tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Đỗ Văn Chiến

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
75/KH-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 75/KH-UBDT 2018 triển khai xác định chỉ số cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2017
13/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 13/QĐ-UBDT 2018 Quy chế tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
14/QĐ-UBNDT
Ngày ban hành 26/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 14/QĐ-UBNDT 2018 Nội quy tiếp công dân của Ủy ban Dân tộc
820/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 820/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch cải cách hành chính Ủy ban Dân tộc 2018
779/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 779/QĐ-UBDT 2017 giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước
57/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 57/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Văn phòng Điều phối Chương trình 135 2017
42/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 09/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 42/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Tổ chức cán bộ thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
37/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 06/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
08/BC-UBDT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 08/BC-UBDT tổng kết công tác dân tộc triển khai nhiệm vụ 2016 2017
36/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 36/QĐ-UBDT Chương trình thực hiện 01/NQ-CP phát triển kinh tế xã hội dự toán ngân sách 2017
17/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 12/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 17/QĐ-UBDT công bố thủ tục hành chính mới phạm vi chức năng quản lý Ủy ban Dân tộc 2017
633/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 15/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 633/QĐ-UBDT kế hoạch thực hiện giảm thiểu tình trạng tảo hôn hôn nhân cận huyết 2016
627/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 11/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 627/QĐ-UBDT giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước 2016
524/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 524/QĐ-UBDT thành lập Viện Chiến lược và Chính sách dân tộc thuộc Học viện Dân tộc 2016
518/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 518/QĐ-UBDT Trung tâm Tư vấn chuyển giao khoa học công nghệ bảo vệ môi trường 2016
523/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 523/QĐ-UBDT Trung tâm Hỗ trợ đào tạo phát triển nhân lực vùng dân tộc miền núi 2016
519/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 519/QĐ-UBDT Trung tâm Bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc thuộc Học viện Dân tộc 2016
521/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 521/QĐ-UBDT thành lập Trung tâm Thông tin Thư viện thuộc Học viện Dân tộc 2016
520/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 520/QĐ-UBDT thành lập Viện Nghiên cứu văn hóa dân tộc thuộc Học viện Dân tộc 2016
522/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 10/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 522/QĐ-UBDT Tạp chí Nghiên cứu dân tộc thuộc Học viện Dân tộc 2016
507/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 507/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Học viện Dân tộc 2016
504/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 504/QĐ-UBDT thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng thuộc ủy ban dân tộc 2016
504/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 504/QĐ-UBDT thành lập ban quản lý dự án chuyên ngành xây dựng thuộc ủy ban dân tộc 2016
507/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 26/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 507/QĐ-UBDT chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu của Học viện Dân tộc 2016
500/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 500/QĐ-UBDT kế hoạch bồi dưỡng kiến thức tin học 2016
501/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 501/QĐ-UBDT kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc 2016
500/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 500/QĐ-UBDT kế hoạch bồi dưỡng kiến thức tin học 2016
501/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 501/QĐ-UBDT kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc 2016
502/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/09/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 502/QĐ-UBDT chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật 2016
376/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 08/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 376/QĐ-UBDT điều chỉnh giảm tảo hôn hôn nhân cận huyết thống vùng dân tộc thiểu số 2016
371/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 06/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 371/QĐ-UBDT điều chỉnh nhiệm vụ kế hoạch công tác 2016
323/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 323/QĐ-UBDT chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2016
320/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 320/QĐ-UBDT danh mục nhiệm vụ theo chức năng Viện Dân tộc 2017 2016
598/UBDT-KHTC
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 598/UBDT-KHTC báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 2016
318/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 21/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 318/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin 2016
563/UBDT-KHTC
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 563/UBDT-KHTC góp ý dự thảo chương trình triển khai Nghị quyết phát triển kinh tế xã hội 5 2016
269/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 31/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 269/QĐ-UBDT thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia chính sách dân tộc 2016
236/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 236/QĐ-UBDT chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc XII
200/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 05/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 200/QĐ-UBDT thực hiện Quyết định 1557/QĐ-TTg phát triển đồng bào dân tộc thiểu số 2016
47/BC-UBDT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 47/BC-UBDT tổng kết thi hành pháp lệnh công an xã 2016
143/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 04/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 143/QĐ-UBDT cập nhật văn bản cơ sở dữ liệu quốc gia về pháp luật 2016
45/BC-UBDT
Ngày ban hành 30/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 45/BC-UBDT 5 năm tổ chức quản lý hội nghị thảo quốc tế 76/2010/QĐ-TTg 2016
122/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 28/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 122/QĐ-UBDT kịch bản phim phóng sự tài liệu chặng đường vẻ vang 70 năm công tác dân tộc 2016
114/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 25/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 114/QĐ-UBDT tuyên truyền phổ biến pháp luật cán bộ dân tộc đồng bào 2016
108/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 108/QĐ-UBDT giao chỉ tiêu đào tạo bồi dưỡng cán bộ công chức Nhà nước 2016
39/BC-UBDT
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Báo cáo 39/BC-UBDT chương trình phối hợp công tác ủy ban dân tộc bộ tư pháp 2015 2016
30/BC-UBDT
Ngày ban hành 09/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 30/BC-UBDT tình hình hợp tác quốc tế về pháp luật năm 2015 2016
58/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 04/02/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 58/QĐ-UBDT Danh mục văn bản pháp luật hết hiệu lực Ủy ban Dân tộc năm 2015 2016
42/UBDT-PC
Ngày ban hành 14/01/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 42/UBDT- PC pháp điển văn bản quy phạm pháp luật thuộc đề mục công tác dân tộc
660/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 27/11/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 660/QĐ-UBDT thủ tục hành chính được chuẩn hoá thuộc quản lý nhà nước uỷ ban Dân tộc 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162