tư vấn pháp luật

Văn bản luật lĩnh vực Tài chính

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
KHONGSO
Ngày ban hành 03/11/2015
Hiệu lực Không xác định
Thông tư tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của tổ chức tài chính vi mô
30/2015/QĐ-TTg
Ngày ban hành 31/07/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30/2015/QĐ-TTg Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý tài chính đối với ngân hàng chính sách xã hội
06/CT-TTg
Ngày ban hành 21/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai, lụt, bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2012
194/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 17/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 194/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 124/2012/TT-BTC ngày 30/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 45/2007/NĐ-CP ngày 27/03/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Nghị định 123/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Thông tư 125/2012/TT-BTC ngày 30/07
29/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 29/2014/NQ-HĐND phê chuẩn quyết toán thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Cao Bằng, chi ngân sách địa phương năm 2013
123/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 11/12/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 123/2014/NQ-HĐND quy định mức chi đối với một số nội dung chi có tính chất đặc thù thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở và hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Gia Lai
45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT
Ngày ban hành 27/11/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 45/2014/TTLT-BCT-BTC-BKHĐT của Bộ Tài chính-Bộ Công thương-Bộ Kế hoạch và Đầu tư : Hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012 - 2015
14049/TCHQ-GSQL
Ngày ban hành 21/11/2014
Hiệu lực Không xác định
Công văn 14049/TCHQ-GSQL 2014 đưa mẫu địa chất ra nước ngoài
15/2014/CT-UBND
Ngày ban hành 20/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15/2014/CT-UBND chấn chỉnh công tác quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT
Ngày ban hành 22/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch 26/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGDĐT hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và thực hiện Dự án "Tăng cường hệ thống trợ giúp xã hội Việt Nam" vay vốn Ngân hàng Thế giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành
18/CT-UBND
Ngày ban hành 03/09/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 18/CT-UBND điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2014 do tỉnh Thanh Hóa ban hành
19/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 31/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19/2014/NQ-HĐND thông qua Kế hoạch thực hiện Đề án Bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2014 – 2020
14/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 17/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 14/2014/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng về phát hành trái phiếu chính quyền địa phương thành phố Hải Phòng giai đoạn 2015-2020
15/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15/2014/NQ-HĐND quy định mức thu, quản lý và sử dụng tiền phí, lệ phí thu được trên địa bàn tỉnh Tây Ninh
92/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 16/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/2014/NQ-HĐND về bảo đảm tài chính cho hoạt động phòng, chống HIV/AIDS giai đoạn 2014 - 2020 tỉnh Hà Tĩnh
1493/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1493/QĐ-UBND năm 2014 áp dụng hệ số quy đổi từ đá nguyên khối sang đá nguyên khai (lôca nổ mìn) đối với đá làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1316/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1316/QĐ-UBND giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính cho đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2014-2015
1335/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1335/QĐ-UBND năm 2014 điều hòa kế hoạch vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia việc làm và dạy nghề năm 2013 do tỉnh Bình Phước ban hành
1400/QĐ-UBND
Ngày ban hành 11/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1400/QĐ-UBND phê duyệt phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về tiền điện quý II năm 2014 của tỉnh Thanh Hóa
47/2014/TT-BTC
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 47/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện một số nội dung Quyết định số 03/2011/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế bảo lãnh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa vay vốn tại ngân hàng thương mại
12/2014/QĐ-UBND
Ngày ban hành 15/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 12/2014/QĐ-UBND thành lập Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Quảng Ngãi
347/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 347/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn Trái phiếu Chính phủ năm 2014 - tỉnh Bình Phước
304/QĐ-BTC
Ngày ban hành 17/02/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 304/QĐ-BTC năm 2014 phê duyệt Kế hoạch hành động trung hạn giai đoạn 2014-2016 thực hiện chiến lược tài chính đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
01/TB-KBNN
Ngày ban hành 02/01/2014
Hiệu lực Không xác định
Thông báo 01/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 01 năm 2012
192/2013/TTLT-BTC-BTP
