban hành 03/03/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Hướng dẫn 350/HD-UBND năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Nội vụ thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Giang
11/QĐ-TCTL-VP
Ngày ban hành 09/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 11/QĐ-TCTL-VP năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Quản lý xây dựng cơ bản do Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi ban hành
23/2014/TTLT-BTP-BNV
Ngày ban hành 22/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV của Bộ Nội vụ-Bộ Tư pháp : Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
99/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 99/2014/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh Ninh Thuận
104/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 12/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 104/2014/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND về chính sách thu hút 100 trí thức đã tốt nghiệp đại học dự nguồn chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã giai đoạn 2012 - 2016 do Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang ban hành
9810/BNN-TCCB
Ngày ban hành 05/12/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 9810/BNN-TCCB 2014 hướng dẫn thông tư liên tịch số 163/2013/TTLT-BTC-BNV
2137/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2137/QĐ-TTg về việc THAY ĐỔI THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH CỦA CHÍNH PHỦ
73/2014/QH13
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Công an nhân dân 2014
4790/QĐ-BNN-TCCB
Ngày ban hành 03/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4790/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 Quy định về phân cấp, ủy quyền quản lý công chức, viên chức của cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
34/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 34/2014/QĐ-UBND về đổi tên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh
1509/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1509/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lạng Sơn
1559/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1559/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đến năm 2020 do tỉnh An Giang ban hành
119/KH-UBND
Ngày ban hành 11/09/2014
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 119/KH-UBND năm 2014 thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở giai đoạn 2013 - 2020, định hướng đến năm 2030, tỉnh Thanh Hóa
54/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 09/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 54/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 64/2008/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tây Ninh
2138/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2138/QĐ-UBND năm 2014 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển Hải Dương
2123/QĐ-BTC
Ngày ban hành 26/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2123/QĐ-BTC năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Tài chính doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
483/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/08/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 483/QĐ-UBND năm 2014 Quy định về tổ chức và hoạt động của Ban Tiếp công dân tỉnh Gia Lai
29/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 30/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 29/2014/QĐ-UBND về Quy chế quản lý hoạt động của tổ chức Phi chính phủ nước ngoài trên địa bàn tỉnh An Giang
30/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 30/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 33/2012/QĐ-UBND quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Long An
27/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 27/2014/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội
2175/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2175/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế hoạt động và cơ chế phối hợp của Bàn Kansai do tỉnh Đồng Nai ban hành
1095/QĐ-UBND
Ngày ban hành 14/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1095/QĐ-UBND năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư, tỉnh Bạc Liêu
92/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/NQ-HĐND năm 2014 công bố biên chế công chức, hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong cơ quan hành chính và tổng biên chế sự nghiệp tỉnh Vĩnh Long
04/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 08/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2014/QĐ-UBND về Quy chế văn hóa công sở tại cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh
1037/QĐ-UBND
Ngày ban hành 02/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1037/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Quản lý Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Phú Yên
22/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 22/2014/QĐ-UBND quy định tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương
3027/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3027/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả Thành phố Hồ Chí Minh
1463/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1463/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội Thanh niên xung kích quản lý trật tự đô thị thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa
228/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 228/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Bắc Giang
641/QĐ-TTg
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 641/QĐ-TTg năm 2014 thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn chính sách tài chính, tiền tệ quốc gia và Tổ thư ký giúp việc Hội đồng do Thủ tướng Chính phủ ban hành
09/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2014/QĐ-UBND quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Ban Quản lý Khu Kinh tế do tỉnh Lào Cai
735/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 735/QĐ-UBND năm 2014 phân công công tác thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng khóa VIII (nhiệm kỳ 2011 - 2016)
06/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 06/2014/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Nội vụ tỉnh Yên Bái
488/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 488/QĐ-UBND năm 2014 phân công nhiệm vụ các thành viên Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Bắc Kạn
1511/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1511/QĐ-UBND năm 2014 tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội
05/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2014/QĐ-UBND về tổ chức và hoạt động của Hạt Kiểm lâm Khu Bảo tồn Thiên nhiên – Văn hóa Đồng Nai
293/QĐ-UBND
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 293/QĐ-UBND năm 2014 sáp nhập Phòng chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái
647/QĐ-UBND
Ngày ban hành 06/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 647/QĐ-UBND năm 2014 quy định vị trí, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm dịch vụ hỗ trợ đầu tư Vĩnh Phúc thuộc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc
569/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 569/QĐ-UBND năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Trung tâm Phát triển quỹ đất Thanh Hóa
1175/QĐ-UBND
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1175/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Hội đồng quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ Hà Nội
300/QĐ-TTg
Ngày ban hành 27/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 300/QĐ-TTg năm 2014 thành lập Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển quốc gia về công nghệ mở trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ do Thủ tướng Chính phủ ban hành
03/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2014/QĐ-UBND về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và mối quan hệ công tác của Trung tâm Phát triển Quỹ nhà và đất tỉnh Bạc Liêu
468/QĐ-BYT
Ngày ban hành 10/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 468/QĐ-BYT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Y tế dự phòng do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
458/QĐ-BYT
Ngày ban hành 08/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 458/QĐ-BYT năm 2014 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế
188/QĐ-TTg
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 188/QĐ-TTg năm 2014 bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo cấp Nhà nước về xác định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin do Thủ tướng Chính phủ ban hành
457/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 457/QĐ-UBND năm 2014 kiện toàn Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Nghệ An
2342/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2342/QĐ-UBND năm 2013 Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật thành phố Hải Phòng
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940