tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Kiểm toán

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
212/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 06/02/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 212/QĐ-KTNN năm 2015 về thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phòng thuộc Kiểm toán Nhà nước chuyên ngành III
719/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 719/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành đề cương, hồ sơ, biểu mẫu kiểm toán đối với cuộc kiểm toán chuyên đề khai thác và chế biến tài nguyên khoáng sản
05/2012/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 06/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán ngân sách Nhà nước
04/2012/QD-KTNN
Ngày ban hành 06/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán doanh nghiệp
02/2012/QD-KTNN
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2012/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia
03/2012/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2012/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán Dự án đầu tư xây dựng công trình
02/2012/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 04/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2012/QĐ-KTNN Ban hành Quy trình kiểm toán Chương trình mục tiêu Quốc gia
03/2011/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 09/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2011/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc ban hành quy chế thuê hoặc ủy thác doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán
1937/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 05/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1937/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc thành lập phòng quan hệ công chúng trực thuộc văn phòng Kiểm toán Nhà nước
16227/BTC-CĐKT
Ngày ban hành 29/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 16227/BTC-CĐKT về việc công khai lần 1 danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2012
499/QĐ-KTNN
Ngày ban hành 08/04/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 499/QĐ-KTNN của Kiểm toán Nhà nước về việc phân công nhiệm vụ lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước
3084/BTC-NSNN
Ngày ban hành 05/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3084/BTC-NSNN 2007 ghi chép báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán Nhà nước
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940