tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Lê Vĩnh Tân

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
02/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 02/2018/TT-BNV mã số chức danh nghề nghiệp viên chức công nghệ thông tin
28/QĐ-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 28/QĐ-BNV 2018 kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức trong các cơ quan nhà nước
01/2018/TT-BNV
Ngày ban hành 08/01/2018
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2018/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 101/2017/NĐ-CP bồi dưỡng cán bộ công chức
09/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 29/12/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 09/2017/TT-BNV sửa đổi Thông tư 04/2012/TT-BNV tổ chức hoạt động của thôn tổ dân phố
2948/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 2948/QĐ-BNV 2017 Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ cơ quan ngang bộ
669/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/02/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 669/QĐ-BNV Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ một phần 2017
01/2017/TT-BNV
Ngày ban hành 24/01/2017
Hiệu lực Chưa có hiệu lực
Thông tư 01/2017/TT-BNV phụ cấp chức vụ lãnh đạo đối Đội trưởng Phó Đội nghiệp vụ thanh tra Giao thông
4194/QĐ-BNV
Ngày ban hành 22/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 4194/QĐ-BNV phê duyệt Kế hoạch thanh tra kiểm tra năm 2017 2016
1668/QĐ-BNV
Ngày ban hành 28/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1668/QĐ-BNV kiện toàn ban chỉ đạo hoàn thiện hiện đại hóa hồ sơ địa giới hành chính 2016
04/2016/TT-BNV
Ngày ban hành 10/06/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Thông tư 04/2016/TT-BNV hướng dẫn nội dung thanh tra chuyên ngành trong lĩnh vực tôn giáo
1412/QĐ-BNV
Ngày ban hành 25/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 1412/QĐ-BN chương trình ngành Nội vụ thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc 2016
916/QĐ-BNV
Ngày ban hành 20/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 916/QĐ-BNV Quy tắc ứng xử đạo đức nghề nghiệp viên chức ngành Lưu trữ 2016
601/QĐ-BNV
Ngày ban hành 06/04/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 601/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Vụ Kế hoạch Tài chính
323/QĐ-BNV
Ngày ban hành 16/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 323/QĐ-BNV chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Văn phòng Bộ 2016
139/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị Quyết 139/2013/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
134/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 134/2013/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2012
141/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 141/2013/NQ-HĐND thông qua Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2014
137/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 137/2013/NQ-HĐND thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển 03 năm (2013 – 2015) của tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ
144/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 144/NQ-HĐND năm 2013 thông qua Đề án công nhận thị trấn Thường Thới dự kiến, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp đạt tiêu chuẩn đô thị loại V
132/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 132/2013/NQ-HĐND về phương hướng, nhiệm vụ 2014 do tỉnh Đồng Tháp ban hành
138/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 138/2013/NQ-HĐND bổ sung danh mục dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn kèm theo Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành
133/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 133/2013/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ
136/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 136/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 13/NQ-HĐND về phân cấp nhiệm vụ chi đầu tư phát triển giữa ngân sách cấp tỉnh, ngân sách cấp huyện và ngân sách cấp xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp từ năm 2011
145/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 145/2013/NQ-HĐND quy định chính sách khuyến khích ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề; y tế; văn hóa, thể thao; môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
146/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 146/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2014
135/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 132/2013/NQ-HĐND phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước, phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2014 của tỉnh Đồng Tháp
140/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 140/2013/NQ-HĐND quy định chế độ hỗ trợ một lần đối với cán bộ được điều động, luân chuyển trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
142/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 142/2013/NQ-HĐND về Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đồng Tháp đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
143/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 143/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 16/2009/NQ-HĐND về chức danh, số lượng, chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở ấp, khóm thuộc tỉnh Đồng Tháp
147/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/12/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 147/NQ-HĐND năm 2013 về Chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp năm 2014
125/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 125/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 90/2012/NQ-HĐND thông qua Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp năm 2013
126/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 20/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 126/2013/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 71/2012/NQ-HĐND điều chỉnh danh mục dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng được sử dụng quỹ đất để tạo vốn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
113/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 113/NQ-HĐND năm 2013 về mức chi bồi dưỡng đối với lao động biểu diễn nghệ thuật Đoàn Văn công Đồng Tháp
119/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 119/2013/NQ-HĐND về công tác thi hành án dân sự giai đoạn 2013-2016 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
114/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 114/2013/NQ-HĐND quy định khung mức chi giải thưởng đối với hội thi, hội diễn thuộc lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
112/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 112/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
118/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 118/2013/NQ-HĐND thông qua Đề án nâng cao năng lực cán bộ chính quyền và công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2013 - 2015, định hướng đến năm 2020
107/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 107/2013/NQ-HĐND mức chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
116/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 116/2013/NQ-HĐND quy định hỗ trợ học phí đào tạo cho viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo, ngành Y tế do tỉnh Đồng Tháp ban hành
110/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 110/2013/NQ-HĐND Quy định mức thu, nộp, quản lý, sử dụng lệ phí đăng ký giao dịch bảo đảm, phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm và bãi bỏ, miễn thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
106/2013/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 106/2013/NQ-HĐND Quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ cho hoạt động Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đồng Tháp
117/NQ-HĐND
Ngày ban hành 05/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 117/NQ-HĐND năm 2013 về việc đặt mới tên đường nội ô thị trấn Mỹ An, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp
90/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 90/2012/NQ-HĐND thông qua Quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
97/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 97/2012/NQ-HĐND thông qua Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Đồng Tháp đến năm 2020
89/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 89/2012/NQ-HĐND phê chuẩn tổng quyết toán Ngân sách nhà nước tỉnh Đồng Tháp năm 2011
91/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 91/2012/NQ-HĐND về Quy định chế độ bồi dưỡng đối với cán bộ, công chức làm công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
88/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 88/2012/NQ-HĐND thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển 03 năm 2013 - 2015 và kế hoạch năm 2013 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do tỉnh Đồng Tháp quản lý và phân bổ
98/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 98/NQ-HĐND năm 2012 hủy bỏ một số nội dung Nghị quyết 06/2010/NQ.HĐND, 80/2012/NQ-HĐND và bãi bỏ Nghị quyết 113/2008/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành
93/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 93/2012/NQ-HĐND sửa đổi Nghị quyết 12/2010/NQ-HĐND về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách cho các sở, ban, ngành, đảng, đoàn thể cấp tỉnh và huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn từ năm 2011 của tỉnh Đồng Tháp ban hành
92/2012/NQ-HĐND
Ngày ban hành 08/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 92/2012/NQ-HĐND quy định mức tiền được trích từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162