Ngày ban hành 13/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư liên tịch số 192/2013/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tư pháp-Bộ Tài chính : Quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật và pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật
61/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 61/2013/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu và doanh nghiệp có vốn nhà nước
1131/QĐ-UBND
Ngày ban hành 13/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1131/QĐ-UBND năm 2013 phê duyệt kế hoạch đầu tư và trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện các Chương trình kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
1073/QĐ-NHNN
Ngày ban hành 10/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1073/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các ngân hàng
06/2013/UBTVQH13
Ngày ban hành 18/03/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh số 06/2013/UBTVQH13 của UBTVQH : Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối
2964/BTC-KBNN
Ngày ban hành 07/03/2013
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Công văn 2964/BTC-KBNN của Bộ Tài chính về việc thực hiện ngắt chuyển hệ thống TABMIS sang Môi trường dự phòng
21/2013/TT-BTC
Ngày ban hành 25/02/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC PHÍ NHẬP, XUẤT VÀ BẢO QUẢN HẠT GIỐNG RAU DỰ TRỮ QUỐC GIA DO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN QUẢN LÝ
234/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ GIAO DỊCH TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ, TRÁI PHIẾU ĐƯỢC CHÍNH PHỦ BẢO LÃNH VÀ TRÁI PHIẾU CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
477/TB-BTC
Ngày ban hành 19/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 477/TB-BTC kết luận của Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn tại buổi làm việc với Cục Hải quan và Cục thuế tỉnh Đồng Nai về đánh giá tình hình thực hiện thu ngân sách nhà nước năm 2012, dự toán năm 2013 do Bộ Tài chính ban hành
190/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 09/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 190/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam
165/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 09/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 165/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 226/2010/TT-BTC quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.
165/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 08/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 165/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 226/2010/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với các tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
2396/QĐ-BTC
Ngày ban hành 26/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2396/QĐ-BTC của BTC về việc ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch thực hiện công tác quản lý tài chính, tài sản Nhà nước, đầu tư xây dựng, kiểm tra, kiểm toán nội bộ giai đoạn 2011-2015
2494/TB-KBNN
Ngày ban hành 04/09/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông báo 2494/TB-KBNN của Kho bạc Nhà nước về tỷ giá hạch toán ngoại tệ tháng 9 năm 2012
11647/BTC-ĐT
Ngày ban hành 30/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 11647/BTC-ĐT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ kế hoạch năm 2012
2016/QĐ-BTC
Ngày ban hành 13/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2016/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính đối với Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Bộ Tài chính, Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng của các Tổng cục.
952/QĐ-TTg
Ngày ban hành 26/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 952/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn
1681/QĐ-BTC
Ngày ban hành 04/07/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1681/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí cho hệ thống hóa VBQPPL trong các CQHC, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính
8605/BTC-QLG
Ngày ban hành 27/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 8605/BTC-QLG của Bộ Tài chính về việc công bố giá mua thóc định hướng vụ Hè Thu năm 2012
96/2012/TT-BTC
Ngày ban hành 08/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư số 96/2012/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ giá điện đối với dự án điện gió nối lưới
7248/BTC-QLCS
Ngày ban hành 30/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 7248/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai thực hiện Quyết định 86/2010/QĐ-TTg và Thông tư 81/2011/TT-BTC
1308/QĐ-BTC
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1308/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình cấp và quản lý bảo lãnh Chính phủ của Bộ Tài chính
6763/BTC-KHTC
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6763/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ áp dụng chỉ định thầu
6763/BTC-KHTC
Ngày ban hành 21/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 6763/BTC-KHTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện mua sắm hàng hóa, dịch vụ áp dụng chỉ định thầu
3397/VPCP-QHQT
Ngày ban hành 16/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 3397/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc đàm phán với Ngân hàng Phát triển Châu Á về khoản vay cho Chương trình Phát triển tài chính vi mô - Tiểu chương trình 1
2121/BNN-TC
Ngày ban hành 07/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Công văn 2121/BNN-TC của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện chế độ báo cáo thống kê lao động, thu nhập và báo cáo tài chính
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940