tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Sơn Hải

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
37/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 01/02/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 37/QĐ-UBDT 2018 Danh mục văn bản quy phạm hết hiệu lực lĩnh vực quản lý nhà nước
817/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 817/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật của Ủy ban Dân tộc
818/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 818/QĐ-UBDT 2017 Kế hoạch kiểm tra hợp nhất văn bản quy phạm pháp luật 2018
72/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 72/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Pháp chế thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
73/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 73/QĐ-UBDT hoạt động Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
68/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 68/QĐ-UBDT Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác Nhà khách Dân tộc 2017
71/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 71/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Vụ Địa phương III thực hiện nhiệm vụ công tác 2017
55/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 22/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 55/QĐ-UBDT Kế hoạch hoạt động Ban Quản lý dự án đầu tư chuyên ngành xây dựng 2017
53/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 21/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 53/QĐ-UBDT công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ 2017
18/BC-UBDT
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 18/BC-UBDT tình hình thực hiện hoạt động đấu thầu 2016 2017
17/BC-UBDT
Ngày ban hành 17/02/2017
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 17/BC-UBDT công tác kiểm tra xử lý rà soát văn bản quy phạm pháp luật 2016 2017
160/BC-UBDT
Ngày ban hành 09/12/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 160/BC-UBDT công tác kiểm soát thủ tục hành chính Ủy ban Dân tộc 2016
583/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 31/10/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 583/QĐ-UBDT gặp mặt cán bộ lão thành người có uy tín dân tộc thiểu số miền Tây Nam Bộ 2016
975/UBDT-KHTC
Ngày ban hành 07/10/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 975/UBDT-KHTC triển khai chế độ báo cáo thống kê công tác dân tộc 2016
127/BC-UBDT
Ngày ban hành 30/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 127/BC-UBDT kinh tế xã hội miền núi chính sách dân tộc nhiệm vụ 2017 2016
120/BC-UBDT
Ngày ban hành 16/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 120/BC-UBDT công tác bồi thường nhà nước 2016
119/BC-UBDT
Ngày ban hành 15/09/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 119/BC-UBDT 05 năm Nghị định 55/2011/NĐ-CP nhiệm vụ quyền hạn tổ chức pháp chế 2016
460/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 18/08/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 460/QĐ-UBDT phê duyệt kế hoạch triển khai thi hành Luật tiếp cận thông tin 2016
93/BC-UBDT
Ngày ban hành 13/07/2016
Hiệu lực Không xác định
Kế hoạch 93/BC-UBDT sơ kết Kế hoạch đơn giản hóa thủ tục hành chính 2016
88/BC-UBDT
Ngày ban hành 30/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 88/BC-UBDT củng cố nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phổ biến giáo dục pháp luật 2016
576/UBDT-PC
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 576/UBDT-PC góp ý kiến Dự thảo Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước 2016
577/UBDT-PC
Ngày ban hành 17/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 577/UBDT-PC góp ý kiến dự thảo Dự thảo Nghị định Pháp lệnh Quản lý thị trường 2016
72/BC-UBDT
Ngày ban hành 16/06/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 72/BC-UBDT sơ kết thực hiện Luật phổ biến giáo dục pháp luật tổng kết thực hiện 409/QĐ-TTg 2016
173/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 15/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 173/QĐ-UBDT duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị hội thảo nghiệp vụ thống kê công tác dân tộc 2016
150/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 05/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 150/QĐ-UBDT phê duyệt định mức xuất bản phát hành báo dân tộc phát triển 2016
267/UBDT-KHTC
Ngày ban hành 01/04/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 267/UBDT-KHTC xử lý nhà ở hộ gia đình trong khuôn viên trụ sở cơ quan đơn vị doanh nghiệp 2016
112/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 24/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 112/QĐ-UBDT chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2016
103/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 23/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 103/QĐ-UBDT tiếp nhận viện trợ phi dự án tổ chức stichting oxfam novib Hà Lan tài trợ 2016
102/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 18/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 102/QĐ-UBDT giao bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước 2016
180/UBDT-KHTC
Ngày ban hành 10/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Công văn 180/UBDT-KHTC công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước 2016
28/BC-UBDT
Ngày ban hành 08/03/2016
Hiệu lực Không xác định
Báo cáo 28/BC-UBDT thực hành tiết kiệm chống lãng phí 2015 2016
602/QĐ-UBDT
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Quyết định 602/QĐ-UBDT phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng học viện dân tộc 2015
1205/UBDT-KHTC
Ngày ban hành 29/10/2015
Hiệu lực Không xác định
Công văn 1205/UBDT-KHTC góp ý dự thảo Thông tư quy định chi tiết đào tạo bồi dưỡng về đấu thầu 2015
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940