tư vấn pháp luật

Văn bản thuộc loại Nghị định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
06/2014/NQ-HĐND
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 06/2014/NQ-HĐND về chế độ hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho người đồng bào dân tộc thiểu số không thuộc vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa
68/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 09/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 68/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 3 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm
67/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 67/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về một số chính sách phát triển thủy sản
66/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 66/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai
65/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 01/07/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 65/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2013
64/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 64/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiếp công dân
63/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành mốt số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
62/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 62/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", "Nghệ nhân ưu tú" trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể
60/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 60/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về hoạt động in
61/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 61/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ quy định về một số cơ chế tài chính ngân sách đặc thù đối với thành phố Hồ Chí Minh
58/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 58/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ
59/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường
57/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 16/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 57/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước
55/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 55/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Tiếng nói Việt Nam
56/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 56/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 18/2012/NĐ-CP ngày 13 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ về Quỹ bảo trì đường bộ
54/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 54/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Tư pháp
53/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 53/2014/NĐ-CP cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến xây dựng chính sách pháp luật lao động
53/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 53/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
52/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 23/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 52/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định điều kiện, thủ tục cấp giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm của doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm
51/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 21/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 51/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển
50/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 50/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý dự trữ ngoại hối nhà nước
49/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 20/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 49/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quyết định của chủ sở hữu
48/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 19/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 48/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh
47/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 47/2014/NĐ-CP quy định về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
45/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định 45/2014/NĐ-CP Quy định về tiền sử dụng đất
46/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
43/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai
44/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 15/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 44/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về giá đất
42/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
41/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 13/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 41/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
40/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 12/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 40/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định việc sử dụng, trọng dụng cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ
39/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 39/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về hoạt động của công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính
38/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 06/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 38/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soát của Công ước Cấm phát triển, sản xuất, tàng trữ, sử dụng và phá hủy vũ khí hóa học
37/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 05/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 37/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
35/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Không xác định
Nghị định số 35/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường
36/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 36/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về nuôi, chế biến và xuất khẩu sản phẩm cá Tra
34/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 29/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 34/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Quy chế khu vực biên giới đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam
33/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 26/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 33/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra quốc phòng
32/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 22/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 32/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
31/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 18/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 31/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú
30/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 30/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về điều kiện kinh doanh vận tải biển và dịch vụ hỗ trợ vận tải biển
28/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 28/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam
29/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 10/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 29/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về thẩm quyền, thủ tục xác lập quyền sở hữu của Nhà nước về tài sản và quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
25/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 25/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định về phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật khác có sử dụng công nghệ cao
26/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 26/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
27/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 07/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
24/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 04/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 24/2014/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ : Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
23/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 03/04/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 23/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia
20/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 24/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 20/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ
19/2014/NĐ-CP
Ngày ban hành 14/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị định số 19/2014/NĐ-CP của Chính phủ : Ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940