Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
37/QĐ-VKSTC
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-VKSTC 2018 Quy chế quản lý hoạt động đối ngoại trong ngành Kiểm sát nhân dân
216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Danh mục văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Tây Ninh
08/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 08/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 47/2009/QĐ-UBND an toàn thực phẩm lao động Bình Phước
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND giải quyết thủ tục hành chính đầu tư ngoài Khu Kinh tế Quảng Trị
127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 25/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 127/QĐ-TTg 2018 phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch xây dựng vùng Gia Lai đến 2035
163/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 163/QĐ-BGTVT 2018 chức năng Tổ chức tham mưu giúp việc Bộ Giao thông vận tải
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 49/2014/QĐ-UBND Long An
166/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 166/QĐ-BGTVT 2018 phân công nhiệm vụ lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải
94/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-UBND 2018 Danh mục 24 thủ tục hành chính Dược phẩm Sở Y tế Tuyên Quang
21/QĐ-BCĐCTPTLN
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 21/QĐ-BCĐCTPTLN 2018 Quy chế làm việc Ban Chỉ đạo nhà nước về phát triển Lâm nghiệp
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND Quy chế đảm bảo an toàn thông tin cơ quan nhà nước Hồ Chí Minh
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế phối hợp quản lý cụm công nghiệp Long An
162/QĐ-BTP
Ngày ban hành 24/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 162/QĐ-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch công tác Cục Kiểm tra văn bản pháp luật
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND thực hiện phân cấp quyết định đầu tư Vĩnh Phúc
123/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 123/QĐ-TTg 2018 thí điểm thành lập Ban Quản lý An toàn thực phẩm Bắc Ninh
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND sửa đổi 51/2013/QĐ-UBND các khoản thu khác cơ sở giáo dục Hà Nội
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND bồi thường hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất Hoà Bình
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND Quy chế tổ chức hoạt động Phòng Tài nguyên Củ Chi Hồ Chí Minh
57/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-UBND 2018 Chương trình bảo đảm cấp nước an toàn nông thôn Điện Biên
06/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-UBND Quy chế dân chủ trong tái định cư khi thu hồi đất Hòa Bình
05/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Học viện Hành chính Quốc gia
06/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 06/2018/QĐ-TTg chức năng nhiệm vụ cơ cấu Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam
373/QĐ-BCA-V19
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 373/QĐ-BCA-V19 2018 Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp luật
03/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-TTg cơ cấu tổ chức của Tổng cục Khí tượng Thủy văn thuộc Bộ tài nguyên
04/2018/QĐ-TTG
Ngày ban hành 23/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-TTg quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 34/2010/QĐ-UBND Quy định chế độ công tác phí Quảng Ngãi
152/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 152/QĐ-BTP 2018 quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn Vụ Tổ chức cán bộ
117/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 117/QĐ-TTg 2018 mức lãi suất cho vay ưu đãi theo Nghị định 100/2015/NĐ-CP
149/QĐ-BTP
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 149/QĐ-BTP 2018 phê duyệt Kế hoạch công tác của Vụ Tổ chức cán bộ
09/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 09/2018/QĐ-UBND Quy định quản lý khai thác và bảo trì công trình đường bộ Điện Biên
55/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-UBND 2018 thủ tục hành chính Thi đua khen thưởng tôn giáo Sở Nội vụ Điện Biên
56/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 56/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm Điện Biên
07/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 07/2018/QĐ-UBND mức hỗ trợ người làm nhiệm vụ trưng bày tại điểm Bưu điện xã Huế
118/QĐ-TTG
Ngày ban hành 22/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 118/QĐ-TTg 2018 xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho địa phương dịp Tết
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 21/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND Phân cấp cấp Giấy phép kinh doanh karaoke Lạng Sơn
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 20/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định thời hạn phê chuẩn quyết toán ngân sách Lạng Sơn
170/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 170/QĐ-UBND 2018 sửa đổi Quyết định 2581/QĐ-UBND Bình Định
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND quy định giá dịch vụ sử dụng đò Đồng Tháp
01/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Quyết định 01/2018/QĐ-UBND danh mục nghề mức chi phí đào tạo người khuyết tật Thanh Hóa
15/QĐ-HQLC
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 15/QĐ-HQLC 2018 quy định trách nhiệm quản lý địa bàn hải quan Lào Cai
84/QĐ-TTG
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 84/QĐ-TTg 2018 phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam
04/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 04/2018/QĐ-UBND bãi bỏ 20/2014/QĐ-UBND và 37/2014/QĐ-UBND Long An
03/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 03/2018/QĐ-UBND quy định bảng giá tính thuế tài nguyên Đồng Tháp
175/QĐ-UBND
Ngày ban hành 19/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 175/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch thực hiện Chương trình Phát triển thanh niên Bình Định
05/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 05/2018/QĐ-UBND quản lý vận hành bảo dưỡng công trình sử dụng vốn 135 Nghệ An
216/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 216/QĐ-UBND 2018 Kế hoạch xác định Chỉ số cải cách hành chính Nghệ An 2017
02/2018/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 02/2018/QĐ-UBND nội dung chi mức hỗ trợ cho hoạt động khuyến nông Hà Nam
85/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 85/QĐ-UBND 2018 phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp Bắc Giang
94/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 94/QĐ-UBND 2018 kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính Lâm Đồng
111/QĐ-UBND
Ngày ban hành 18/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 111/QĐ-UBND 2018 công bố thủ tục hành chính thuộc quản lý Sở Nông nghiệp Hòa Bình
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162