Văn bản thuộc loại Quyết định

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
2283/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2283/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Điều lệ Hiệp hội doanh nghiệp Bắc Giang
45/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 45/2017/QĐ-UBND biện pháp quản lý thuế hoạt động kinh doanh vận tải Bắc Giang
52/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 52/2017/QĐ-UBND Quy định phân công phân cấp bảo trì công trình xây dựng Bắc Kạn
55/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/2017/QĐ-UBND kết quả thẩm định quyết toán nguồn vốn đầu tư ngân sách Bắc Kạn
4935/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4935/QĐ-UBND 2017 phê duyệt bổ sung điểm đấu nối vào tuyến tỉnh lộ Bình Định
4959/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4959/QĐ-UBND 2017 thực hiện Chiến lược quốc gia phát triển ngành Dược Bình Định
3450/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3450/QĐ-UBND 2017 công bố số liệu Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch Bình Phước
61/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 61/2017/QĐ-UBND Quy định công tác thi đua khen thưởng Bình Phước
82/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 82/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban tỉnh Quảng Ngãi
3104/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3104/QĐ-UBND 2017 công bố kết quả đánh giá xếp loại công tác cải cách hành chính Huế
3105/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3105/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Ủy ban huyện Huế
2180/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2180/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Cà Mau
49/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 49/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất nhỏ lẻ Lâm Đồng
69/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 69/2017/QĐ-UBND quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động Ban Thanh tra Long An
818/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm tra hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2018
5409/QĐ-BVHTTDL
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5409/QĐ-BVHTTDL 2017 chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Cục Điện ảnh
2152/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2152/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử phiên bản 1.0 Cà Mau
3464/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3464/QĐ-UBND 2017 kế hoạch vốn đầu tư công nguồn ngân sách Trung ương Bình Phước
3931/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3931/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp huyện An Giang
2458/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2458/QĐ-BTTTT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Bộ Thông tin Truyền thông 2018
40/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 40/2017/QĐ-UBND Bảng giá tính thuế tài nguyên Điện Biên
2475/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2475/QĐ-BTTTT 2017 Mã bưu chính quốc gia
5891/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5891/QĐ-BYT 2017 kế hoạch cải cách hành chính
3700/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3700/QĐ-BGTVT 2017 Quy hoạch tổng thể Trung tâm đăng kiểm kiểm định xe cơ giới
3699/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3699/QĐ-BGTVT 2017 phê duyệt Quy hoạch chi tiết khu bến cảng biển Cửa Lò Nghệ An
2129/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2129/QĐ-TTg 2017 Phương án cơ cấu lại Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
3107/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3107/QĐ-UBND 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Huế
2130/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2130/QĐ-TTg 2017 kế hoạch vốn nước ngoài nguồn ngân sách đầu tư công trung hạn
2131/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2131/QĐ-TTg 2017 đầu tư vốn ngân sách nhà nước 2018
60/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 60/2017/QĐ-UBND phân cấp quản lý hệ thống đường giao thông nông thôn Bắc Kạn
67/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 67/2017/QĐ-UBND Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức Hồ Chí Minh
100/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 100/2017/QĐ-UBND Quy chế quản lý bảo đảm an toàn đập của hồ chứa nước An Giang
51/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 51/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực Tư pháp Bắc Kạn
820/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2018
3947/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3947/QĐ-UBND 2017 Kế hoạch đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức viên chức An Giang
2095/QĐ-LĐTBXH
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2095/QĐ-LĐTBXH 2017 giao nhiệm vụ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật
2468/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2468/QĐ-BTTTT 2017 phê duyệt Kiến trúc Bộ Thông tin điện tử phiên bản 1.0
5877/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5877/QĐ-BYT 2017 triển khai dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con tại các cơ sở y tế
3420/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3420/QĐ-UBND 2017 giao kế hoạch phát triển kinh tế xã hội Bình Phước 2018
6062/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 6062/QĐ-BYT 2017 Tiêu chí phân tuyến chuyên môn kỹ thuật cơ sở khám bệnh tư nhân
39/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 39/2017/QĐ-UBND giá sản phẩm dịch vụ chuyển từ phí sang giá dịch vụ Điện Biên
3939/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3939/QĐ-UBND 2017 phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin An Giang 2018
2689/QĐ-BTP
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2689/QĐ-BTP 2017 Kế hoạch Cải cách hành chính
2127/QĐ-TTG
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2127/QĐ-TTg 2017 phê duyệt Quy hoạch tổng thể Khu du lịch quốc gia Vịnh Xuân Đài
3827/QĐ-BKHCN
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 3827/QĐ-BKHCN 2017 chuẩn đo lường quốc gia chỉ định tổ chức giữ chuẩn quốc gia
50/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 50/2017/QĐ-UBND Quy định tổ chức quản lý công bố hoạt động của bãi đỗ xe Sóc Trăng
1354/QĐ-BXD
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1354/QĐ-BXD 2017 suất vốn đầu tư xây dựng mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt
2447/QĐ-BTTTT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2447/QĐ-BTTTT 2017 sửa đổi 1178/QĐ-BTTTT chuyển mạng thông tin di động
5859/QĐ-BYT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 5859/QĐ-BYT 2017 công bố Danh mục thuốc biệt dược gốc Đợt 18
31/2017/QĐ-UBND
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 31/2017/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật Ủy ban nhân dân Yên Bái
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162