tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Hôn nhân và Gia đình

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
873/QĐ-UBND
Ngày ban hành 01/06/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 873/QĐ-UBND năm 2015 chuyển giao nguyên trạng Trung tâm Dân số - kế hoạch hóa gia đình cấp huyện trực thuộc Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Sở Y tế về Ủy ban nhân dân cấp huyện quản lý do tỉnh Yên Bái ban hành
257/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 20/05/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 257/QĐ-UBDT năm 2015 về Kế hoạch thực hiện Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc ban hành
374/QĐ-UBND
Ngày ban hành 10/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 374/QĐ-UBND 2015 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Hôn nhân gia đình Khánh Hòa
1900/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1900/QĐ-UBND năm 2014 về việc ban hành quy chế phối hợp giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh long ban hành
32/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 03/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 32/2014/QĐ-UBND Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Yên Bái
26/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 05/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 26/2014/QĐ-UBND về Quy chế phối hợp liên ngành giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bến Tre
1725/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1725/QĐ-UBND năm 2014 về kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn tỉnh Tây Ninh đến năm 2020
68/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
52/2014/QH13
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật hôn nhân và gia đình số 52/2014/QH13 của Quốc hội
10/CT-UBND
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 10/CT-UBND năm 2014 tiếp tục thực hiện chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình do tỉnh Quảng Nam ban hành
867/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 867/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế phối hợp liên ngành về giải quyết việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bình Phước
1835/QĐ-BTP
Ngày ban hành 16/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1835/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Tổ công tác liên ngành bảo đảm thực thi Công ước Lahay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế
14/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 06/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2012/NQ-HĐND bãi bỏ quy định về lệ phí đăng ký nuôi con nuôi tại Nghị quyết 14/2008/NQ-HĐND về mức thu lệ phí đăng ký hộ tịch do Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Phước khóa VIII, kỳ họp thứ 4 ban hành
2744/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2744/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc phê duyệt Chương trình phối hợp chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện “Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2030”
288/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 288/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc ban hành Quy chế hoạt động của Tổ công tác liên ngành về vấn đề kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài
01/2006/QĐ-UBDSGĐTE
Ngày ban hành 17/04/2006
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2006/QĐ-UBDSGĐTE ban hành Chiến lược truyền thông giáo dục chuyển đổi hành vi về dân số, sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Ủy ban Dân số Gia đình và Trẻ em ban hành
102/TB-VPCP
Ngày ban hành 20/06/2002
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo số 102/TB-VPCP về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về tình hình triển khai thực hiện Hiệp định Hợp tác về nuôi con nuôi giữa Việt Nam và Pháp do Văn phòng Chính phủ ban hành
77/2001/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/10/2001
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 77/2001/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết về đăng ký kết hôn theo ND 35/2000/QH10 về thi hành Luật Hôn nhân và gia đình
35/2000/QH10
Ngày ban hành 09/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 35/2000/QH10 Hướng dẫn thi hành Luật Hôn nhân và Gia đình của Quốc hội
22/2000/QH10
Ngày ban hành 08/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hôn nhân và Gia đình số 22/2000/QH10
6-TT/LN
Ngày ban hành 30/12/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền và giải quyết thủ tục giải quyết những việc ly hôn giữa các công dân Việt nam mà một bên ở nước chưa có Hiệp định tượng trợ tư pháp về các vấn đề hôn nhân và gia đình ở nước ta
21-LCT/HĐNN7
Ngày ban hành 29/12/1986
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hôn nhân và gia đình năm 1986
Khongso/2018/NQ
Ngày ban hành 01/11/1965
Hiệu lực Còn hiệu lực
Khuyến nghị về đồng ý kết hôn, độ tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1965
Khongso
Ngày ban hành 07/11/1962
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công ước về kết hôn tự nguyện, tuổi kết hôn tối thiểu và việc đăng ký kết hôn, 1962
2-SL
Ngày ban hành 29/12/1959
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Hôn nhân và gia đình năm 1959
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162