tư vấn pháp luật

Văn bản được ký bởi Nguyễn Phú Trọng

Số/Ký hiệuTrạng tháiTrích yếu
03-CT/TW
Ngày ban hành 14/05/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do Ban Chấp hành Trung ương ban hành
60/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 60/2011/QH12 của Quốc hội về việc thi hành Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng dân sự
59/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 59/2011/QH12 của Quốc hội về kỳ họp thứ chín, Quốc hội khóa XII
66/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Phòng, chống mua bán người số 66/2011/QH12 của Quốc hội
65/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Bộ Luật Tố tụng dân sự số 65/2011/QH12 sửa đổi của Quốc hội
67/2011/QH12
Ngày ban hành 29/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 của Quốc hội
01-CT/TW
Ngày ban hành 17/03/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Chỉ thị 01-CT/TW năm 2011 về học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng do Bộ Chính trị ban hành
1022/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1022/2011/UBTVQH12
14/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 14/2011/UBTVQH12
15/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 15/2011/UBTVQH12
1023/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1023/2011/UBTVQH12
1020/2011/UBTVQH12
Ngày ban hành 14/02/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1020/2011/UBTVQH12 của Ủy ban thường vụ Quốc hội hướng dẫn một số điểm về việc tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIII và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
1018 NQ/UBTVQH12
Ngày ban hành 21/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1018 NQ/UBTVQH12 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc công bố ngày bầu cử và thành lập Hội đồng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011 - 2016
1018/NQ-UBTVQH12
Ngày ban hành 21/01/2011
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1018/NQ-UBTVQH12 công bố ngày bầu cử thành lập Hội đồng
1004/2010/UBTVQH12
Ngày ban hành 03/12/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 1004/2010/UBTVQH12
58/2010/QH12
Ngày ban hành 26/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 58/2010/QH12 thực hiện Nghị quyết 07/1997/QH10 và 44/2005/QH11 về dự án nhà máy lọc dầu số 1 Dung Quất do Quốc hội ban hành
57/2010/QH12
Ngày ban hành 26/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 57/2010/QH12 về kết quả giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp theo Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2001 - 2010 do Quốc hội ban hành
55/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp do Quốc hội ban hành
62/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12
64/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Tố tụng hành chính số 64/2010/QH12 của Quốc hội
63/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân sửa đổi, bổ sung số 63/2010/QH12 của Quốc hội
61/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Kinh doanh bảo hiểm số 61/2010/QH12 sửa đổ của Quốc hội
56/2010/QH12
Ngày ban hành 24/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 56/2010/QH12 về thi hành Luật tố tụng hành chính do Quốc hội ban hành
60/2010/QH12
Ngày ban hành 17/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Khoáng sản của Quốc hội, số 60/2010/QH12
54/2010/QH12
Ngày ban hành 17/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 54/2010/QH12 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2011 do Quốc hội ban hành
59/2010/QH12
Ngày ban hành 17/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2010
53/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 53/2010/QH12 về phân bổ ngân sách trung ương năm 2011 do Quốc hội ban hành
57/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế bảo vệ môi trường số 57/2010/QH12 của Quốc hội
56/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội
58/2010/QH12
Ngày ban hành 15/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật viên chức 2010
52/2010/QH12
Ngày ban hành 10/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 52/2010/QH12 về dự toán ngân sách nhà nước năm 2011 do Quốc hội ban hành
51/2010/QH12
Ngày ban hành 08/11/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Người khuyết tật số 51/2010/QH12 của Quốc hội
50/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 50/2010/QH12 thực hiện chính sách, pháp luật về thành lập trường, đầu tư và bảo đảm chất lượng đào tạo đối với giáo dục đại học do Quốc hội ban hành
49/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Hết hiệu lực
Nghị quyết 49/2010/QH12
48/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp số 48/2010/QH12 của Quốc hội
49/2010/QH12
Ngày ban hành 19/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Bưu chính số 49/2010/QH12 của Quốc hội
51/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật người khuyết tật 2010
53/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Thi hành án hình sự số 53/2010/QH12 của Quốc hội
54/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Trọng tài thương mại của Quốc hội, số 54/2010/QH12
48/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 2010
49/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật bưu chính 2010
50/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả số 50/2010/QH12 của Quốc hội
52/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Nuôi con nuôi của Quốc hội, số 52/2010/QH12
55/2010/QH12
Ngày ban hành 17/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Quốc hội
44/2010/QH12
Ngày ban hành 16/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 44/2010/QH12
46/2010/QH12
Ngày ban hành 16/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam của Quốc hội, số 46/2010/QH12
47/2010/QH12
Ngày ban hành 16/06/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Luật Các tổ chức tín dụng của Quốc hội, số 47/2010/QH12
928/2010/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 928/2010/UBTVQH12
927/2010/UBTVQH12
Ngày ban hành 19/04/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Nghị quyết 927/2010/UBTVQH12
11/2010/UBTVQH12
Ngày ban hành 16/03/2010
Hiệu lực Còn hiệu lực
Pháp lệnh 11/2010/UBTVQH12
Tư vấn pháp luật, gọi 1900.1940