tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
105-QĐ/TW
Ngày ban hành 19/12/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định 105-QĐ/TW 2017 phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm giới thiệu cán bộ ứng cử
08-NQ/TW
Ngày ban hành 16/01/2017
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết số 08-NQ/TW phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn 2017
05-NQ/TW
Ngày ban hành 01/11/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 05-NQ/TW chủ trương chính sách lớn nhằm đổi mới mô hình tăng trưởng sức cạnh tranh nền kinh tế
30-QĐ/TW
Ngày ban hành 26/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 30-QĐ/TW thi hành Chương VII VIII Điều lệ Đảng kiểm tra giám sát kỷ luật của Đảng 2016
29-QĐ/TW
Ngày ban hành 25/07/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quy định 29-QĐ/TW thi hành Điều lệ Đảng 2016
05-CT/TW
Ngày ban hành 15/05/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 05-CT/TW đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2016
01-CT/TW
Ngày ban hành 22/03/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01-CT/TW học tập triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII 2016
51-CT/TW
Ngày ban hành 04/01/2016
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 51-CT/TW lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
39-NQ/TW
Ngày ban hành 17/04/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 39-NQ/TW năm 2015 tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
38-NQ/TW
Ngày ban hành 12/01/2015
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 38-NQ/TW năm 2015 về Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI
37-NQ/TW
Ngày ban hành 09/10/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 37-NQ/TW năm 2014 về công tác lý luận và định hướng nghiên cứu đến năm 2030 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
50/2014/QH13
Ngày ban hành 18/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 của Quốc hội
33-NQ/TW
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 33-NQ/TW năm 2014 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
244-QĐ/TW
Ngày ban hành 09/06/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 244-QĐ/TW năm 2014 về Quy chế bầu cử trong Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
36-CT/TW
Ngày ban hành 30/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 36-CT/TW năm 2014 về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
32-NQ/TW
Ngày ban hành 26/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 32-NQ/TW năm 2014 tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý do Bộ Chính trị ban hành
31-NQ/TW
Ngày ban hành 14/05/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 31-NQ/TW năm 2014 về Hội nghị lần thứ chín Ban Chấp hành Trung ương khoá XI
30-NQ/TW
Ngày ban hành 12/03/2014
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 30-NQ/TW năm 2014 tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của công ty nông, lâm nghiệp do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
29-NQ/TW
Ngày ban hành 04/11/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 29-NQ/TW năm 2013 đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
74-KL/TW
Ngày ban hành 17/10/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 74-KL/TW về tình hình kinh tế - xã hội năm 2013 và nhiệm vụ năm 2014 và Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội XI về kinh tế - xã hội, trọng tâm là ba đột phá chiến lược gắn với tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
198-QĐ/TW
Ngày ban hành 18/09/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 198-QĐ/TW năm 2013 Quy chế về quan hệ công tác giữa Ban cán sự đảng Chính phủ với Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, với các đảng đoàn, ban cán sự đảng, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng ủy các đơn vị sự nghiệp Trung ương, các ban đảng Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
26-NQ/TW
Ngày ban hành 30/07/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 26-NQ/TW năm 2013 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020 do Bộ Chính trị ban hành
24-NQ/TW
Ngày ban hành 03/06/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 24-NQ/TW năm 2013 chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường do Ban chấp hành Trung ương ban hành
64-KL/TW
Ngày ban hành 28/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 64-KL/TW năm 2013 tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
63-KL/TW
Ngày ban hành 27/05/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 63-KL/TW năm 2013 cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
22-NQ/TW
Ngày ban hành 10/04/2013
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 22-NQ/TW năm 2013 về Hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
22-CT/TW
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 22-CT/TW năm 2012 tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 do Bộ Chính trị ban hành
158-QĐ/TW
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 158-QĐ/TW năm 2012 thành lập Ban Nội chính Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
160-QĐ/TW
Ngày ban hành 28/12/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 160-QĐ/TW năm 2012 thành lập Ban Kinh tế Trung ương do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
21-NQ/TW
Ngày ban hành 22/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 21-NQ/TW năm 2012 tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, y tế giai đoạn 2012 – 2020 do Bộ Chính trị ban hành
20-NQ/TW
Ngày ban hành 01/11/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW 2012 phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá
19-NQ/TW
Ngày ban hành 31/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 19-NQ/TW năm 2012 về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới, tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
20-NQ/TW
Ngày ban hành 31/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 20-NQ/TW về phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
51-KL/TW
Ngày ban hành 29/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 51-KL/TW về Đề án “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
50-KL/TW
Ngày ban hành 29/10/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 50-KL/TW năm 2012 về Đề án “Tiếp tục sắp xếp, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước” do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
16-NQ/TW
Ngày ban hành 10/08/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 16-NQ/TW năm 2012 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 do Bộ Chính trị ban hành
15-NQ/TW
Ngày ban hành 01/06/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2012 hội nghị lần thứ năm Ban chấp hành Trung ương khóa XI về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020
23-KL/TW
Ngày ban hành 29/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 23-KL/TW về vấn đề tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có công và định hướng cải cách đến năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
22-KL/TW
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kế hoạch 22-KL/TW tổng kết Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá IX) về tiếp tục đổi mới chính sách, pháp luật về đất đai trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước
21-KL/TW
Ngày ban hành 25/05/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Kết luận 21-KL/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
15-CT/TW
Ngày ban hành 24/02/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 15-CT/TW năm 2012 thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” do Bộ Chính trị ban hành
12-NQ/TW
Ngày ban hành 16/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 12-NQ/TW năm 2012 vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
13-NQ/TW
Ngày ban hành 16/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 13-NQ/TW năm 2012 về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ nhằm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm 2020 do Ban Chấp hành Trung ương Đảng ban hành
11-NQ/TW
Ngày ban hành 06/01/2012
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thủ đô Hà Nội giai đoạn 2011-2020
09-NQ/TW
Ngày ban hành 09/12/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 09-NQ/TW năm 2011 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế do Bộ Chính trị ban hành
47-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 47-QĐ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng về những điều đảng viên không được làm
46-QĐ/TW
Ngày ban hành 01/11/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Quyết định 46-QĐ/TW năm 2011 hướng dẫn thực hiện quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong Chương VII và VIII Điều lệ Đảng khóa XI do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
1269/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 14/07/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1269/2011/UBTVQH12
16/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 30/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 16/2011/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
1268/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 30/06/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1268/2011/UBTVQH12
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.6162