tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Chương trình

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
3757/CTPH-BLĐTBXH-BYT
Ngày ban hành 09/10/2014
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 3757/CTPH-BLĐTBXH-BYT năm 2014 phối hợp thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới nhằm kiểm soát tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2014 đến 2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Y tế ban hành
937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Không xác định
Chương trình 937/CTPH-TLĐ-MTTW-BLĐTBXH-BHXH-TTCP năm 2014 phối hợp giám sát việc thực hiện pháp luật về bảo hiểm xã hội trong các loại hình doanh nghiệp do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam - Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam - Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội - Thanh tra Chính phủ - Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
299/CTr-TLĐ
Ngày ban hành 17/03/2014
Hiệu lực Không xác định
Chương trình hành động 299/CTr-TLĐ năm 2014 thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ban hành
738/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 22/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình hành động 738/BGTVT-KHĐT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải
373/CTr-BHXH
Ngày ban hành 17/01/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 373/CTr-BHXH triển khai công tác tuyên truyền thực hiện Nghị quyết 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020” do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành
4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN
Ngày ban hành 27/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 4646/CTPH-BVHTTDL-HLHPNVN phối hợp giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đẩy mạnh công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững giai đoạn 2012-2015
993/CTr-BYT-BGDĐT
Ngày ban hành 16/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 993/CTr-BYT-BGDĐT phối hợp giữa Bộ Y tế và bộ Giáo dục và Đào tạo về bảo vệ, giáo dục và chăm sóc sức khỏe trẻ em, học sinh, sinh viên trong cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, giai đoạn 2012-2020
12/CTPH-TCDS
Ngày ban hành 24/04/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 12/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Hệ văn hóa – Đời sống – Khoa giáo (VOV2), Đài Tiếng nói Việt Nam thực hiện công tác Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 – 2015
04/CTPH-TCDS
Ngày ban hành 24/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 04/CTPH-TCDS phối hợp giữa Tổng cục dân số - Kế hoạch hóa gia đình, Bộ Y tế và Viện khoa học giáo dục Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo thực hiện công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình giai đoạn 2012 – 2015
397/BGTVT-KHĐT
Ngày ban hành 17/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 397/BGTVT-KHĐT thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2012 do Bộ Giao thông vận tải ban hành
252/CTPH-BVHTTDL-UBDT
Ngày ban hành 28/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình phối hợp 252/CTPH-BVHTTDL-UBDT về đẩy mạnh hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số - miền núi giai đoạn 2011 - 2015 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch - Ủy ban Dân tộc ban hành
309/CTR-UBTVQH12
Ngày ban hành 04/01/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình số 309/CTR-UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội : Chương trình công tác năm 2010 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
03/CTR-UBND
Ngày ban hành 17/12/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình số 03/CTR-UBND của UBND Tỉnh An Giang : CHƯƠNG TRÌNH BẢO TỒN VÀ PHÁT TRIỂN LÀNG NGHỀ TTCN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2008-2010 VÀ TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2020.
191/CTPH-UBDT-LMHTXVN
Ngày ban hành 27/03/2007
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình phối hợp số 191/CTPH-UBDT-LMHTXVN về việc hỗ trợ giúp đỡ đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thực hiện các chương trình kinh tế xã hội do Ủy ban Dân tộc và Liên minh Hợp tác xã Việt Nam ban hành
02/2005/CT-BGD
Ngày ban hành 31/01/2005
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 02/2005/CT-BGD
07/2004/CT-BYT
Ngày ban hành 11/10/2004
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 07/2004/CT-BYT
19/2000/CT-BGD&ĐT
Ngày ban hành 18/06/2000
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị số 19/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo : Tăng cường công tác chỉ đạo kỳ thi tuyển sinh vào các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp năm 2000
26/1999/CT-TTg
Ngày ban hành 08/09/1999
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chương trình 26/1999/CT-TTg
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162